Blog

25.01.2021

Opracowanie planu generalnego

Opracowanie planu generalnego

Opracowanie planu generalnego

Ostateczne opracowanie planu generalnego musi zapewnić całkowitą zgodność zagadnień technologii, transportu, komunikacji, instalacji, ekonomiki i plastyki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozwiązanie tych wszystkich problemów możliwe jest tylko przy zespołowej pracy specjalistów wszystkich wyżej wymienionych dziedzin, przy czym architekt powinien spełniać rolę koordynatora poszczególnych opracowań specjalistycznych. Dla wykonania tego zadania architekt powinien posiadać, oprócz wiadomości z zakresu swojej specjalności, również pewien zasób wiedzy z dziedziny technologii, transportu, konstrukcji, instalacji itd. Podanie tych wiadomości niezbędnych w pracy architekta jest celem niniejszego opracowania. Podstawowym elementem dokumentacji technicznej decydującym o funkcjonalnym i plastycznym rozwiązaniu projektu zakładu przemysłowego jest plan generalny, a błąd popełniony przy jego opracowaniu nie da się już naprawić potem przy opracowywaniu planów poszczególnych budynków.

Dlatego też na opracowanie planu generalnego należy zwrócić szczególną uwagę (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Projekt wstępny powinien być opracowywany z reguły w kilku wariantach, aby istniała możliwość wybrania najlepszego rozwiązania przez organy zatwierdzające. Planem generalnym zakładu przemysłowego nazywamy projekt zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę, obejmujący rozplanowanie wszystkich budowli i urządzeń, kolei i dróg komunikacji pieszej oraz transportu wewnątrzzakładowego, podziemnych i nadziemnych sieci instalacyjnych, kanałów, ogrodzeń i zieleni z pełnym uwzględnieniem procesu technologicznego projektowanego zakładu, fizjografii terenu, dojazdów i dojść z zewnątrz zakładu, położenia osiedli mieszkaniowych, stron świata i kierunku panujących wiatrów.

Plan generalny powinien zapewnić najlepsze funkcjonowanie zakładu z punktu widzenia ekonomiki inwestycji i eksploatacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwiązania plastycznego całości i poszczególnych obiektów. Do zadań architekta należy głównie opracowanie planu zabudowy, pozostałe projekty wykonują inni specjaliści (uprawnienia budowlane). Jednak dla opracowania nawet jednego planu w pełnej koordynacji z pozostałymi, architekt powinien znać wszystkie elementy planu generalnego, by móc przeprowadzić konsekwentnie swoją koncepcję przestrzenną.

Budynki i urządzenia

Budynki i urządzenia znajdujące się na terenie zakładu przemysłowego dadzą się podzielić na pięć grup, z których trzy pierwsze obejmują wszelkie obiekty budowlane, zaś dwie pozostałe - elementy zagospodarowania terenu (program egzamin ustny).

Grupa I - budynki produkcyjne, w których odbywa się proces technologiczny (odlewnie, kuźnie, bale montażowe, tkalnie itd.).
Grupa II - budynki pomocnicze, w których odbywają się czynności związane pośrednio z procesem technologicznym (laboratoria, warsztaty pomocnicze, magazyny) budynki energetyki (siłownie, ciepłownie, podstacje), budynki związane z transportem (parowozownie, garaże), wreszcie budynki związane z urządzeniami sanitarno-technicznymi (stacje pomp, wieże ciśnień, oczyszczalnie itp.) (opinie o programie).
Grupa III - budynki usługowe (zwane również administracyjno-socjalnymi), w których mieści się kierownictwo i administracja zakładu oraz urządzenia socjalne i społeczne (dyrekcja zakładu, rada zakładowa, portiernia, szatnie, umywalnie, łaźnie, pralnie, stołówki, kuchnie, ambulatoria, straże pożarne, świetlice, szkoły itd.).
Grupa IV - urządzenia typu sieciowego (tory kolejowe, drogi kołowe i piesze, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.).
Grupa V - zieleńce i tereny wypoczynkowe oraz sportowe (segregator aktów prawnych).
- nawiązanie do istniejącego układu sieci komunikacyjnej i przesyłkowej (kolej, drogi, linie energetyczne, rurociągi itp.),
- zagadnienie zaopatrzenia w wodę i możliwość usuwania ścieków,
- położenie względem innych zakładów przemysłowych i możliwość powiązań w planowaniu produkcji,
- położenie w mieście i w stosunku do osiedli mieszkaniowych istniejących i projektowanych,
- szkodliwość dla otoczenia (strefy ochronne),
- położenie względem baz surowcowych,
- rezerwy terenowe pod ewentualną rozbudowę,
- powiązanie architektury zakładu przemysłowego z otoczeniem i krajobrazem (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami