Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

Pierwszy z wymienionych wyżej sześciu tematów został dość szczegółowo. Pozostałych pięć tematów. Przez staranne przerobienie tego rozdziału będziecie mogli zdobyć zapas wiadomości niezbędnych do skutecznego działania w zakresie ochrony przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ochrona przed korozją obejmuje wszelkiego rodzaju działanie zmierzające do uniemożliwienia, utrudnienia i hamowania korozji. Zakres związanych z tym prac jest szeroki i wielostronny. Ochrona czynna polega na zmianie środowiska agresywnego lub zmianie rodzaju ochranianych konstrukcji. Zmiany te mają na celu albo zmniejszenie stopnia agresywności środowiska, albo zwiększenie odporności konstrukcji. Ochrona bierna polega na oddzieleniu zabezpieczanego metalu od agresywnego środowiska za pomocą pokryć lub okładzin z materiałów odpornych na dane środowisko (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spośród środków ochrony czynnej duże znaczenie mają:

  • Inhibitory korozji, tj. substancje, które dodane w drobnych ilościach do agresywnego środowiska, np. do wody, utrudniają lub zmniejszają postęp korozji.
  • Ochrona elektrochemiczna protektorowa lub katodowa (uprawnienia budowlane).

Ochrona protektorowa polega na zastosowaniu elektrod z metalu mniej szlachetnego niż metal chronionej konstrukcji. Dla ochrony konstrukcji stalowej stosuje się połączone z nią elektrody ochronne z cynku lub magnezu. W środowisku agresywnym stal staje się katodą, a cynk lub magnez anodą ulegającą niszczeniu (program egzamin ustny).

Ochrona katodowa

Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej konstrukcji ze źródłem stałego prądu elektrycznego tak dobranego, aby powierzchnia chronionej konstrukcji wszędzie była katodowa i nie ulegała niszczeniu. Niektóre środki ochrony czynnej omówiono szczegółowo. W dalszej części podręcznika będą omawiane tylko środki ochrony biernej, tj. zabezpieczenia przeciwkorozyjne wykonywane na konstrukcjach i urządzeniach metalowych albo przed montażem, albo bezpośrednio po ich zmontowaniu (opinie o programie). Ogólny schemat takich robót znajduje się na początku podręcznika na wewnętrznej stronie jego okładki.

Przyjrzyjcie się dokładnie temu schematowi, ponieważ juz teraz powinniście wysnuć z niego pewne wnioski dotyczące materiałów i robót przeciwkorozyjnych. Wnioski te będą wam potrzebne do rozwiązywania następnych zadań, które należy opracować pisemnie.

Roboty przeciwkorozyjne Przy wyborze odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia przed korozją dla I określonego obiektu muszą być uwzględnione warunki miejscowe, a przede wszystkim czynniki działające na powierzchnie obiektu przed, w czasie i po wykonaniu robót przeciwkorozyjnych. Są to przeważnie te same czynniki, które powodują korozję metalu. Przyczyny korozji poznaliście przerabiając materiał. Pracując nad materiałem podanym w rozdziale 2 często będziecie musieli do tych przyczyn powracać (segregator aktów prawnych).

Przy zabezpieczaniu obiektów przed korozją należy brać pod uwagę nie tylko działające na nie czynniki agresywne, lecz również wiele innych czynników natury przyrodniczej, technicznej i ekonomicznej. Ważniejsze z nich poznacie przerabiając materiał podany w tym podrozdziale. Wskazano na wzajemne powiązanie tych trzech grup czynników i ich wpływ na decyzję wyboru technologii najbardziej odpowiedniej dla danego przypadku. Prace związane z ochroną przed korozją przebiegają w trzech fazach.

Szczególnie w pierwszej fazie, przy planowaniu robót zabezpieczających, konieczne jest uwzględnienie wszystkich wymienionych wyżej czynników, gdyż mają one podstawowe znaczenie przy rozwiązywaniu problemów ochrony przed korozją. Musicie dobrze poznać i przyswoić sobie podstawowe wiadomości o czynnikach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych związanych z ochroną przed korozją, gdyż wiadomości te są niezbędne dla efektywnego kształtowania procesu zabezpieczenia obiektów przed korozją i osiągania optymalnych wyników (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami