Ołów czysty

Ołów czysty

Ołów czysty stanowi materiał łatwo ciągliwy, daje się na zimno ciąć. walcować i przeciągać, cechuje go duże pełzanie i duża odporność na działanie kwasu siarkowego.
W budownictwie morskim stosowany jest niekiedy do uszczelniania spoin dylatacyjnych, i jako podkładki łożysk podporowych belkowań nabrzeży lub pomostów, dając dobre rozłożenie docisku na elementy podporowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Termin bitumy w niniejszej pracy używany jest jako synonim asfaltów, ale ściśle mówiąc jest niezupełnie jednoznaczny i szerszy od asfaltów. Obejmuje on bowiem tak substancje zawierające mieszaniny węglowodorów wielkocząsteczkowych, a więc asfalty, ozokeryty (czyli woski ziemne, bez znaczenia dla budownictwa morskiego), jak i ropy naftowe, z których asfalty są wyrabiane, jak również czyste węglowodory w różnych mieszaninach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Asfalty naturalne występują na wyspie Trinidad, w Syrii, Albanii i w USA. Znane są także asfalty z Morza Martwego; wydobywa się je również z wapieni i piaskowców bitumicznych.

Zawierają od ok. 50 do 98% czystego asfaltu (w zależności od pochodzenia), czyli mieszaniny wielkocząsteczkowych węglowodorów (alifatycznych, naftenowych, aromatycznych), resztę stanowią składniki mineralne i domieszki organiczne (ok. 1-5%). Konsystencja asfaltów jest stała lub półpłynna, przechodząca w stan płynny po ogrzaniu. Charakteryzuje je czarna barwa i bezwonność oraz rozpuszczalność w dwusiarczku węgla
(CS,) (uprawnienia budowlane).

W praktyce stosowane są po wstępnej obróbce (zmiękczenie przez ogrzanie, odparowanie wody i stopienie) dla usunięcia składników mineralnych.
Asfalty sztuczne, czyli ponaftowe albo pirogenicz- n e, są pozostałością uzyskiwaną z ropy naftowej po oddestylowaniu lżejszych składników, poddaną następnie przeróbce w celu nadania jej własności wymaganych od asfaltów. Przez wymieszanie z odpowiednią ilością wysokowrzących olejów uzyskuje się na przykład zmiękczenie asfaltów zbyt twardych. Do produkcji asfaltu nadają się głównie ropy asfaltowe zawierające od 30 do 70% asfaltu i półasfaltowe o zawartości 10-35% asfaltu (program egzamin ustny).

Asfalt dmuchany

Asfalt dmuchany, czyli utleniony, otrzymywany przez przedmuchanie mieszaniną gazów zawierających tlen (najczęściej powietrzem) pozostałości destylacyjnych rop w temperaturze 180-300°C; ma on wyższą temperaturę mięknienia niż inne asfalty i najwyższą odporność na wpływ czynników atmosferycznych.
Asfalt odpadkowy, czyli pokwasowy, otrzymany z porafinacyjnego kwasu odpadkowego przez długotrwałe kontaktowanie z gorącą wodą lub parą wodną (opinie o programie).
Asfalt pozostałościowy, czyli podestylacyjny, będący pozostałością po wydzieleniu destylatów olejowych z ropy naftowej; ma on również wysoką odporność na wpływ czynników atmosferycznych.

Charakterystyczną cechą asfaltów jest ich konsystencja, której miarą jest penetracja, czyli głębokość na jaką zanurza się w asfalcie igła lub stożek penetracyjny pod obciążeniem 150 G w temperaturze 25°C w czasie 5 s. Jednostką penetracji jest stopień odpowiadający zagłębieniu igły na 0,1 mm (PN/C-04098, 04135) (segregator aktów prawnych).

Dalsze cechy asfaltów określają temperatury mięknienia i łamliwości, w obrębie których utrzymują się w stanie plastycznym. Pod względem konsystencji asfalty dzielą się na:
- twarde - wysokotopliwe, o penetracji 0°; należą tu m. in. asfalty dmuchane; asfalty te nadają się do izolacji przeciwwilgociowej oraz do wyrobu lakierów asfaltowych antykorozyjnych;
- ciągliwe - o penetracji od 30 do 320°, do których należy większość
- tzw. asfaltów budowlanych, o temperaturze mięknienia większej od 50°C stosowanych na izolacje i jako materiał wiążący, oraz asfaltów drogowych używanych do budowy nawierzchni drogowych i wyrobu emulsji bitumicznych (promocja 3 w 1);
- ciekłe - o penetracji ponad 350c, płynne w normalnej temperaturze, używane do konserwacji dróg, impregnacji drewna itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami