Blog

30.05.2018

Normowe pytania na uprawnienia budowlane z dziedziny drogowej

W artykule znajdziesz:

Normowe pytania na uprawnienia budowlane z dziedziny drogowej


Normowe pytania na uprawnienia budowlane z dziedziny drogowej

Proszę podać, co to jest: drogowa budowla ziemna, korpus drogowy, koryto, podłoże nawierzchni i podłoże drogowej budowli ziemnej wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.


Wg normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania: Drogowe budowle ziemne są wykonywane w gruncie albo z gruntu naturalnego, ewentualnie ulepszonego dodatkami lub z gruntów antropogenicznych. Zapewniają one stateczność konstrukcji drogi, odwodnienie oraz przejęcie obciążeń od środków transportowych i urządzeń inżynierskich na i w korpusie drogowym. Korpus drogowy jest to drogowa budowla ziemna ograniczona od góry koroną drogi a z boków skarpami nasypów lub wewnętrznymi skarpami rowów. Koryto drogowe jest wykop to uformowany w korpusie drogowym, w celu umieszczenia w nim konstrukcji nawierzchni. Podłoże nawierzchni jest to grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1,0 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. Podłoże drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) jest to strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie sposoby ochrony roślinnej stosuje się na powierzchni robót ziemnych wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania?


Wg normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania: dla ochrony powierzchni robót ziemnych stosuje się: Tymczasową warstwę przeciwerozyjną to warstwa na powierzchni skarp, poboczy lub pasów dzielących, wykonana z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny ulegającej biodegradacji doraźnie zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. Obudowa (okrywa) roślinna to docelowe umocnienie gruntu okrywą roślinną w celu ochrony przed erozją i zwiększenia stabilności skarp. Humusowanie to zespół czynności przygotowujących powierzchnie gruntu do obudowy roślinnej obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie. Moletowanie to proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. Mulczowanie to naniesienie na powierzchni gruntu ściółki (np. sieczki, strużyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. Hydroobsiew to proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu utrwalenia biologicznego powierzchni gruntu.


Jakie są ogólne wymagania dla ukopów i dokopów wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania?


Wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania: Odwodnienie wykopów. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wody z wykopu. Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów. Wody opadowe i źródlane należy odprowadzić rowami poza teren robót. Przy ręcznym odspajaniu zaleca się wykonywanie wykopów stopniami wysokości nie większej niż 1,5 m. Kształt i wykończenie ukopów. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem 2-3 % w kierunku możliwego spływu wody. Dno i skarpy ukopu powinny harmonizować z otaczającym terenem według projektu. Kierunek rekultywacji powinien być uzgodniony z terenowymi organami administracji. Dno i skarpy ukopu należy po naniesieniu zdjętej uprzednio ziemi urodzajnej obsiać trawą i roślinami motylkowymi oraz obsadzić krzewami i drzewami. Rowy stokowe. Głębokość rowów stokowych nie powinna przekraczać 40 cm, odległość od górnej krawędzi skarpy co najmniej 3,0 m, lecz nie mniej niż wysokość skarpy.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami