Blog

31.08.2022

Mierzeja

W artykule znajdziesz:

Mierzeja

MARIN występującego w pel. Francji nad Zatok.) I w i,). MARYJCZYCY Mari. dawniej Czeremisi, lud pochodzenia ugrolińskiego; jedna mniejszości narodowych Rosji; spośród ok. tys. osób większość żyje na terytorium Maryjskiej RA, stanowiąc liczby jej mieszkańców; język maryjski (inaczej: czeremiski) z grupy (z hiszp. platforma), używana w- krajać li latynoskich nazwa obszaru wyżynnego (płaskowyżu); w niektórych podziałać h terminem Meseta Iberyjska określa się wnętrze Półwyspu Iberyjskiego (program uprawnienia budowlane na komputer).

MIASTA “NA SUROWYM KORZENIU", ośrodki miejskie zakładane całkowicie od nowa na pieczołowicie wybranym przez osadników terenie (brano m.in. pod uwagę naturalne warunki obronne), pozbawionym jakichkolwiek elementów wcześniejszego osadnictwa, w tym założeń rezydencjalno- obronnych typu wiejskiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

MIERZEJA, piaszczysty wał zbudowany z materiału niesionego wzdłuż brzegu przez przybrzeżne prądy morskie; odcina od otwartego morza zatoki morskie, przekształcając je stopniowo w zalewy, a następnie w przybrzeżne jeziora; nie w pełni wykształcona m., zamykając a zatokę tylko częściowo, nosi nazwę kosy; m. s.) często spotykane na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

MISTRAL, zimny, suchy wiatr, wiejący wzdłuż doliny Rodanu i Saony; m. występuje gł. w okresie zimowym i wiosennym; powstaje na skutek różnicy ciśnień w sytuacji, gdy nad Morzem Śródziemnym panuje niż, zaś nad Europ.) Zachodni,) wyż; wieje niekiedy z dużo prędkość zagrażając ruchowi drogowemu też wiosenne uprawy (uprawnienia budowlane).

Piramida wieku zabudowy

MORDWINI. lud pochodzenia ugrofińskiego, jedna z najliczniejszych mniejszość i narodowych współczesnej Rosji; 1,1 min osób; żyj.) w dużym rozproszeniu, gł. obszar ich koncentracji to republika Mordwa (ok. 520 tys. osób), gdzie stanowi.) ok. 55% ogółu mieszkam ów; dziel.) się na 2 grupy: Erzja i Moksza, mówiące odrębnymi dialektami.

PIEDMONTOWE JEZIORO, podgórskie jezioro, jezioro znajdujące się na przedpolu gór; największe europejskie j.p. (m.in. Genewskie, Bodeńskie, Garda) maj.) charakter polodowcowy lub tektoniczno-polodowcowy i leż.) u podnóża Alp (program egzamin ustny).

PIRAMIDA WIEKU ZABUDOWY, graficzny sposób przedstawiania struktury wieku zabudowy; pionowa część wykresu służy prezentacji wieku pow. zabudowanej budynków w 10-letnich przedziałach; pozioma oś ilustruje procentowy udział pow. zabudowy w poszczególnych przedziałach wiekowych (0-10, 11-20 lat itd.) w ogólnej pow. zabudowanej danego obszaru (opinie o programie).

POLE AKTYWNOŚCI BUDOWLANEJ, w modelu zmienności wieku zabudowy rosnąca wraz z czasem i odległości.) od centrum miasta strefa zajęta przez tereny budowy; w centralnej części miasta jest gł. z procesami przebudowy względnie rewitalizacji tkanki urbanistycznej; rośnie zdecydowanie w obrębie strefy przejściowej, gdzie dominuj.) procesy wypełniania (dogęszczanie zabudowy) oraz wymiany przestarzałej technicznie zabudowy na nowo wysokim stopniu intensywności (zabudowa wielokondygnacyjna), a największe jest w położonej peryferyjnie w stosunku do centrum miasta strefie —> rozwoju, gdzie notuje się najwyższy poziom aktywności budowlanej; jest to związane przecie wszystkim z realizacji) wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, gł. typu osiedlowego, nowoczesnych zespołów handlowo-usługowych, infrastruktury komunikacyjnej itp. (segregator aktów prawnych).

POLJE, typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wciel; p. powstaje w efekcie długotrwałych procesów, powodujących całkowite zniszczenie skał krasowiejących aż do poziomu wody gruntowej; równinne dna zajęte s«) niekiedy przez jeziora; typowe p. występuj.) w Europie w Górach Dynarskich. PONENTE, zach. wiatr, występujący w okresie zimowym w basenie Morza Śródziemnego; cechuje się znaczną wilgotnością, a niekiedy dużą siłą (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami