Blog

11.12.2020

Oczyszczalnia spalin

W artykule znajdziesz:

Oczyszczalnia spalin

Oczyszczalnia spalin

Do oczyszczania spalin w elektrowniach z kotłami pyłowymi stosuje się przeważnie filtry elektryczne z obudową stalową (rzadko żelbetową), które ustawia się za budynkiem kotłowni A żelbetowych lub stalowych fundamentach; wyjątkowo - jeżeli jest zbyt mały teren - ustawia się je na stropie kotłów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czopu wychodzące z elektrofiltrów łączy się z kominem przez wentylatory ciągu, ustawiane najczęściej napowietrznie na fundamentach blokowych. Zwykle stosuje się czopuchy stalowe, oparte na stalowych lub żelbetowych podporach. Czasami wykonuje się czopuchy żelbetowe lub murowane, prowadząc je bezpośrednio na ziemi lub częściowo pod ziemią. Nad wentylatorami instaluje się jezdnie suwnicowe lub podnośniki jednoszynowe służące do montażu i remontów.
Kominy dla dużych elektrowni - najczęściej żelbetowe dochodzą do znacznych wysokości. Aktualnie najwyższe kominy elektrowni w Polsce mają wysokość 2(>0 m. W przyszłości można się spodziewać budowy kominów nawet o wysokości 500 m.

Część wodna. Obiektami budowlanymi części wodnej elektrowni są przede wszystkim: budynek, w którym odbywa się przygotowanie wody oraz obiekty obiegu chłodzącego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Również duży wpływ na zabudowę przestrzenną wywierają kanały doprowadzające wodę chłodzącą oraz kanały zrzutowe. Kanały zrzutowe mają często kilkumetrowy przekrój poprzeczny i powodują duże trudności przy skrzyżowaniu z innymi przewodami podziemnymi na terenie elektrowni.

Rurociągi tłoczne wykonuje się w postaci rur stalowych lub żelbetowych o średnicach do 1,80 m. Przy większym potrzebnym przekroju wykonuje się kanały żelbetowe prostokątne.
Budynki pomocnicze. Niezależnie od omówionych budynków i budowli związanych z produkcją i przesyłem energii elektrycznej, na terenie elektrowni występuje szereg budynków typowych dla każdego zakładu przemysłowego, określanych ogólną nazwą budynków pomocniczych (uprawnienia budowlane). Są to budynki związane z wejściem do zakładu i tam lokalizowane, jak portiernia, garaże, wartownia, budynki przeciwpożarowe, rowerownie itp., oraz związane z produkcją, a umieszczane najczęściej przy ścianie czołowej głównego budynku elektrowni, jak np.: budynek uslugow’y zawierający część administracyjną i techniczną, warsztaty i magazyny, szatnie i łaźnie, ambulatorium itd.

Drogi kołowe

Zasadniczym elementem planu generalnego elektrowni jest budynek główny (program egzamin ustny). Lokalizuje się go zwykle w ten sposób, aby stała ściana szczytowa znajdowała się od strony wejścia do elektrowni. Od strony przeciwległej, czyli od strony tymczasowej ściany szczytowej, pozostawia się zazwyczaj wolną przestrzeń dla przyszłej rozbudowy. Przed podłużną ścianą maszynowni przewiduje się miejsce na wyprowadzenie mocy i ulokowanie rozdzielni - w przypadku, gdy sąsiaduje ona z terenem elektrowni (opinie o programie).

Za kotłownią ustawia się elektrofiltry, komin pompownię bagrową oraz budowle nawęglania. Lokalizacja kominowych uzależniona jest od kierunku panujących wiatrów. Często sytuuj się je na pasie terenu przed ścianą maszynowni, ale nie w bezpośrednim są sąsiedztwie rozdzielni napowietrznych.
Przy wejściu głównym do elektrowni znajdują się budynki pomocnicze ora budynki przygotowania wody. Istnieje przy tym tendencja, aby możliwie duży liczbę budynków pomocniczych koncentrować pod jednym dachem w zespół umieszczony bezpośrednio przy stałej ścianie szczytowej głównego budynku Zaletą takiego rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie terenu zakładu i zmniejszenie dróg komunikacyjnych (segregator aktów prawnych).

Drogi kołowe na terenie elektrowni muszą umożliwiać dojazd do wszystkich budynków oraz ich swobodne okrążenie. Tory kolejowe doprowadza się d< obiektów wyładowczych nawęglania, do maszynowni, do stanowisk transformatorów blokowych, do magazynów i ewentualnie do zmiękczalni. Gdy elektrownia sąsiaduje z kopalnią dostarczającą paliwo, istnieje możliwość budowy elektrowni bez torów kolejowych (promocja 3 w 1).

Cały transport, zarówno w okresie budowy jat i eksploatacji, odbywa się drogami kołowymi, koleją wąskotorową, taśmociągami lub kolejkami linowymi. Opisane powyżej wzajemne usytuowanie poszczególnych budowli jest typowe dla zabudowy elektrowni.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami