Moduł sprężystości przy skręcaniu

Moduł sprężystości przy skręcaniu

Ze względu na anizotropię i niejednolitą budowę drewna należy w dokładnych obliczeniach i w ścisłych rozważaniach teoretycznych określać i stosować moduł sprężystości przy ściskaniu i przy rozciąganiu. Ze względu na łatwość metody, dla porównawczej oceny technicznych własności drewna różnych gatunków podaje się najczęściej (np. w tabelach) moduł sprężystości giętnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Moduł sprężystości przy skręcaniu określa się w czasie próby wytrzymałości na skręcanie, na próbkach o tym samym kształcie i wymiarach, za pomocą pomiaru kąta skręcenia przy momentach skręcających, wzrastających stopniowa do granicy proporcjonalności.
Większość prowadzonych w laboratoriach badań ma charakter prób statycznych, w ramach których przyrost obciążenia przebiega stopniowo i powoli, nie mając charakteru raptownych uderzeń. Próby statyczne charakteryzują się tym, że obciążeniu próbki w każdym momencie odpowiada równowaga wewnętrznych sił międzycząsteczkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odmienny charakter mają próby dynamiczne, w których zniszczenie próbki następuje pod wpływem siły działającej w formie uderzenia.

Próby dynamiczne są zatem zbliżone do warunków praktycznych, gdyż drewno w większości wypadków ulega zniszczeniu pod wpływem obciążeń dynamicznych, drgań, działania wiatru lub tp.; pojazd stojący na moście obciąża go statycznie, pojazd w ruchu działa na most w sposób dynamiczny. Wytrzymałość na uderzenia, czyli udarność, odgrywa decydującą rolę w drewnie przeznaczonym na koła, wozy, części wagonów, śmigła, konstrukcje lotnicze, sprzęt sportowy, części maszyn, trzonki i rękojeści narzędzia itd.; zniszczenie tego rodzaju elementów następuje pod wpływem raptownych obciążeń udarowych. Przy obciążeniach dynamicznych wszelkie wady drewna (np. sęki, pęknięcia, pęcherze żywiczne, zgnilizna) jak też wady obróbki drewna (zwłaszcza karby) powodują daleko idące obniżenie wytrzymałości (uprawnienia budowlane).

Wielokrotnie powtarzane obciążenia dynamiczne, przekraczające dopuszczalną granicę powodują zmęczenie i obniżenie wytrzymałości materiału. W konstrukcjach lotniczych obciążenia takie występują w postaci drgań, których źródłem jest praca silników oraz wpływy aerodynamiczne; w podkładach kolejowych obciążenia tego rodzaju występują pod wpływem uderzeń kół przebiegających wagonów. Swoistą zaletą drewna w tego rodzaju warunkach pracy jest zdolność tłumienia drgań (program egzamin ustny).

Udarność

Do grupy prób dynamicznych zalicza się udarność i wytrzymałość na zginanie dynamiczne.
Udarność jest to ilość pracy potrzebna do zniszczenia próbki odniesiona do powierzchni jej przekroju; charakteryzuje ona wytrzymałość materiału na obciążenia dynamiczne. Liczby określające udarność można porównywać tylko wówczas, gdy zostały one ustalone w tych samych warunkach, gdyż wymiary próbek i rozstaw podpór, a w pewnym stopniu także ciężar i konstrukcja młota udarowego wywierają wpływ na kształtowanie się wyników (opinie o programie).

Udarność bada się przy pomocy młota udarowego, który spadając ze znacznej wysokości rozwija energię kinetyczną, wystarczającą do wykonania pracy związanej ze zniszczeniem (złamaniem) próbki. Ciężar młota i wysokość, z jakiej młot spada, są wielkościami stałymi, wobec czego ilość rozwijanej każdorazowo energii jest również wielkością stałą. W ramach próby udarności maszyna probiercza rejestruje ilość pracy zużytej na zniszczenie próbki, nadmiar energii kinetycznej zostaje zużyty na wychylenie młota w przeciwną stronę (segregator aktów prawnych).

Zamiast pomiaru kątów i dalszych przeliczeń stosuje się częściej odpowiednio cechowane podziałki, na których przesuwający się w czasie próby znacznik wskazuje ilość energii zużytej na zniszczenie próbki.
Młot udarowy, wmontowany w uniwersalnej czterotomowej maszynie do badania drewna waży 8 kG, spada zaś z wysokości 1,25 m, wobec czego może wykonać pracę L = 8 kG • 1,25 m = 10 kGm. W chwili uderzenia o próbkę młot ma prędkość 4,85 m/sek (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !