Odbiór wykonanej powłoki

Odbiór wykonanej powłoki

Należy sprawdzić, czy podłoże odpowiada wymaganiom. W przypadku uzupełnienia ubytków betonu należy zwrócić szczególną uwagę na staranne oczyszczenie zbrojenia z rdzy i zgorzeliny do III stopnia czystości i jego odtłuszczenie.
Należy ściśle kontrolować dokładność dozowania i mieszania składników. Szczególnej uwagi wymaga dodawanie właściwej ilości rozcieńczalnika w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji wyrobów malarskich (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy zwrócić uwagę na staranność szlifowania utwardzonych warstw szpachlówki oraz konieczność zabezpieczenia ich po dokładnym odpyleniu warstwą farby podkładowej, emalii lub lakieru po upływie czasu nie dłuższym niż 24 do 28 godzin.
Należy sprawdzić, czy wykonywanie robót malarskich zostaje rozpoczęte od górnych partii zabezpieczanego obiektu, czy poszczególne warstwy nanoszone są systemem krzyżowym (w kierunkach prostopadłych do siebie) i czy nakładanie poszczególnych warstw powłoki odbywa się bez przerw na całej malowanej powierzchni.
Należy przeprowadzić kontrolę koniecznej liczby warstw, co można ułatwić przez zróżnicowanie kolorów wyrobów nakładanych kolejno na siebie.

Podczas kontroli międzyoperacyjnej należy sprawdzić należyte wyschnięcie lub utwardzenie poprzedniej warstwy przed nałożeniem następnej. Należy też zwrócić uwagę na jej wygląd zewnętrzny i przyczepność do podłoża.
W przypadku negatywnej oceny danej warstwy powłoki należy ją poprawić.
Emalie należy nakładać pędzlem czystym o długim elastycznym włosiu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Należy kontrolować temperatury otoczenia. W przypadku spadku temperatury poniżej +10°C należy pomieszczenia zamknięte ogrzewać grzejnikami bezpłomiennymi, a roboty malarskie prowadzone na zewnątrz przerwać.

Odbiór wykonanej powłoki powinien obejmować wizualne sprawdzenie całej jej powierzchni z odległości nie większej niż 0,5 m oraz sprawdzenie stopnia utwardzenia powłoki przez dotyk palcem i nacisk ostrzem metalowym, oraz jej przyczepność do podłoża.
Powłoki powinny być gładkie, równe, bez zacieków oraz innych usterek powierzchniowych, jak np. spękania, kratery, pęcherze, ospowatość. W przypadku stwierdzenia usterek miejsca te należy zaznaczyć i powtórnie pomalować (uprawnienia budowlane).

Miejsca uszkodzeń

W celu zapewnienia długotrwałości zabezpieczeń antykorozyjnych należy przeprowadzać okresową ich kontrolę co najmniej co 6 miesięcy (program egzamin ustny).
W związku z powyższym należy sporządzić karty obserwacji obejmujące daty prowadzenia kontroli, nazwę oddziałów, obiektów i elementów konstrukcyjnych oraz stopień uszkodzenia odpowiednich rodzajów pokryć malarskich.
Karty ewidencji zabezpieczeń powinny być założone w czasie wykonywania zabezpieczeń z uwzględnieniem rodzajów stosowanych wyrobów malarskich i atestów użytych materiałów.
W celu dokonania właściwej oceny zabezpieczeń należy zmyć zabrudzone powłoki i dokonać oględzin z odległości nie mniejszej niż 0,5 m (opinie o programie).

Miejsca uszkodzeń należy zaznaczyć. Zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń. Do renowacji zabezpieczeń należy przystąpić z chwilą stwierdzenia I stopnia zniszczenia powłok, tzn. kredowania, nie dopuszczając do spęcherzenia powłoki. W tym celu należy niezwłocznie przystąpić do ponownego malowania powierzchni emalią lub lakierem tego samego typu, który był stosowany uprzednio do wykonania zabezpieczenia, z równoczesnym dokonaniem wpisu do karty obserwacji (segregator aktów prawnych).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powłoki II, III lub IV stopnia należy postąpić jak następuje:
- stopień zniszczenia (pęcherze na zewnętrznej warstwie powłoki) usunąć uszkodzoną warstwę, zmyć powłokę roztworem detergentów a następnie wodą i wysuszyć podłoże, uzupełnić wierzchnią warstwę powłoki przez dwukrotne pomalowanie.
- stopień zniszczenia (lokalne zniszczenie powłoki na całej grubości oraz odstawanie od podłoża) w przypadku zniszczenia powłoki na powierzchni do 5°/o należy wykonać lokalne uzupełnienie kolejnych warstw wyrobów malarskich zgodnie z kartą ewidencji wykonanych zabezpieczeń (promocja 3 w 1)..
- stopień zniszczenia (zniszczenie powłoki na całej grubości łącznie z uszkodzeniem betonu przez wżery) zniszczone podłoże betonowe uzupełnić zaprawą cementową i wykonać zabezpieczenia jak dla III stopnia zniszczenia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !