Metody kompleksowego strukturowego

Metody kompleksowego strukturowego

Kompleksowe techniczno-ekonomiczne prognozy dotyczące wykazu i asortymentu materiałów i wyrobów budowlanych na najbliższą (do 10 lat) i dalszą perspektywę powinny przede wszystkim uwzględnić materiałowo-techniczne potrzeby perspektywicznego budownictwa, możliwości gospodarki narodowej (zaopatrzenie przemysłu w surowce, urządzenia produkcyjne itd.) i realny efekt techniczno-ekonomiczny wdrożenia nowych materiałów do praktyki budowlanej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metodologiczne zasady prognozowania wykazu i asortymentu nowych materiałów i wyrobów budowlanych są bardzo podobne do opracowania prognoz w innych gałęziach gospodarki narodowej. Są to: opracowane przez uczonych radzieckich i zagranicznych metody prognozowania postępu naukowo-technicznego na zasadzie ocen rzeczoznawców lub według danych analizy rozwoju branży w latach ubiegłych z ekstrapolacją na okres następny; prognozowanie według jakościowo-ilościowej analizy dynamiki wydawania patentów; prognozy, oparte na badaniu i analizie branżowej informacji naukowo-technicznej; różne metody kompleksowego strukturowego modelowania i in (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie te metody są dostatecznie wyjaśnione w literaturze i nie ma konieczności jeszcze raz wyłuszczać ich istoty. Ale w prognozach, określających najbardziej racjonalne kierunki poszukiwawczych prac naukowo-badawczych, tak samo jak przy prognozowaniu wykazu nowych materiałów i wyrobów zalecanych do przemysłowego wytwarzania i stosowania w przyszłej praktyce budowlanej, decydująca powinna być kompleksowa analiza potrzeb masowego budownictwa i dynamiki rozwoju pokrewnych gałęzi produkcji, zaopatrujących przemysł materiałów budowlanych w niezbędne surowce i urządzenia (uprawnienia budowlane).

Prognozowanie wykazu

Prognozowanie wykazu i asortymentu nowych materiałów budowlanych należy prowadzić równolegle z prognozowaniem popytu na te materiały. Takie prognozy mogą towarzyszyć przemysłowej produkcji tych materiałów lub poprzedzać, a początkowa prognoza może nawet poprzedzić stworzenie samych materiałów i może być sporządzona na podstawie wszechstronnego zbadania przyszłych potrzeb budownictwa (program egzamin ustny). Przy długoterminowym prognozowaniu wielkości produkcji materiałów lub wyrobów należy przestrzec przed prymitywną ekstrapolacją tempa wzrostu produkcji przemysłowej w latach poprzedzających znaczny okres czasu w przyszłości.

Przed rozpoczęciem opracowywania nowego materiału lub wyrobu należy określić jego prawdopodobny efekt techniczno-ekonomiczny. Pozwoli to dać uogólnioną ocenę zalet i wad nowego materiału w porównaniu z tym materiałem, który zamierza się wymienić, a także rozpatrzyć różne warianty nowych konstrukcyjnych rozwiązań jego zastosowania (opinie o programie). Tylko po dokładnej techniczno-ekonomicznej analizie i prognozowaniu zapotrzebowania może być ostatecznie rozwiązane zagadnienie włączenia opracowania nowego materiału do tematycznego planu branżowego instytutu naukowo-badawczego. W przypadkach, kiedy tworzenie nowych materiałów ma miejsce przed określeniem zakresów i wielkości ich stosowania w budownictwie, powstają dodatkowe nakłady środków i czasu na poszukiwanie racjonalnych dziedzin ich stosowania (segregator aktów prawnych). Dlatego opracowanie i produkcję każdego nowego materiału należy prowadzić, jak zaznaczono wyżej, zgodnie ze wstępnie opracowanym założeniem technicznym, uzgodnionym z przyszłym odbiorcą produkcji.

Prognozy są konieczne nie tylko po to, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytanie potrzebny czy niepotrzebny jest materiał dla budownictwa, ale i po to, aby określić wskazaną kolejność opracowania produkcji i wdrażania tych lub innych rodzajów materiałów niezbędnych dla budownictwa. Nie mniej ważnym zadaniem naukowego prognozowania w przemyśle materiałów budowlanych jest przewidywanie parametrów jakości przyszłych materiałów i wyrobów ich niezawodności i trwałości, właściwości technologicznych w produkcji i stosowaniu oraz ekonomiczności właściwości sanitarno-higienicznych i estetycznych (promocja 3 w 1). Takie prognozy optymalnych (wymaganych) parametrów jakości powinny na równi z prognozami wykazu i asortymentu stanowić podstawę do sporządzania technicznego zlecenia na materiał i do dalszych badań technologicznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !