Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Materiały izolacyjne są na ogól łatwo palne, powinny być więc składowane w magazynie niepalnym i w odległości co najmniej 20 m od palenisk otwartych (np. kuźni) innych źródeł ognia (np. przy spawaniu) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zarówno w miejscu składowania materiałów, jak i wykonywania robót powinny być tablice ostrzegające o niebezpieczeństwie pożaru.
Przy stosowaniu lepików na gorąco powinny być przy palenisku umieszczone łopaty i skrzynie z piaskiem koce azbestowe oraz gaśnice do natychmiastowego gaszenia płonącego lepiku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Naprawa uszkodzonych izolacji
Uszkodzenia izolacji mogą powstać w wyniku:
- wykonywania innych robót, jak np. przeprowadzanie dodatkowych przewodów, wykopy przy budynku itp.
- uszkodzeń materiałów wskutek mrozu i odwilży (np. cokoły).
- odprysków tynku i odchylania się obróbek blacharskich przy tarasach, balkonach, drzwiach balkonowych itp.,
- wadliwie działających instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
- pęknięć ścian lub innych elementów wskutek nierównomiernego osiadania budynku wymywania gruntu przez wodę wypływającą, np. z nieszczelnych rurociągów, wskutek skurczów wywołanych zmianami termicznymi itp.
Każdy przypadek zawilgocenia obiektu wymaga indywidualnego opracowania (uprawnienia budowlane).
Materiały izolacyjne są na ogól łatwo palne, powinny być więc składowane w magazynie niepalnym i w odległości co najmniej 20 m od palenisk otwartych (np. kuźni) innych źródeł ognia (np. przy spawaniu).
Zarówno w miejscu składowania materiałów, jak i wykonywania robót powinny być tablice ostrzegające o niebezpieczeństwie pożaru (program egzamin ustny).
Przy stosowaniu lepików na gorąco powinny być przy palenisku umieszczone łopaty i skrzynie z piaskiem. koce azbestowe oraz gaśnice do natychmiastowego gaszenia płonącego lepiku.
Nie wolno gasić preparatów bitumicznych wodą (podobnie jak nafty lub benzyny), lecz pianą lub piaskiem.

 Nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu lepików na zimno. Można je w okresie chłodów podgrzewać w naczyniach wstawionych do gorącej wody (opinie o programie).
Izolacje wodochronne
W żadnym przypadku nie wolno podgrzewać roztworów asfaltowych, półpłynnych mas konserwacyjnych, klejów do folii z tworzyw sztucznych.
Przy stosowaniu w pomieszczeniach zamkniętych materiałów wymienionych w poprzednim punkcie konieczne jest intensywne wietrzenie pomieszczeń, całkowite wyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie, wyeliminowanie powstawania iskier, prowadzenie robót pod ścisłym nadzorem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ubrania robocze i obuwie gumowe powinny być utrzymywane w czystości (segregator aktów prawnych). Silne ich poplamienie, zwłaszcza materiałami stosowanymi na zimno, może ułatwić zapalenie ubrania i poparzenie robotnika.
Pomieszczenia, w których są wykonywane roboty izolacyjne, powinny być silnie wietrzone, a w razie potrzeby pracownicy powinni być zaopatrzeni w maski. Maty słomiane do ocieplania ogólnego przeznaczenia (BN-72 6756-06) są wykonywane ze słomy żytniej lub pszennej przewiązanej obustronnie sznurkiem osnowy i wątku.

Maty są przeznaczone do ocieplania fragmentów budowli w czasie ich wykonywania.

Płyty paździerzowe (BN-727124-02) są wytwarzane z paździerzy lnianych (L) konopnych (K) lub z ich mieszanki (M). Płyty mają kształt prostokątów o szerokości 1220 i 1830 mm. długości 2440 i 3660 mm. przy grubości 8. I2. I6. 20. 22. 26. 30. 36. 40 i 50 mm. Do izolacji cieplnej nadają się płyty nieszlifowane lekkie o współczynniku przewodności cieplnej  0.06 kcal/mh C. Wilgotność wbudowywanych płyt powinna wynosić 6+I0.

Płyty wydzielają dość silny zapach ograniczający ich stosowanie w pomieszczeniach dla ludzi.

Płyty paździerzowe są dostarczane bez opakowania i powinny być przewożone i składowane w suchych warunkach. Płyty i otuliny (łubki) korkowe ekspandowane (BN-66 6752-04) są prasowane z ekspandowanego tworzywa korkowego i przeznaczone do izolacji zimno- i ciepłochronnej do temperatury 130 C.

Przechowywanie i transport - w suchych warunkach. Wysokość stosów do 3 m (promocja 3 w 1). 

Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone asfaltem (BN-67/6752-07) są produkowane z kruszywa korkowego zmieszanego z asfaltem. Stosowanie do temperatury 50 C. Wyroby z wełny mineralnej. Wełna mineralna (PN-75/B-23100). Składa się ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych. 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !