Blog

22.06.2018

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę

W artykule znajdziesz:

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę


Pozwolenie na budowę obejmuje wyłącznie przyszłe zamierzenia inwestycyjne. Wynika to z faktu, że przedmiotem pozwolenia jest uzyskanie przez inwestora zezwolenia na rozpoczęcia oraz prowadzenie obiektu budowlanego na określonych przez właściwy organ architektoniczno-budowlany warunkach. Decyzja o pozwoleniu budowlanym jest z zasady wydawana przez starostę, który stanowi organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. W miastach powiatowych osobą, która może wydawać pozwolenia na budowę jest prezydent miasta, który pełni również rolę starosty. Decyzję może wydać również wojewoda, ale dotyczy to wyłącznie obiektów wymienionych w upoważnieniu znajdującym się w art. 82 prawa budowlanego. Organem wyższego stopnia do starosty jest wojewoda, natomiast organem wyższym od niego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (segregator aktów prawnych).

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę stanowi podstawę do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z prawem rozpoczęcie budowy następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych, do których zalicza się:
• wykonanie niwelacji terenu
• wykonanie wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
• zagospodarowanie ternu budowy łącznie z budową obiektów tymczasowych,
• wykonanie wymaganych na potrzeby budowy przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
W przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę jest odmowna, istnieje możliwość wniesienia odwołania do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji odmownej. Zgodnie z obowiązującym prawem organ wyższej instancji ma na rozpatrzenie sprawy miesiąc czasu. Co ważne, w odwołaniu konieczne jest wykazanie niewłaściwych ustaleń faktycznych lub prawnych organu pierwszej instancji, które powodują błędne rozstrzygnięcie. Należy też wykazać, że naruszone zostały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli wojewoda niepomyślne rozstrzygnie odwołanie, to w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami