Blog

20.05.2019

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie?

W prawie budowlanym przewidziano odpowiedzialność zawodową w stosunku do osób, które sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie?

Wynika to faktu, że pełnienie takich funkcji wiąże się z samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz fachową oceną zjawisk technicznych, czyli z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego (program na komputer). Osoby, które podlegają odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, to m.in. kierownik budowy, projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Są to zawody, które można wykonywać wyłącznie po zdobyciu uprawnień budowlanych. Wobec wymienionych osób stosowane są przepisy o odpowiedzialności zawodowej (program na telefon).

Pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej jest możliwe wyłącznie, jeśli spełniona zostanie jedna z poniższych przesłanek:
• ukaranie mające związek ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• dopuszczenie się wykroczeń lub występków, które zostały określone w przepisach karnych prawa budowlanego (opinie o programie),
• dopuszczenie się rażących zaniedbań lub błędów, które skutkowały powstaniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa mienia lub środowiska bądź dużej szkody materialnej,
• niedbałe wykonywanie obowiązków bądź ich zaniechanie,
• niedbałe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego lub uchylanie się od podjęcia tego obowiązku (segregator aktów prawnych).

Czyn zagrożony

W przypadku, gdy osoba sprawująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie popełni czyn zagrożony odpowiedzialnością zawodową, nakłada się na nią jedną z poniższych kar (promocja 3 w 1):
• upomnienie,
• upomnienie i jednoczesne nałożenie obowiązku złożenia egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie,
• zakaz sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres wynoszący od roku do nawet 5 lat wraz z obowiązkiem złożenia egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie (program egzamin ustny).

Postępowanie w tej sprawia jest wszczynane na wniosek organu samorządu zawodowego lub organu nadzoru budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami