Określenie wielkości podstawowych maszyn

Określenie wielkości podstawowych maszyn
Określenie wielkości podstawowych maszyn

Wybór rodzaju maszyn do robót ziemnych dotyczy zazwyczaj maszyn roboczych (odspajających), środków transportowych do przewożenia urobku ziemnego oraz środków zagęszczających nasypy ziemne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowymi kryteriami wyboru maszyn roboczych są:

 1. objętość robót, ponieważ od wielkości robót zależy możliwość zastosowania maszyn o określonej wydajności,
 2. czas trwania robót, ponieważ założone krótkie terminy wykonania robót zmuszać będą do stosowania większych maszyn, przy czym pamiętać należy, iż zbytnie skrócenie czasu trwania robót wpłynąć może na podwyższenie ich kosztu; dlatego na wybór większych maszyn należy decydować się po szczegółowym stwierdzeniu, że przyspieszenie robót rzeczywiście zrównoważy podrożenie robót wskutek wyboru większych maszyn,
 3. rodzaj gruntu (np. koparka zbierakowa nie może pracować w gruntach skalistych wzruszanych),
 4. głębokość wykopów i wysokość nasypów (np. do płytkich wykopów nie należy stosować dużych koparek) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podstawowymi kryteriami dla wyboru środków transportowych są poza objętością robót wpływającą na ilość i wielkość tych środków przede wszystkim wydajność maszyn odspajających, odległości przewozu oraz przyjęty czas trwania przewozów, który jeśli jest zbyt krótki może wywołać konieczność nadmiernego podwyższenia ilości środków transportowych, a nawet powiększenie ich wielkości. Ważnym kryterium dla wyboru środków transportowych przy robotach ziemnych są warunki pracy (głębokie wykopy itp.), decydujące w znacznym stopniu o możności zastosowania takiego czy innego środka transportowego (uprawnienia budowlane).

Wreszcie kryteriami decydującymi o zastosowaniu maszyn i środków do zagęszczania nasypów są przede wszystkim rodzaj gruntu, sposób wykonania nasypu oraz długość frontu robót. Szczegółowe sposoby wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych oraz pomocniczych (program egzamin ustny).

Szczegółowe sposoby wykonania robót polegają na rozwinięciu metod ustalonych w punkcie „c” projektu organizacji, a mianowicie na szczegółowych rozwiązaniach z zastosowaniem przy wykopach metody rozkopów, z uwidocznieniem schematów ruchu maszyn roboczych i środków transportowych, schematów organizacji miejsc roboczych maszyn itd.

Harmonogram robót ziemnych

Szczegółowy harmonogram robót ziemnych, obejmujący przebieg ich wykonania, powinien być oparty na metodyce przewidującej zarówno wykaz czynności związanych z zaprojektowaniem harmonogramu jak i obowiązkową kolejność ich opracowania (opinie o programie). Wchodzi tu w rachubę:

 • określenie ilości robót,
 • wybór metody wykonania robót i rodzaju maszyn,
 • ustalenie kolejności wykonania robót,
 • określenie niezbędnych ilości robotnikodniówek względnie maszynodniówek dla każdego rodzaju robót, jako ilorazu ilości robót przez normę wydajności dziennej robotnika, zespołu lub maszyny,
 • określenie długości (wielkości) dziennego frontu poszczególnych rodzajów robót, określenie długości dziennego frontu dla poszczególnego robotnika, zespołu lub maszyny, obliczenie potrzebnej liczby robotników, zespołów lub maszyn jako ilorazu dziennego frontu robót przez dzienny front niezbędny dla poszczególnego robotnika, zespołu lub maszyny,
 • obliczenie czasu trwania poszczególnych rodzajów robót jako ilorazu liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek przez liczbę robotników, zespołów lub maszyn,
 • określenie czasu wykonania całości robót przez powiązanie trwania poszczególnych rodzajów robót (segregator aktów prawnych).

Jako ilustrację powyższej metodyki podaje się przykład harmonogramu robol ziemnych przy wykopie pod budynek z zastosowaniem do wykopu koparki podsiębiernej KM-503 (promocja 3 w 1). Plan zagospodarowania terenu robót ziemnych może stanowić oddzielne opracowanie w ramach projektu organizacji robót ziemnych (jeśli roboty ziemne są wyodrębnione) lub stanowić część ogólnego planu zagospodarowania dotyczącego całej budowy (gdy roboty ziemne stanowią część budowy).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !