Blog

22.06.2019

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

W artykule znajdziesz:

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?


Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, to według prawa budowlanego działalność, która związana jest z obowiązkiem:
• fachowej oceny zjawisk technicznych,
• samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych (https://uprawnienia-budowlane.pl).
Ogólnie uznaje się, że jest to działalność, która obejmuje projektowanie, kierowanie budową bądź innymi robotami budowlanymi, a także wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz rzeczoznawstwo budowlane.

Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają, wg prawa budowlanego, tylko te osoby, które posiadają praktykę zawodową oraz odpowiednie wykształcenie techniczne – zarówno praktyka, jak i doświadczenie muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju działalności, a także innych wymagań wynikających z pełnionej funkcji oraz potwierdzone decyzją, nazywaną uprawnieniami budowlanymi (program na komputer).

Uprawnienia budowlane są nadawane osobom, które zdały egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego i umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy technicznej (program na telefon). Egzamin jest składany przed komisją egzaminacyjną, za której powołanie odpowiada organ samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane ponosi osoba, która ubiega się o nadanie tychże uprawnień (opinie o programie).

Wpis na listę członków


Osoby, które mają prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie tych funkcji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, a także za odpowiednią staranność wykonywanej pracy i zapewnianie jej właściwej organizacji, jakości i bezpieczeństwa (segregator aktów prawnych). Podstawą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis do centralnego rejestru. Wpis ten ma postać decyzji. Ponadto konieczny jest wpis na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie, które wydaje izba (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami