Blog

13.05.2019

Obowiązki kierownika budowy

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – obowiązki kierownika budowy

Kierownikiem budowy może być wyłącznie inżynier posiadający uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności do kierowania robotami budowlanymi lub łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanym (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy ma wiele obowiązków, a jednym z nich jest obowiązek protokolarnego przejęcia od inwestora terenu budowy oraz jego prawidłowego zabezpieczenie, łącznie ze wszystkim obiektami budowlanymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznym i elementami środowiska kulturowego oraz przyrodniczego, które podgalającymi ochronie (program na komputer).

Jest on również zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obowiązkiem kierownika budowy jest (program na telefon):
• zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
• zorganizowanie budowy i kierowanie nią w zgodzie z pozwoleniem na budowę, projektem oraz przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczeństwa i higieny pracy (opinie o programie).

W zakres zadań

W zakres wymienionych zadań wchodzi koordynacja realizacji prac, których celem jest zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czyli (segregator aktów prawnych):
• prac związanych z opracowywaniem technicznych bądź organizacyjnych założeń zaplanowanych robót budowlanych oraz ich poszczególnych etapów prowadzonych jednocześnie lub po kolei,
• prac polegających na wprowadzeniu koniecznych zmian w planie bioz oraz w informacji, związanych z postępem poszczególnych robót budowlanych (promocja 3 w 1),
• zadań związanych z wstrzymaniem robót budowlanych, gdy zaistnieje możliwość powstania zagrożenia, a także natychmiastowym poinformowaniem o tym fakcie odpowiedniego organu,
• prac polegających na realizowaniu poszczególnych zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy.

Kierownik budowy jest również zobowiązany do zgłaszania inwestorowi do odbioru lub sprawdzenia prac, które zanikają lub ulegają zakryciu (program egzamin ustny). Musi on też zapewnić dokonanie ustalonych w umowie i wymaganych przepisami sprawdzeń i prób instalacji. Ponadto przygotowuje dokumentację powykonawczą obiektu i zgłasza go do odbioru.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami