Moment podporowy

Moment podporowy

Przy sprawdzaniu nośności mamy natomiast do czynienia z odpowiednio większym obciążeniem obliczeniowym i mniejszą efektywnością zakotwienia, w konsekwencji czego warunki wytrzymałościowe, dostateczne dla uwzględnienia zamocowania stropu w ścianie, przy sprawdzaniu wielkości ugięć mogą okazać się niewystarczające dla stanu granicznego nośności (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku gdy zamocowanie stropu uwzględniane jest przy sprawdzaniu nośności stropu, dla przeniesienia występujących tu sił niezbędne jest odpowiednie zbrojenie podporowe. Jeżeli zamocowanie stropu uwzględniane jest tylko w warunkach użytkowych, moment podporowy może być przejęty przez przekrój niezbrojony (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bezpośrednio po ułożeniu na podporach stropy prefabrykowane pracują w warunkach swobodnego podparcia pod obciążeniem ciężarem własnym gv Moment podporowy pojawia się dopiero w dalszej fazie pracy stropu pod obciążeniem g2 ponad ciężar własny, w wyniku połączenia na podporze płyt sąsiednich przęseł za pomocą zbrojenia względnie zamocowania płyt na podporze przez ustawienie ścian wyższej kondygnacji. W związku z tym, przy projektowaniu płyt z uwzględnieniem momentu podporowego, konieczne jest rozróżnienie dwóch faz pracy płyt: bezpośrednio po ułożeniu i po wystąpieniu warunków zamocowania (uprawnienia budowlane).

Stropy monolityczne projektuje się z reguły jako zamocowane względnie ciągłe w stanie granicznym nośności. Specyfiką konstrukcji jest stosunkowo wczesne rozformowanie, co należy uwzględnić przy obliczaniu ugięć.

Rozpiętość obliczeniową stropu określają teoretyczne punkty podparcia przyjmowane:

  1. dla schematu belki względnie płyty wolno podpartej, a także przy uwzględnianiu zamocowania stropu w ścianie w połowie głębokości oparcia prefabrykatu,
  2. dla schematu belki wieloprzęsłowej w połowie szerokości podpory (program egzamin ustny).

Jak wspomniano poprzednio, wartości momentów zginających w stropie oblicza się dla nominalnych wymiarów, z pominięciem odchyłek wymiarów, wynikających z niedokładności wykonania.

Odpowiednie wskazówki

Przy sprawdzaniu nośności, a także w obliczeniach ugięć stropów rozpiętych jednokierunkowo, uwzględnia się współpracę płyt sąsiednich w kierunku poprzecznym przy przenoszeniu różnicy obciążeń sąsiednich płyt. Warunkiem konstrukcyjnym w stropach prefabrykowanych jest należyte ukształtowanie i wypełnienie betonem spoiny podłużnej między płytami, wymagane zresztą zawsze z uwagi na pracę stropu jako tarczy poziomej (opinie o programie).

W stropach monolitycznych współpracę w kierunku poprzecznym zapewnia zbrojenie rozdzielcze. W przenoszeniu obciążenia skupionego pasmo stropu obciążone bezpośrednio współpracuje z pasmami sąsiednimi (segregator aktów prawnych). Przy ściślejszym podejściu do określenia zakresu tej współpracy można się posłużyć: dla stropów monolitycznych schematem statycznym płyty o ciągłości w kierunku poprzecznym, podpartej na dwóch krawędziach, a dla stropów prefabrykowanych schematem zespołu płyt o szerokości równej szerokości prefabrykatów, połączonych przegubowo wzdłuż spoin sztywności prętów, tj. ścian i stropów, w sztywności węzła odpowiednio maleje, a szczególnie mały staje się udział stropu sąsiedniego przęsła.

Znając wartości Kw łatwo obliczyć ze wzoru względnie wielkości jako funkcję stosunku sztywności węzła Kw do sztywności stropu BJlh. Sprawdzenie nośności stropów sprowadza się do wyznaczenia potrzebnego przekroju zbrojenia na podporze i w przęśle oraz zbrojenia podporowego na ścinanie. Odpowiednie wskazówki na temat wymiarowania zbrojenia i sprawdzania przekroju na ścinanie podano w PN-76/B-03264.

Wielkości momentów podporowych i przęsłowych, dla których wyznacza się przekrój zbrojenia, są funkcją zamocowania stropu na podporze (promocja 3 w 1). W praktyce trudno byłoby zmieniać przekrój zbrojenia na górnych i dolnych kondygnacjach odpowiednio do różnych wartości Mz. Nie byłoby to zresztą i celowe, z uwagi na dość znaczny przedział wartości M;, w którym może następować ich wyrównywanie na skutek odkształceń plastycznych zbrojenia. Istotne jest jednak, że moment przyjmowany do obliczeń, nie może być większy, niż wynika to z warunków zamocowania.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !