Momenty zginające

Momenty zginające

Jak widać, pierwsze cztery wielkości odpowiadają wielkościom występującym w warunkach brzegowych dla płyt, podczas gdy ostatnie cztery są analogiczne do odpowiednich wielkości dla tarcz. Z wymienionych wielkości cztery są odkształceniami (1, 2, 7, 8), przy czym trzy z nich są przemieszczeniami w trójwymiarowym układzie współrzędnych, a jedna jest odkształceniem kątowym (program uprawnienia budowlane na komputer). Cztery pozostałe wielkości (3, 4, 5, 6) są uogólnionymi siłami, z których trzy są siłami, a jedna momentem zginającym. Każdej wielkości określającej odkształcenie odpowiada wielkość określająca siłę. Tak np. odkształcenie kątowe (2) jest różne od zera, o ile na krawędzi podporowej nie występuje moment zamocowania (3), uniemożliwiający obrót. Tak samo odpowiadają sobie nawzajem wielkości (1) i (4), (5) i (8) oraz (6) i (7).

Czasem warunki brzegowe są tego rodzaju, że cztery z ośmiu wartości określających warunki brzegowe są równe zeru. Taki układ warunków zachodzi w 16 przypadkach, z których jednak żaden nie występuje w praktyce. Najprostszy układ warunków brzegowych zachodzi w przypadku swobodnej krawędzi, kiedy trzy siły błonowe i moment zginający są równe zeru, oraz w przypadku całkowitego utwierdzenia krawędzi, gdy wszystkie odkształcenia znikają (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przypadku sprężystego podparcia lub utwierdzenia krawędzi warunki brzegowe znacznie się komplikują. Zdarza się, że wszystkie wartości wchodzą w warunki brzegowe. W płytach momenty skręcające komplikują warunki brzegowe. Na przykład na swobodnej krawędzi płyty momenty skręcające, momenty zginające i siły poprzeczne powinny znikać, co daje 3 warunki brzegowe. Jest więc możliwe spełnienie tylko 2 warunków brzegowych, a to wskutek wprowadzenia (w teorii sprężystości) warunków Kirchhoffa (uprawnienia budowlane).

Krzywa sznurowa

Problem rozwiązuje się przez połączenie momentu skręcającego z siłą poprzeczną w jedną wielkość brzegową, noszącą nazwę wypadkowej siły poprzecznej, przy czym rozpatruje się warunki wzdłuż całej krawędzi. Wskutek takiego postępowania występują różnice między naprężeniami obliczonymi a rzeczywistymi w strefie brzegowej, której szerokość jest tego samego rzędu co grubość płyty (program egzamin ustny).

Jeśli chodzi o powłoki, to problem ten rozwiązuje się podobnie z tą różnicą, że występuje tu wypadkowa siła poprzeczna i wypadkowa siła styczna.

Zastosowanie powłok walcowych. W niniejszej pracy powłoki walcowe podzielono na dwie grupy, zależnie od ich zastosowania, a mianowicie:

  • część 1: konstrukcje dachowe,
  • część 2: zbiorniki, rury cienkościenne, rurociągi, kotły, konstrukcje samolotów i okrętów (opinie o programie).

Część 1 pracy omawia konstrukcje, w których powłoka jest segmentem walca. Dlatego też przedstawione metody obliczeń znajdują zastosowanie także przy obliczaniu pewnych typów mostów i innych konstrukcji. W tej części jest rozważany problem jednoczesnego spełnienia warunków brzegowych w dwóch przekrojach poprzecznych oraz wzdłuż dwóch tworzących. W pewnych przypadkach jednak warunki brzegowe wzdłuż dwóch tworzących są prawie bez znaczenia, tak że praktycznie konstrukcja zachowuje się jak zamknięta rura cienkościenna. W tych przypadkach w tekście znajduje się odsyłacz do części 2, w której omówione ią konstrukcje rurowe. To samo odnosi się także do znacznej części rozdziału 1.8, w którym omawiane są zagadnienia stateczności konstrukcji przekryć dachowych. Ogólny przegląd zagadnień omawianych w części 1 (segregator aktów prawnych).

Różnicę między tymi dwiema krzywymi, na którym krzywa wewnętrzna jest krzywą sznurową od ciężaru własnego (katenoidą), zaś krzywa środkowa (2) jest lukiem kołowym o takiej samej strzałce i rozpiętości. Wobec tego, że krzywa kołowa biegnie nad krzywą sznurową, taka powłoka nosi nazwę wyniosłej(promocja 3 w 1). Powłoka o kształcie krzywej sznurowej może być wolna od momentów zginających tylko wówczas, jeśli przenosi obciążenie jedynie w kierunku swej krzywizny. Natomiast powłoka wyniosła może być wolna od momentów zginających, przenosząc jednak siły nie tylko w kierunku poprzecznym ale i podłużnym, przy zachowaniu stanu błonowego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !