Blog

30.05.2018

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

W artykule znajdziesz:

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

 
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

O czym mówi norma PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym"?

Stara norma dotycząca oswietlenia miejsca pracy PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” (uprawnienia budowlane). Od listopada 2003 roku normę tę oraz normy PN-71/E-02034 i PN-84/E-02035, zastąpiła norma PN-EN 12464-1 “Technika świetlna - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń", która jest zgodna z analogiczną normą europejską i dotyczy parametrów oświetlenia większości pomieszczeń i stanowisk pracy, z wyjątkiem np. miejsc pracy na zewnątrz pomieszczeń oraz w części podziemnej kopalń. Wszystkie wymienione normy zawierają wytyczne dla projektantów oświetlenia. Normy PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1 określają najmniejsze średnie natężenie oświetlenia typowych stanowisk pracy na poziomie 200-1000 Za dopuszczalną wartość równomierności oświetlenia w przestrzeni norma 02033 przyjęła 0.65 na stanowiskach pracy ciągłej oraz 0.4 na stanowiskach pracy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych. Dodatkowo w normie tej określono natężenie oświetlenia stanowisk i pomieszczeń sąsiednich, które nie może się różnić bardziej niż 5-krotnie.
O czym mówi norma PN-IEC-60364-5-54 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (program egzamin ustny). Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne. W normie tej znajdują się wszystko na temat uziemień i przewodów ochronnych: -Uziomy -co może być stosowane za uziom i pod jakimi warunkami -Przewody uziemiające – dopuszczalne przekroje dla poszczególnych materiałów Cu 16 / 25mm^2, Fe16/50 mm^2 -Główna szyna wyrównawcza uziemiająca- powinna być w każdej instalacji -przewody ochronne-wymagane przekroje S>=16 -S , 16<S<=35- 16 , S>35 S/2 , nie mniejsze niż 2,5mm^2 jeżeli jest chronione prze mechanicznymi uszkodzeniami, 4 mm^2 nie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi - przewody połączeń głównych wyrównawczych – minimalny przekrój 6mm^2, max 25mm^2 dla miedzi - przewody połączeń miejscowych wyrównawczych – nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego
Wymienić rodzaje uziomów
Jako uziomy mogą by stosowane wg normy PN-IEC-60364-5-54 : -Pręty lub rury metalowe w ziemi - Taśmy lub druty metalowe w ziemi - Płyty metalowe w ziemi - Elementy metalowe umieszczone w fundamencie -Zbrojenie metalowe betonu Rodzaje uziomów: - Naturalne :rury umieszczone w ziemi , uziomy fundamentowe - Sztuczne: uziomy otokowe (poziome), Prętowe- pionowe, kratownicowe, płytowe
Kiedy w przewodzie powrotnym można instalować odłącznik? (trakcja) PN-EN 50122-1:2002 9.1 Zastosowania kolejowe (opinie o programie). Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
W obwodzie powrotnym można instalować odłącznik (łącznik) tylko w takim przypadku jeżeli w obwodzie zasilania zainstalujemy inny łącznik, a łącznik w obwodzie powrotny będzie uzależniony od łacznika w obwodzie zasilania w taki sposób żeby niemożliwe było jego otwarcie przed łącznikiem w obwodzie zasilania.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami