Obowiązki i prawa projektanta

Projektantem może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do właściwej izby inżynierów budownictwa i ma opłacone ubezpieczenie OC (program na komputer). Projektant jest uprawniony do wstępu na teren budowy oraz dokonywania wpisów w dzienniku budowy, związanych z jej realizacją. Ma również prawo zażądać wstrzymania robót budowlanych poprzez wpis w dzienniku w sytuacji, gdy:
• stwierdzi możliwość powstania zagrożenia,
• roboty budowlane są wykonywane niezgodnie z projektem (program na telefon).
Podstawowym obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby było on zgodny z:
• ustaleniami znajdującymi się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• ustaleniami znajdującymi się w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
• ustaleniami, na podstawie których zostało wydane pozwolenie na budowę,
• wymaganiami ustawy Prawo budowlane i związanymi z nią przepisami,
• zasadami wiedzy technicznej (program na egzamin ustny).

Udział w tworzeniu projektu

Obowiązki i prawa projektanta

W razie potrzeby projektant powinien zapewnić udział w tworzeniu projektu osobom, które posiadają uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zadbać o ich wzajemne skoordynowanie techniczne (promocja 3 w 1). Jego obowiązkiem jest także sporządzenie informacji w zakresie BHP uwzględniającej specyfikę danego obiektu. Projektant jest również zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, który wynika z przepisów (segregator).
Przepisy nakładają na projektanta obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z projektem oraz zastosowanymi w nim rozwiązaniami. Oznacza to m.in. sporządzenie oraz uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej. Na żądanie inwestora lub właściwego organu projektant może sprawować nadzór autorski, czyli stwierdzać zgodność realizacji prac z projektem oraz uzgadniać możliwość wprowadzenia wszelkich rozwiązania zamiennych, które zostały zgłoszone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Projektant musi również sprawdzić projekt architektoniczno-budowlany pod kątem zgodności z przepisami (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !