Nasiąkliwość popiołobetonów

Nasiąkliwość popiołobetonów

Nasiąkliwość popiołobetonów zależy od porowatości i od ciężaru objętościowego i waha się od 20-40% m. Mazur uzyskał wartości nasiąkliwości. Wartości te wahają się w granicach od 19,3 do 21,0% w przypadku popiołobetonów cementowych i ok. 24% w przypadku popiołobetonu wapiennego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odporność popiołobetonów na zamrażanie jest zależna od ich ciężaru objętościowego. Materiał o ciężarze objętościowym y = 0,9 T/m3 badany w stanie pełnego nasycenia wodą przetrzymuje 10 cykli zamrażania w temperaturze -15°C, zaś materiał o y - 1,2 T/m3 - 20 cykli zamrażania. Elementy prasowane nie zmieniają własności po 20 cyklach zamrażania.
Elementy popiołobetonowe naparzane niskoprężnie są produkowane w postaci bloków o wymiarach 24x24x49 cm oraz 12x24x49 cm. Ze względu na słuszne tendencje powszechnego wprowadzania w drobnowymiarowych elementach budowlanych jednostki modularnej równej 10 cm, celowe jest wprowadzenie następujących wymiarowych asortymentów elementów: 39x19x9, 39x19x19, 39x19x29, 59x19x6, 59x19x9, 59x19x19 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wszystkie wyżej wymienione elementy można produkować w formach różniących się jedynie wysokością.
Porowate popiołobetony o ciężarze objętościowym 1,3 kG/dm3 poddawane obróbce w parze wodnej są podatne na obróbkę narzędziami tnącymi i wbijanie gwoździ.

Elementy popiołobetonowe znajdują zastosowanie jako materiały ścienne w budownictwie niskokondygnacyjnym, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, nie narażonych na bezpośrednie długotrwałe działanie wilgoci.
Ze względu na rodzaj użytego spoiwa i różne właściwości popiołów lotnych, stosowane w wytwórniach metody produkcji popiołobetonów różnią się sposobami przygotowania masy i formowania elementów (uprawnienia budowlane).

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna w parze wodnej sprzyja uintensywnieniu reakcji wiązania składników popiołowych ze spoiwami. Właściwości techniczne popiołobetonów pozwalają na ograniczenie ciśnienia i temperatury pary wodnej do takiej wielkości, przy której nie zachodzi potrzeba stosowania naczyń ciśnieniowych. W każdej więc z metod produkcji popiołobetonów przewidywana jest obróbka cieplna elementów w parze wodnej o temperaturach nie przekraczających 100°C.
Ze względu na zastosowany sposób formowania elementów można wyodrębnić dwa zasadnicze typy technologii (program egzamin ustny).

W przypadku pierwszego typu przygotowywana jest masa składników surowcowych o konsystencji ciekłej. Masa ta jest następnie wylewana do form metalowych, w których następuje tężenie, po czym zostaje pocięta na bloki odpowiednich wymiarów i poddana obróbce cieplnej. Metoda produkcji jest w danym przypadku podobna do technologii produkcji betonów komórkowych, różni się od niej natomiast uproszczeniem cyklu przygotowania surowców i bezciśnieniową obróbką cieplną w parze wodnej. Jako spoiwa używane są w tym przypadku wapno oraz spoiwa mieszane wapienno-popiolowe (opinie o programie). Możliwe jest stosowanie spoiw cementowych, co powoduje na ogół wydłużenie okresu wstępnego dojrzewania masy.
W przypadku drugiego typu technologii przygotowana masa o konsystencji wilgotnej formowana jest w postaci bloków lub pustaków, które po uformowaniu poddawane są procesowi obróbki cieplnej. Ta metoda produkcyjna jest podobna do technologii produkcji elementów betonowych z kruszywem żużlowym (segregator aktów prawnych).

Możliwe jest w tym przypadku stosowanie kruszywa żużlowego do masy oraz spoiw cementowych lub mieszanych wapienno-cementowych i wapienno-popiołowych. Zastosowanie tych ostatnich wymaga odpowiednio dłuższego czasu, który zapewni dokładne wygaszenie wapna zawartego w masie przed jej uformowaniem.

Metoda ta jest przydatna szczególnie w tych przypadkach, gdy w zakładzie energetycznym powstają i muszą zostać zużyte odpady paleniskowe w postaci żużli.
Prostota technologii pozwala na łatwe zorganizowanie zakładu produkcyjnego i przystosowanie jego wielkości do warunków i potrzeb miejscowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami