Optymalne wartości tłumienia

Optymalne wartości tłumienia

Optymalne wartości tłumienia wykazują betony porowate z kruszywem o silnie rozbudowanej powierzchni (typu agloporyt), mechanicznie zagęszczone z 50-procentowym udziałem frakcji O-j-4 lub betony komórkowe o zapewnionych technologicznie warunkach wykrystalizowania krzemionki stanowiące, ścianki komórek (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wpływ procentowego stosunku poszczególnych składników oraz ich uziarnie- nia określono dla kilkudziesięciu serii elementów o różnym składzie.

Na przykład dla betonu lekkiego pumeksowo-pyłowego średnią izolacyjność właściwą R 45 dla ścianek o grubości 10 cm można uzyskać wtedy, jeżeli udział frakcji 0-4-4 będzie dwukrotnie większy niż frakcji 4-4-10 i 10-4-20, ilości pyłu i cementu jednakowe, każda nie mniej niż 16% ogólnego ciężaru objętościowego masy betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Charakterystyki izolacyjności przytoczonych w normie przykładów wykazują spadki dla częstotliwości 200, 400 i 800 Hz. Częstotliwości te w warunkach przemysłowych są często dominujące i należy przy stosowaniu przytoczonych przegród betonowych przewidzieć poprawę ich izolacyjności przez stosowanie przegród warstwowych (uprawnienia budowlane).

Kryteria wytrzymałościowe izolacyjności przeciw- dźwiękowej. Klasyfikację ściennych elementów betonowych, które mają spełniać funkcję dźwiękochronną w budynku przemysłowym można również przeprowadzić na podstawie znajomości przyrostu wytrzymałości przy ściskaniu w przedziale od t = 3 dni do t — 7 dni. Klasyfikacja taka może stanowić podstawę do zastosowania tych elementów w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym, w którym mają one spełniać rolę ochrony przeciwdźwiękowej, albo też do stosowania przy budowie obiektów pomocniczych, np. magazynów itp., gdzie ich własności dźwiękochronne nie są w zasadzie potrzebne (program egzamin ustny).

Wytrzymałość przy ściskaniu określono w sposób tradycyjny na próbkach walcowych 16X16 dla każdej partii betonu 30 m3 (3 serie po 3 próbki).
Próbki ściskano na prasie hydraulicznej WK-16 uzyskując normowy charakter zniszczenia w postaci dwu stożków. Skład masy betonowej stały: mieszanka popiołowo-wapienno-gipsowa, pyły z elektrociepłowni, ścinki, proszek glinowy, woda, 50°/o roztwór nekaliny (opinie o programie).

Przewodzenie boczne

Przewodzenie boczne było w zasadzie zredukowane przez dźwiękoszczelność komór i szczelne ich przyleganie do powierzchni badanego elementu. Za pomocą tej metody, przy sprzyjających warunkach technicznych można było w ciągu jednej zmiany wykonać pomiary izolacyjności kilkudziesięciu elementów, w kolejności zgodnej z cyklem produkcyjnym. Pozwoliło to na znalezienie właściwej wartości średnich wyników i eliminację pomiarów odbiegających od normy (segregator aktów prawnych).

Pomiary wykonano zgodnie z instrukcją obsługi i opracowaniem. Uzyskane charakterystyki izolacyjności z uwagi na stosowaną metodę (pomiar wyłącznie jednostkowej izolacyjności) mają zawyżone wartości izolacyjności, jednakowo dla wszystkich częstotliwości, co pozwala na łatwe wyodrębnienie ewentualnych wpływów strukturalnych.
Średnie wyniki pomiarów dla kolejnych serii, dla wartości ekstremalnych, występujących przy charakterystycznych dla danego materiału częstotliwościach* porównano z przyrostami wytrzymałości danej serii próbek.

Na podstawie średnich wyników pomiarów izolacyjności stwierdzono, że funkcja izolacyjności przeciwdźwiękowej elementów ściennych gazobetonowych na pyłach ma charakterystyczne ekstrema w paśmie 200, 400 i 1000 Hz. Dla tych wartości i dla przyrostu wytrzymałości przy t = 7 wyznaczono funkcję korelacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań [3] można ustalić, że w elementac prefabrykowanych z pyłobetonów o grubości 24 cm, pełniących rolę dźwięko chronną, przyrost wytrzymałości powinien być nie większy niż 0,1. Doświadczalnie stwierdzono, że dla przegród betonowych znajdujących się w pomieszczeniach o podwyższonych temperaturach eksploatacyjnych izolacyjność na dźwięki maleje w funkcji czasu i w funkcji częstotliwości (promocja 3 w 1).

Wyniki badań izolacyjności przegród z betonów na żużlach wielkopiecowych i na łupkach przywęglowych pracujących Teologicznie w podwyższonych temperaturach. Zjawisko to jest wynikiem rozbudowywania się sieci mikrokanałów i mikroporów spowodowanych różną odkształcalnością termiczną poszczególnych składników betonu.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !