Blog

Przemysł francuski zdjęcie nr 10
20.05.2019

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – przesłanki

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – przesłanki

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jedną z tych przesłanek jest dopuszczenie się występków lub wykroczeń, które zostały określone w przepisach karnych tej ustawy.

Przemysł francuski zdjęcie nr 11
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – przesłanki

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku tej przesłanki wystarczające do poniesienia odpowiedzialności zawodowej jest popełnienie czynu, który określany jest jak wykroczenia lub występek (program na komputer). Oznacza to, że nie ma konieczności wydawania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, ponieważ automatycznie pojawia się druga przesłanka, czyli ukaranie z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Kolejna przesłanka to dopuszczenie się rażących błędów bądź zaniedbań, których skutkiem było powstanie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, a także bezpieczeństwa środowiska lub mienia lub powstanie znacznej szkody materialnej. Dochodzi wówczas do naruszenia dóbr, które są chronione prawem (opinie o programie). Odpowiedzialność zawodowa powstaje wtedy, gdy naruszenie było efektem błędu lub zaniedbania podmiotu sprawującego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oznacza to, że do ukarania niezbędny jest związek przyczynowo skutkowy oraz łącznie wystąpienie tych naruszeń (segregator aktów prawnych).

Niespełnienie obowiązków

Przesłanką do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest także niedbałe spełnianie swoich obowiązków lub ich niespełnianie. W tym wypadku pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej zależy od tego, czy w postępowaniu stwierdzono, że taki obowiązek istniał, a podmiot wobec którego toczy się sprawa, faktycznie się z niego nie wywiązał (promocja 3 w 1).

W każdym przypadku, jeśli zaistnieje taka przesłanka, konieczna jest indywidualna ocena sprawy. Ostatnia przesłanka dotyczy uchylania się od pełnienia funkcji nadzoru autorskiego lub niedbałe sprawowanie tej funkcji. W każdym z wymienionych przypadków na osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne mogą być nałożone kary, z których najdotkliwszą jest zakaz pracy w zawodzie (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Przemysł francuski zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Przemysł francuski zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Przemysł francuski zdjęcie nr 16 Przemysł francuski zdjęcie nr 17 Przemysł francuski zdjęcie nr 18
Przemysł francuski zdjęcie nr 19
Przemysł francuski zdjęcie nr 20 Przemysł francuski zdjęcie nr 21 Przemysł francuski zdjęcie nr 22
Przemysł francuski zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przemysł francuski zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przemysł francuski zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przemysł francuski zdjęcie nr 32 Przemysł francuski zdjęcie nr 33 Przemysł francuski zdjęcie nr 34
Przemysł francuski zdjęcie nr 35
Przemysł francuski zdjęcie nr 36 Przemysł francuski zdjęcie nr 37 Przemysł francuski zdjęcie nr 38
Przemysł francuski zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przemysł francuski zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przemysł francuski zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami