Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

 
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

O czym mówi norma PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym"?

Stara norma dotycząca oswietlenia miejsca pracy PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” (uprawnienia budowlane). Od listopada 2003 roku normę tę oraz normy PN-71/E-02034 i PN-84/E-02035, zastąpiła norma PN-EN 12464-1 “Technika świetlna - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń", która jest zgodna z analogiczną normą europejską i dotyczy parametrów oświetlenia większości pomieszczeń i stanowisk pracy, z wyjątkiem np. miejsc pracy na zewnątrz pomieszczeń oraz w części podziemnej kopalń. Wszystkie wymienione normy zawierają wytyczne dla projektantów oświetlenia. Normy PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1 określają najmniejsze średnie natężenie oświetlenia typowych stanowisk pracy na poziomie 200-1000 Za dopuszczalną wartość równomierności oświetlenia w przestrzeni norma 02033 przyjęła 0.65 na stanowiskach pracy ciągłej oraz 0.4 na stanowiskach pracy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych. Dodatkowo w normie tej określono natężenie oświetlenia stanowisk i pomieszczeń sąsiednich, które nie może się różnić bardziej niż 5-krotnie.
O czym mówi norma PN-IEC-60364-5-54 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (program egzamin ustny). Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne. W normie tej znajdują się wszystko na temat uziemień i przewodów ochronnych: -Uziomy -co może być stosowane za uziom i pod jakimi warunkami -Przewody uziemiające – dopuszczalne przekroje dla poszczególnych materiałów Cu 16 / 25mm^2, Fe16/50 mm^2 -Główna szyna wyrównawcza uziemiająca- powinna być w każdej instalacji -przewody ochronne-wymagane przekroje S>=16 -S , 16<S<=35- 16 , S>35 S/2 , nie mniejsze niż 2,5mm^2 jeżeli jest chronione prze mechanicznymi uszkodzeniami, 4 mm^2 nie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi - przewody połączeń głównych wyrównawczych – minimalny przekrój 6mm^2, max 25mm^2 dla miedzi - przewody połączeń miejscowych wyrównawczych – nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego
Wymienić rodzaje uziomów
Jako uziomy mogą by stosowane wg normy PN-IEC-60364-5-54 : -Pręty lub rury metalowe w ziemi - Taśmy lub druty metalowe w ziemi - Płyty metalowe w ziemi - Elementy metalowe umieszczone w fundamencie -Zbrojenie metalowe betonu Rodzaje uziomów: - Naturalne :rury umieszczone w ziemi , uziomy fundamentowe - Sztuczne: uziomy otokowe (poziome), Prętowe- pionowe, kratownicowe, płytowe
Kiedy w przewodzie powrotnym można instalować odłącznik? (trakcja) PN-EN 50122-1:2002 9.1 Zastosowania kolejowe (opinie o programie). Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
W obwodzie powrotnym można instalować odłącznik (łącznik) tylko w takim przypadku jeżeli w obwodzie zasilania zainstalujemy inny łącznik, a łącznik w obwodzie powrotny będzie uzależniony od łacznika w obwodzie zasilania w taki sposób żeby niemożliwe było jego otwarcie przed łącznikiem w obwodzie zasilania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami