Blog

03.03.2020

Mury w kształcie litery T

Mury w kształcie litery T

Mury w kształcie litery T

Mury w kształcie litery T układane są podobnie jak narożniki z 4 warstw, przy czym warstwy 3 i 4 powtarzają się.

Mury mogą być wykonywane ze spoinami podłużnymi zapełnionymi zaprawą lub pustymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stosując muT z niezapełnionymi spoinami podłużnymi przy jednoczesnym rozszerzeniu ich do 2-3 cm, możemy znacznie zwiększyć wartość izolacji cieplnej ściany, a mianowicie: współczynnik przenikania ciepła ściany z cegły pełnej o grubości 38 cm z dwustronnym tynkiem wynosi k = 1,26 koal/mh°C, jeżeli zaś w takiej ścianie rozszerzyć spoiny podłużne do 2 cm i pozostawić je puste, to według obliczeń teoretycznych ko - 0,94, czyli że współczynnik ten ma być mniejszy aniżeli dla ściany pełnej o grubości 51 cm (k = 1,00) 1).

W praktyce prawdopodobnie tak dobrze nie będzie, ponieważ trudno wykonać spoiny puste w taki sposób, aby się do nieb nie przedostała zaprawa, w każdym jednak razie wpływ niezapełnionych spoin podłużnych na wartość izodacji cieplnej muru jest istotny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wytrzymałość na obciążenie osiowe przy zapełnieniu spoin podłużnych zaprawą jest według przeprowadzonych doświadczeń nie mniejsza niż w murze jakiegokolwiek innego wiązania; gdy zaś spoiny podłużne są niezapełnicne, to wytrzymałość jest zaledwie o około 6% niższa niż w murze o normalnym wiązaniu pospolitym. Objaśnia się to tym, że główki co pewną wysokość muru wiążą poszczególne ścianki o grubości pół cegły podobnie, jak przewiązki wiążą części składowe słupa stalowego, np. z 2 ceowników (uprawnienia budowlane).

Jeżeli jednak obciążenie działa ze znaczniejszym mimośrodem, to wiązanie wielorzędowe okazuje się słabsze od pospolitego i krzyżykowego. Korzyści ekonomiczne wiązania wielorzędowego są następujące: a. Mniejsza ilość układanych cegieł licowych niż przy innych wiązaniach. Najbardziej pracochłonną czynnością w murowaniu, wymagającą wysokiej kwalifikacji murarza, jest układanie cegieł tworzących lice ściany, a szczególnie - lice zewnętrzne. Układanie cegieł wewnętrznych w tzw. foli, tj. przestrzeni wewnętrznej między cegłami licowymi, nie wymaga specjalnej staranności, wykonuje się znacznie szybciej i może być powierzone mniej wykwalifikowanym robotnikom (program egzamin ustny).

Przykładowo obliczyliśmy, że na wysokości pasa o 6 warstwach w murze dwucegłowym cegła licowa stanowi w wiązaniu wielorzędowym 58%, a w pospolitym 75% w stosunku do całej ilości użytej cegły. Oznacza to, że przy wiązaniu wielorzędowym 58% całej ilości cegły układa kwalifikowany murarz, a 42% mniej kwalifikowany robotnik, natomiast przy wiązaniu pospolitym 75% całej ilości cegieł musi ułożyć murarz, a tylko 25% jego pomocnik.

Wiązanie wielorzędowe

Mniejsza ilość cegieł przycinanych w narożnikach i zakończeniach aniżeli przy innych wiązaniach. Daje to pewną oszczędność na robociźnie i materiale.

Możliwość zużytkowania we wnętrzu muru znacznej ilości połówek cegły bez naruszenia przewiązania w kierunku poprzecznym. A więc np. w murze wielorzędowym o grubości 2 cegieł można zużytkować połówki w ilości Vs całej objętości, podczas gdy przy wiązaniu pospolitym nie można zużytkować na połówki nawet 25% objętości ze względu na rozdzielenie muru szwem podłużnym na 2 części (opinie o programie).

Mur z kanałami dymowymi w wiązaniu wielorzędowym jest znacznie słabszy niż w wiązaniu pospolitym.
Ciężkich belek stropowych i innych obciążeń skupionych nie można opierać na rzędach w pół cegły: w tym celu należy zastosować podkładki z użyciem główek ceglanych lub podkładki betonowe bądź żelbetowe.
Układ cegieł w narożnikach, połączeniach murów pod kątem i w zakończeniach jest tutaj trudniejszy do pamięciowego opanowania niż w wiązaniu pospolitym lub krzyżykowym: początkujący murarze muszą bardzo
uważać, aby się nie pomylić, co wymaga zaopatrzenia ich w odpowiednie rysunki (segregator aktów prawnych).

Konieczność przezwyciężenia niechęci starszych murarzy, przyzwyczajonych do innych wiązań.
Wiązanie wielorzędowe nie nadaje się w miejscach działania obciążeń ze znaczniejszymi mimośrodami.
Mimo tych ujemnych stron dodatnie cechy wiązania wielorzędowego są tak znaczne, że znajduje ono szerokie zastosowanie.

Wiązanie to zostało opracowane i znormalizowane PN/B-02065 „Mury z cegieł pełnych całkowitych i ułamkowych w celu wykorzystania cegieł z rozebranych budowli. Jako cegłę obłamaną należy rozumieć cegłę powstałą przez obłamanie lub obcięcie części cegły pełnego formatu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami