Mineralizatory fluorkowe

Mineralizatory fluorkowe

Mineralizatory fluorkowe wprowadzano w postaci chemicznie czystych związków, siarczan wapniowy - w postaci gipsu, a bezwodnik kwasu borowego - w postaci H3B03. Wszystkie dodatki, zmielone do pozostałości 2-3% na sicie nr 0085% wprowadzano do mieszanin surowcowych w ponad 100% (program uprawnienia budowlane na komputer).
Proces klinkieryzacji w obecności mineralizatorów
Klinkiery o module nasycenia Mn = 0,85 i Mn = 0,65 wypalano w obecności mineralizatorów w temperaturze odpowiednio 1450 i 1420CC, wygrzewająć je przez 30 min w tej temperaturze. Stopień klinkieryzacji oceniano na podstawie zawartości nie związanego wapna.

Wiązanie wapna. Wyniki oznaczeń wolnego wapna w klinkierach o module Mn = 0,65 z różną zawartością mineralizatorów podano w tabl. 3-7. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę skuteczności działania stosowanych dodatków. Korzystna zawartość mineralizatorów Na2SiF6, CaF2 i CaS04 w badanych klinkierach wynosi 0,75% w stosunku do masy mieszaniny surowcowej, natomiast zawartość stabilizatora B203 - 0,50%. Przeprowadzono badania, które miały na celu określenie zawartości wolnego wapna w spiekach mieszanin o module MN = 0,65 z korzystnym dodatkiem mineralizatorów i w spiekach mieszanin o module Mn = 0,85 z dodatkeim Na-jSiF,,, wypalonych w temperaturze 500-M450°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Maksymalna zawartość wolnego wapna, towarzysząca procesowi dysocjacji węglanu wapniowego, występuje we wszystkich zestawach w temperaturze 800°C. Drugie maksimum występuje również we wszystkich zestawach w temperaturze 1100°C. Trzeba stwierdzić, że zawartość wolnego wapna w klinkierach zmniejszyła się znacznie po wprowadzeniu Na2SiF6, CaF2 i B203. Wprowadzenie siarczanu wapniowego do mieszaniny surowcowej o module MN = 0,65 powoduje - wskutek powstawania siar- czanoglinianu wapniowego, przyłączającego mniej (od innych glinianów) wolnego wapna - zwiększenie jego zawartości w klinkierze (uprawnienia budowlane).

Szybkość procesu

W celu zbadania, w jakich związkach występuje tlenek wapniowy, określono zawartość wapna związanego na podstawie ustalonej wcześniej zawartości wolnego wapna i ustalonych strat prażenia. Uzyskane wyniki pokazano na rys. 3-10. We wszystkich badanych zestawach zachodzi całkowite związanie wolnego wapna w wyniku reakcji w stanie stałym. Szczególnie wyraźnie zaznacza się to w mieszaninie o module Mn = = 0,65, w której w temperaturze 1200°C pozostaje jedynie 0,5-^2,25% wolnego CaO (program egzamin ustny).

Najsilniejszy wpływ na proces wiązania wapna, a więc na działanie mineralizujące, wykazuje Na2SiF6. W mieszaninach surowcowych o module nasycenia 0,85 różna zawartość dodatku fluorokrzemianu sodowego różnie wpływa na powyższy proces. Jednak i w tym przypadku, przy zawartości 0,75% Na2SiF6 w klinkierze o module Mn = 0,85, w temperaturze 1200°C, pozostaje 3,5% nie związanego CaO (opinie o programie). We wszystkich zestawach wprowadzenie mineralizatora w korzystnej ilości sprzyja przyspieszeniu procesu wiązania CaO, zmniejszając przy tym, w porównaniu z zestawami bez mineralizatorów, zawartość wolnego wapna; dotyczy to klinkierów wypalonych w temperaturze 1450°C (Mn = 0,85) i 1420°C (MN = 0,65) (segregator aktów prawnych).

Porównanie uzyskanych wyników z identycznymi danymi dla klinkierów bez dodatków pozwala na stwierdzenie, że przebieg procesu wiązania wapna jest szybszy w zakresie temperatury 800-M200°C. Szybkość procesu szczególnie wzrasta przy wprowadzeniu mineralizatorów fluorkowych. Wprowadzenie mineralizatorów do zestawów zawierających żużel żelazochromowy sprzyja obniżeniu temperatury wypalania klinkierów i przyspieszeniu procesu wiązania wolnego wapna w temperaturze reakcji w stanie stałym, zmniejszając tym samym zawartość nie związanego wapna w tych klinkierach (promocja 3 w 1).

Analiza termiczna. Krzywe termiczne mieszanin surowcowych z dodatkami mineralizatorów i B203 oraz mieszanin bez dodatków pozwalają na prześledzenie występujących różnic.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !