Oddelegowanie czasowe

Oddelegowanie czasowe

Przy przeniesieniu z budowy na budowę w ramach tego samego kierownictwa robotnik otrzymuje kartę pracowniczą, w której podana jest wysokość zarobku oraz zaliczki wypłacone w danym miesiącu. Analogicznie przebiega przeniesienie robotnika z jednego przedsiębiorstwa do drugiego z tą różnicą, że następuje formalne rozwiązania starej i zawarcie nowej umowy o pracę, z zachowaniem ciągłości pracy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oddelegowanie czasowe na inną budowę, w ramach innego kierownictwa lub do innego przedsiębiorstwa, odbywa się na podstawie pisemnego polecenia kierownika jednostki nadrzędnej. Oddelegowany robotnik otrzymuje pismo delegujące (delegację służbową), na którego odwrotnej stronie wypisuje się rachunek diet i kosztów podróży. Podkreślić przy tym należy, że diety wypłaca się robotnikowi tylko w przypadku oddelegowania go na budowę do innej miejscowości, przy jednoczesnym braku możliwości codziennego dojazdu do pracy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oddelegowani robotnicy pozostają w zasadzie pracownikami jednostki delegującej, otrzymują jednak wynagrodzenie w nowym miejscu zatrudnienia, które prowadzi całkowitą ewidencję ich pracy.

W przypadku, gdy robotnik opuszcza plac budowy bądź to dla załatwienia spraw służbowych, bądź też osobistych kierownik budowy wydaje mu przepustkę, w której wpisuje cel i godzinę wyjścia. Po powrocie robotnik zwraca przepustkę, potwierdzoną przez osobę załatwiającą (uprawnienia budowlane). Zwalnianie z pracy robotników odbywa się na podstawie decyzji kierownika budowy lub na podstawie wymówienia złożonego przez robotnika. Rozwiązanie umowy o pracę z robotnikiem przez wypowiedzenie powinno być dokonane na dwa tygodnie naprzód, a okres wypowiedzenia ma się kończyć w sobotę lub w przyjęty dzień wypłaty.

Pracodawca ma prawo rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli zaistniały ku temu ważne przyczyny ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków, nadużycie przez pracownika zaufania pracodawcy, niestawienie się do pracy, obraza przełożonych, niezachowanie istotnych warunków umowy o pracę itp.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być uzgodnione na piśmie z radą zakładową. oraz zwrotu narzędzi, ubrania ochronnego, książek itp. Zwolniony pracownik otrzymuje zaświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, w którym obok danych personalnych i okresu trwania pracy podaje się wykonywany zawód i kategorię zaszeregowania robotnika. Kopię zaświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę otrzymuje rachuba przedsiębiorstwa (program egzamin ustny).

Wysokość zarobku zwolnionego

Ostatecznego rozliczenia zarobku zwolnionego pracownika dokonuje rachuba w oparciu o dostarczone przez kierownictwo budowy dane zawierające wysokość zarobku zwolnionego w ostatnim okresie. Wypłata następuje po otrzymaniu przez rachubę potwierdzonej karty obiegowej (opinie o programie).

Każdy robotnik zatrudniony na budowie powinien być zaszeregowany odpowiednio do jego kwalifikacji do jednej z 9 kategorii zaszeregowania, zgodnie z zasadami zaszeregowywania pracowników fizycznych budownictwa, stanowiącymi załącznik do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie i protokółu dodatkowego z dnia 16. IX. 1966 r. Każdej grupie zaszeregowania robotników odpowiadają określone stawki godzinowe ustalone oddzielnie dla czasowego systemu płac (w przypadku, gdy efekty wykonanej pracy trudne są do wymierzenia w prostych jednostkach, lub gdy z innych powodów stosowanie akordu jest niewskazane) i oddzielnie, odpowiednio wyższe stawki godzinowe, dla systemu akordowego (segregator aktów prawnych).

Osobistą godzinową stawkę płac dla każdego robotnika ustala się w granicach określonych dla danej kategorii, w zależności od posiadanych kwalifikacji, okresu praktyki zawodowej, osiąganej wydajności i wykazywanej umiejętności. Powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia przez robotnika pracy w danym przedsiębiorstwie.

Ustalenie właściwej kategorii zaszeregowania robotników oraz godzinowej stawki plac zezwala na jednolite określenie rodzaju roboty, którą można danemu robotnikowi powierzyć, umożliwia prawidłowe skompletowanie brygad i zespołów roboczych, służy do podziału zarobku między członków brygady lub zespołu oraz przyczynia się do podniesienia kwalifikacji robotników (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami