Blog

30.05.2018

Oznakowanie dróg wewnętrznych

W artykule znajdziesz:

Oznakowanie dróg wewnętrznych

Budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz finansowanie ich (z wyjątkiem budowy dróg wewnętrznych w osiedlach) należy do zarządcy terenu. Budowa,utrzymanie i oznakowanie skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu związanych z funkcjonowaniem skrzyżowań należy do zarządcy drogi publicznej. Do oznakowania dróg wewnętrznych są stosowane tablice: początku(“droga wewnętrzna") i końca (“droga wewnętrzna" przekreślona na czerwono) z podaniem na niej nazwy zarządcy terenu, porządkowe, ustalające zakazy, nakazy, ostrzeżenia, lub zawierające informacje (promocja 3  w 1).

Oznakowanie dróg wewnętrznych

Na tablicach porządkowych używa się tych samych symboli jak na znakach na drogach publicznych. Znaki na jezdni lub chodnikach stosuje się tylko dla oznaczenia miejsc postoju pojazdów. Oznakowanie ich na chodnikach powinno zapewniać pozostawienie dla ruchu pieszych szerokości chodnika nie mniej niż 1,5 m. Powyższe uregulowania prawne wg rozporządzenia zostały wprowadzone do ustawy o drogach publicznych jej zmianą z 14.11.2003. Zmiana ta w art. 9 zawiera stwierdzenie, że dotychczasowe.Wydzielenie części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników (np. na cele handlowe) lub umieszczenie w nim reklam wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą: iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt albo powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat. Stawka jest ustalona w rozporządzeniu w zależności od: rodzaju drogi (autostrady i drogi ekspresowe, drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), obszaru (niezabudowany, zabudowany) i liczby mieszkańców (w obszarze zabudowanym). Za umieszczenie obiektu handlowego lub reklamy w pasie drogowym drogi przebiegającej przez centrum miasta można pobierać opłaty podwyższone o 100 %, a w strefie przyległej do centrum o 50 %. Za zajęcie pasa drogowego na cele: handlowe, usługowe lub na umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę w wysokości obliczonej z dziesięciokrotnym zwiększeniem stawki za każdy dzień zajęcia pasa. Zajęcie bez zezwolenia to: samowolne zajęcie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami