Blog

29.11.2022

Odkształcenia ścian

Odkształcenia ścian

W obliczeniach statycznych odkształcenia ścian rozpatrujemy zwykle jako liniowo-sprężyste. Jeżeli odkształcenia ścian spowodowane są tylko przez ich obciążenie, a stosunek Rh/E,, betonu dla ścian obu jest podobny, występowanie siły T uwzględnia się w obliczeniach tylko w przypadku, kiedy jest to potrzebne z uwagi na wykazanie większej nośności zespołu współpracującego ścian i ekonomię rozwiązania. no być dostateczne dla przeniesienia w obrębie jednej kondygnacji siły Q. > > 100 kN (wartość obliczeniowa). Nośność taką zapewnia w pełni złącze dyblowe, natomiast złącze bezdyblowe tylko w przypadku odpowiednio silnego wieńca (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strop może opierać się na ścianie samonośnej, a także osłonowej krawędzią równoległą do zbrojenia i w takim przypadku przy sprawdzaniu nośności ściany samonośnej należy uwzględniać odpowiednią część obciążenia od stropu. Strop może też być od ściany tej oddzielony szczeliną wypełnianą materiałem o znacznej odkształcalności. To drugie rozwiązanie stosuje się szczególnie w przypadku większych otworów w ścianie, gdy nadproże jest zbyt słabe do przejmowania obciążenia ze stropu. Wysokość szczeliny między spodem stropu i ścianą, którą projektować należy z uwzględnieniem ugięć stropu, a także tolerancji wymiarów i montażu elementu, wynosi zwykle 3-4 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warunki kształtowania spoin. Jak stwierdzono, odkształcenia termiczno-skurczowe ściany zewnętrznej z prefabrykatów wielkowymiarowych koncentrują się głównie w złączach między prefabrykatami. W związku z tym przy różnicy temperatury na powierzchni ściany 50°C w ciągu roku należy liczyć się z różnicą szerokości spoin As. Różnica ta wynosi, w zależności od rodzajów prefabrykatów, od As = 3-4-10~‘ b0 dla ścian jednomateriałowych do As 5-10~4 br dla ścian warstwowych. Przy szerokości ściany bt) = 5 m różnice As wynoszą 1,5 do 2,5 mm (uprawnienia budowlane).

Wahania szerokości spoiny uwzględnić trzeba przy projektowaniu uszczelnienia złącza przed przenikaniem wody. Drugim istotnymi czynnikiem są odchyłki geometryczne prefabrykatów i nieprawidłowość montażu (program egzamin ustny).

Uszczelnienie spoin

Uszczelnienie spoin uzyskać można ogólnie rzecz biorąc w dwojaki sposób:

  1. wypełniając szczelnie spoinę między prefabrykatami plastycznym materiałem podatnym na zachodzące w złączu odkształcenia,
  2. kształtując krawędzie prefabrykatów w sposób zapewniający mechaniczne zabezpieczenie spoiny przed przenikaniem wody w głąb ściany (opinie o programie).

W pierwszym przypadku mówimy o typie spoin zamkniętych, w drugim spoin otwartych. Dodatkowym zabezpieczeniem spoin jest odpowiednie ukształtowanie powierzchni prefabrykatów, np. przez pionowe żłobkowanie lub progi przy krawędzi, osłaniające spoinę przed bocznym napływem wody pod wpływem wiatru. Ilość wody deszczowej, wpadającej bezpośrednio w spoinę, jest stosunkowo mała. Poza uszczelnieniem przed wpływem wody deszczowej złącze zabezpieczyć trzeba również przed nadmierną przewodnością ciepła i możliwością powstania tu mostka zimna (segregator aktów prawnych).

Projektując spoiny zamknięte zakładamy, że dzięki szczelnemu wypełnieniu spoiny woda nie przedostanie się poza powierzchnię zewnętrzną ściany i spłynie po wierzchu spoiny podobnie jak po ścianie. W związku z tym materiał wypełniający spoinę musi być zdolny do zmiany wymiarów przekroju poprzecznego odpowiednio do zmian szerokości spoin}, nic tracąc przy tym na szczelności w przyleganiu do powierzchni bocznych spoiny.

Najczęściej do wypełniania spoin używa się kitu. Zaprawa cementowa może być stosowana tylko w ograniczonym zakresie, przy małych wymiarach prefabrykatów lub w klimacie wilgotnym przy małych wahaniach temperatury. Kity stosowane w naszym klimacie powinny wykazywać dobrą przyczepność do betonu i wydłużalność przy co najmniej 20% w temperaturze odpowiadającej warunkom zimowym. Na rynku znajduje się wiele odmian kitów, należących do dwóch podstawowych grup: kitów trwale plastycznych (nie twardniejących) i kitów elastycznych samów u kanizujących (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami