Obowiązki i prawa projektanta

Projektantem może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do właściwej izby inżynierów budownictwa i ma opłacone ubezpieczenie OC (program na komputer). Projektant jest uprawniony do wstępu na teren budowy oraz dokonywania wpisów w dzienniku budowy, związanych z jej realizacją. Ma również prawo zażądać wstrzymania robót budowlanych poprzez wpis w dzienniku w sytuacji, gdy:
• stwierdzi możliwość powstania zagrożenia,
• roboty budowlane są wykonywane niezgodnie z projektem (program na telefon).
Podstawowym obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby było on zgodny z:
• ustaleniami znajdującymi się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• ustaleniami znajdującymi się w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
• ustaleniami, na podstawie których zostało wydane pozwolenie na budowę,
• wymaganiami ustawy Prawo budowlane i związanymi z nią przepisami,
• zasadami wiedzy technicznej (program na egzamin ustny).

Udział w tworzeniu projektu

Obowiązki i prawa projektanta

W razie potrzeby projektant powinien zapewnić udział w tworzeniu projektu osobom, które posiadają uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zadbać o ich wzajemne skoordynowanie techniczne (promocja 3 w 1). Jego obowiązkiem jest także sporządzenie informacji w zakresie BHP uwzględniającej specyfikę danego obiektu. Projektant jest również zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, który wynika z przepisów (segregator).
Przepisy nakładają na projektanta obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z projektem oraz zastosowanymi w nim rozwiązaniami. Oznacza to m.in. sporządzenie oraz uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej. Na żądanie inwestora lub właściwego organu projektant może sprawować nadzór autorski, czyli stwierdzać zgodność realizacji prac z projektem oraz uzgadniać możliwość wprowadzenia wszelkich rozwiązania zamiennych, które zostały zgłoszone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Projektant musi również sprawdzić projekt architektoniczno-budowlany pod kątem zgodności z przepisami (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami