Obliczanie płatwi uprawnienia budowlane

Obliczanie płatwi uprawnienia budowlane

Płatwie przejmują wszystkie obciążenia prostopadłe i równoległe do połaci dachu, a także pionowy ciężar własny. Na pasy użyto kątowników równoramiennych. Skratowania w trzech płaszczyznach wykonano z pojedynczych prętów okrągłych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płatwie służą równocześnie jako stężenia pasa dolnego pochylonej części dźwigara.W przypadku bezpośredniego obciążenia równomiernego q, działającego na pas górny płatwi, należy uwzględniać zginanie pasa spowodowane tym obciążeniem. Można wówczas korzystać ze sposobu przybliżonego. Nieco dokładniejsze wyniki otrzymuje się, obliczając moment zginający w dowolnym przekroju pasa jako sumę dwóch momentów, obliczonych na podstawie uproszczonych założeń.

Moment zginający M\ oblicza się przyjmując pas górny na długości przedziału kratownicy między węzłami jako belkę jednoprzęsłową utwierdzoną na obu końcach. Przy ustalaniu obciążeń na wymienione kratownice pominięto obciążenie wiatrem. Omawiana płatew okapowa jest stosowana zwykle w dachach płaskich. Wówczas wiatr powoduje powstanie obciążenia ssącego, które działa w kierunku przeciwnym niż obciążenie zasadnicze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

kratownicę K3 nie działają żadne obciążenia. Skratowanie K3 podpiera pasy oraz zabezpiecza układ złożony z dwóch kratownic przed utratą stateczności i zniekształceniem przekroju trójkątnego.

Płatew, której przekrój, jest stosowana do dachów o dużym spadku zwykle jako pośrednia, ale niekiedy jako kalenicowa. Zadaniem płatwi pośredniej jest przeniesienie wszelkich obciążeń przypadających na nią. Obciążenie stanowi: ciężar stały G, śnieg S i parcie wiatru W.

Płatew

Płatew, może być również stosowana jako kalenicowa w dachach płaskich; wówczas jest ustawiana pionowo (uprawnienia budowlane). Przenosi ona obciążenia równoległe do połaci dachu zamiast płatwi okapowej. Ustalenie obciążeń przypadających na kratownice Kx oraz K2 i K3 należy prowadzić, uwzględniając sposób postępowania omówiony dla płatwi. Na płatwie trójpasowe mogą działać jeszcze inne obciążenia (program egzamin ustny). Tak więc na płatew okapową mogą ponadto przekazywać się obciążenia ze ściany ryglowej. Wówczas w każdym konkretnym przypadku należy rozpatrzyć, jaki to ma wpływ na zmianę obciążeń w poszczególnych płaszczyznach skratowań rozpatrywanej płatwi trój- pasowej.

Długości wyboczeniowe prętów kratownic dwupasowych i trójpasowych przyjmuje się podobnie jak w zwykłych konstrukcjach stalowych wg PN-76/B-03200. Wybo- czenie z płaszczyzny kraty płatwi płaskich jest ograniczone przez płyty dachowe lub tężniki. W płatwiach trójkątnych wyboczenie z płaszczyzny jednej kratownicy jest ograniczone przez skratowania pozostałych kratownic (opinie o programie).

Lekkie wiązary dachowe z kształtowników walcowanych na gorąco najbardziej opłaca się stosować przy rozpiętościach 12-21 m. Przy większych rozpiętościach znacznie wzrasta ilość prac warsztatowych, co może powiększyć nawet ogólny koszt konstrukcji. Na oszczędność stali i zmiejszenie kosztów lekkich dźwigarów kratowych wywierają znaczny wpływ następujące czynniki konstrukcjne.

Konstrukcyjna wysokość elementów. Wysokość wiązara, przy której uzyskuje się najniższy ciężar, zależy od typu przyjętego skratowania, wielkości obciążenia, rozpiętości, rodzaju przekrojów prętów ściskanych, maksymalnej smukłości, liczby przedziałów pasa górnego, a ponadto od technologii wytwarzania tego wiązara (segregator aktów prawnych).

Czynniki te wpływają na siebie wzajemnie i tylko w przypadku uproszczonych założeń dają się ująć rachunkowo. Przy rozpiętościach wiązarów 12-18 m, charakterystycznym obciążeniu równomiernie rozłożonym 600 - 1200 kG/m na długości wiązara, długości przedziałów pasa górnego 0,804-1,50 m i skratowaniu bezsłupowym korzystna wysokość znajduje się w granicach 1/12 L- 1/18 L, gdzie L - rozpiętość wiązara o zarysie trapezu.

Z reguły najtańsze rozwiązania uzyskuje się przy wysokości równej 1/15 L, przy czym zużycie stali jest nieco większe niż przy wysokości najkorzystniejszej,tzn. 1/12L. Niekiedy zaleca się dawanie większej wysokości niż 1/12L. Jest to słuszne tylko w przypadku ciężkich pokryć dachowych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !