Obliczenie płyt i belek

Obliczenie płyt i belek

Obliczenie płyt i belek na sprężystym podłożu wykonuje się wówczas z uwzględnieniem zjawiska oddzielania się fundamentu od podłoża gruntowego. Przebieg obliczeń określa wtedy nie tylko przemieszczenia i siły, ale i wymiary strefy kontaktu belki lub płyty ze sprężystym podłożem (program uprawnienia budowlane na komputer).

W strefie kontaktu suma oddziaływań gruntu równa się całemu obciążeniu zewnętrznemu łącznie z ciężarem fundamentu. Obliczenie fundamentów w tej strefie przeprowadza się jak dla belki lub płyty na sprężystym podłożu. W strefie oddzielenia fundamentu od podłoża belka lub płyta pracuje tylko na obciążenia aktywne, jakie jest przyłożone w tej części. W przekrojach graniczących ze strefą oddzielenia i kontaktu momenty zginające i siły poprzeczne będą ciągłymi, czyli inaczej mówiąc, przy obliczeniu każdej z dwóch części belki lub płyty trzeba uwzględnić jako obciążenie bezpośrednio przyłożone również momenty zginające i siły poprzeczne powstałe na styku tych dwóch części (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odkształcenia i siły podłużne w płytach fundamentowych od wpływu temperatur.

Obliczanie wydłużeń w płytach fundamentowych od wpływu temperatury jest zagadnieniem dość złożonym. Dla płyt stosunkowo długich można przyjąć możliwość poślizgu płyty po gruncie, a wtedy reakcje w gruncie nic mogą być większe niż siły tarcia.

Należy przy tym wziąć pod uwagę następujące możliwości:
- zamarznięcie gruntu pod płytą fundamentową,
- spieczenie gruntu pod płytą fundamentową.

Zamarznięcie gruntu pod fundamentami pieców jest zjawiskiem rzadkim z uwagi na to, że urządzenia te są przeważnie lokalizowane w zamkniętych pomieszczeniach. Niemniej należy się liczyć z taką ewentualnością, gdyż praktycznie jest to możliwe w czasie wykonywania fundamentu. Zamarznięcie gruntu pod płytą fundamentową zmniejsza łatwość poślizgu fundamentu po gruncie, a tym samym może zwiększyć w nim naprężenia. Sytuacja taka jest tym niekorzystniejsza, że rozruch pieca wiąże się z nieustalonym przepływem ciepła w fundamencie, a więc w przypadku, gdy występują maksymalne siły od wpływów termicznych (uprawnienia budowlane).

Naprężenia powstające w belce

W przypadku posadowienia płyty fundamentowej pieca na gruncie gliniastym o konsystencji plastycznej, po dłuższej nieprzerwanej pracy urządzenia, w czasie której na grunt będą przekazywane dość wysokie temperatury (ma to miejsce np. przy fundamentach z betonu lub żelbetu żaroodpornego), grunt ulegnie spieczeniu i zacznie przywierać do powierzchni płyty fundamentu. Następnie, gdy w czasie wygaszenia pieca płyta fundamentowa będzie stygnąć i kurczyć się, kurczeniu fundamentu będzie przeciwstawiał się grunt, co spowoduje powstanie w nim większych sił podłużnych niż gdyby je przyjmowano dla gruntu przy jego pierwotnej konsystencji (program egzamin ustny).

Naprężenia powstające w belce lub w płycie wskutek nieliniowego rozkładu temperatur wzdłuż grubości płyty. Nieliniowa zmienność temperatur w belce lub w płycie powoduje powstanie dodatkowych naprężeń. Nierównomierne nagrzanie powierzchni płyty fundamentowej (opinie o programie). Fundamenty urządzeń cieplnych (pieców grzewczych) nagrzewają się zwykle w partii środkowej więcej i następnie wykazują spadek temperatury w kierunku bocznych krawędzi. Wpływ takiego nagrzania fundamentu powoduje powstanie na jego ścianach bocznych naprężeń rozciągających, a w środku naprężeń ściskających. Naprężenia rozciągające muszą być przeniesione zbrojeniem obwodowym lub odpowiednim zewnętrznym opancerzeniem stalowym, naprężenia ściskające zaś przenosi sam beton.

Bliższe dane o obliczeniach płyt kołowych oraz płyt prostokątnych nagrzanych w części środkowej są zawarte w pracy (segregator aktów prawnych). W procesie wytapiania surówki żelaza w wielkim piecu oprócz rudy, topników i koksu duży udział bierze również powietrze. Wielki piec może pracować tylko przy nieprzerwanym dopływie powietrza. Spalenie w wielkim piecu 1 tony koksu wymaga doprowadzenia ok. 3000 ms powietrza, które dla zwiększenia produkcji surówki musi być nagrzane do temperatury 800-j-1100°C. Wtłacza się je do wielkiego pieca pod ciśnieniem ok. 2 atm, dzięki czemu może przejść przez słup materiałów (ruda, koks) zasypanych w piecu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami