Pigmenty uprawnienia budowlane

Pigmenty uprawnienia budowlane

Pigmenty przewidziane do wgłębnego barwienia betonu, tynków itp. powinny ponadto:
- mieć rozdrobnienie zbliżone do rozdrobnienia cementu (w celu zapewnienia mieszania się z cementem i pozostałymi składnikami),
- nie wywierać wpływu na czas wiązania cementu,
- nie wywierać wpływu na stałość objętości betonu lub zaprawy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pigmenty o wysokim ciężarze właściwym trudno się mieszają z innymi pigmentami i wykazują niekorzystną właściwość osiadania na dnie naczynia z farbą. Przy mieszaniu różnych pigmentów należy je dobierać w ten sposób, by posiadały zbliżony ciężar właściwy, aby w trakcie schnięcia powłoki bądź podczas malowania nie występowało ich rozdzielanie się, co doprowadza do powstawania wymalowań o niejednolitym kolorze. Sposób oznaczenia ciężaru właściwego pigmentów podany jest w PN-54/C-04201 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

dobrze kryjące powinny posiadać zdolność pokrywania powierzchni przy jednorazowym pomalowaniu w takim stopniu, aby jej naturalne zabarwienie nie było widoczne. Im pigment jest mocniej kryjący, tym farba lub emalia może być naniesiona cieńszą warstwą na podłoże, tym bardziej jest zatem wydajna. Krycie zależy od natury pigmentu (głównie od jego struktury i stopnia rozdrobnienia), jak również i od spoiwa.
Pigmenty o strukturze bezpostaciowej kryją lepiej, niż pigmenty drob- nokrystaliczne. Niektóre pigmenty wykazujące dobrą siłę krycia w farbach wodnych lub emulsyjnych (np. kreda, biel barytowa) nie kryją zupełnie w wyrobach malarskich na spoiwach niewodnych (olejnych lub żywicznych) i w tym przypadku spełniają rolę wypełniaczów (obciążników) (uprawnienia budowlane).

 

Badanie zdolności krycia

Badanie zdolności krycia przeprowadza się w ten sposób, że blachę stalową od- rdzewioną i odtłuszczoną benzyną, o wymiarach 20 X 10 cm, pokrywa się jednokrotnie matową farbą olejną białą. Po wyschnięciu powłoki, w środku blachy równolegle do jej szerokości maluje się czarną farbą pas o szerokości 5 cm. Po wyschnięciu, całą powierzchnię blachy pokrywa się równomiernie i możliwie cienko farbą z badanego pigmentu i pokostu lnianego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nanosi się drugą również cienką warstwę tej farby na 2/a szerokości blachy, a po wyschnięciu jej trzecią warstwę na Vs szerokości. W ten sposób, prostopadle do czarnego pasa, powstaną trzy pasy malowane jednokrotnie, dwukrotnie i trzykrotnie.

zdolność krycia wykazują pigmenty, jeżeli czarny pas nie będzie widoczny po jednokrotnym pomalowaniu. Mówimy wtedy, że farba posiada „krycie pierwsze”. Jeżeli dla przykrycia czarnego pasa trzeba go pomalować dwukrotnie, farba wykazuje średnie krycie czyli „krycie drugie”. Gdy czarny pas znika po trzykrotnym pokryciu farbą lub jeszcze nie znika krycie jej jest niedostateczne, gdyż zawiera ona pigmenty o słabej sile krycia (program egzamin ustny).

opis próby zawiera norma PN-54/C-04201. Zdolność barwienia (intensywność barwienia) Jest to zdolność pigmentu nadawania swej barwy po zmieszaniu z innym pigmentem lub wypełniaczem.

Jest to cecha decydująca o wydajności pigmentów. Intensywność barwienia nie zawsze idzie w parze ze zdolnością krycia, np. pigmenty organiczne i niektóre z mineralnych (jak błękit paryski) charakteryzują się doskonałą zdolnością barwienia, chociaż ich siła krycia jest niewysoka (opinie o programie).
Zdolność barwienia pigmentów białych bada się przez porównanie pigmentu badanego z wzorcowym, po zmieszaniu obu pigmentów z sadzami lampowymi i utarciu z bielonym olejem lnianym. Na suchym i czystym szkiełku odważa się 0,1 g sadzy lampowej i 20 g badanego pigmentu. Następnie uciera cię je najpierw na sucho w moździerzu porcelanowym do uzyskania jednolitego zabarwienia, a następnie dolewa kroplami 1,5 g oleju lnianego i uciera dalej do uzyskania jednolitej masy. Przyrządzoną farbę rozprowadza się miękkim pędzlem na płytce szklanej, wymalo- wując pas 100 X 20 mm. W identyczny sposób postępuje się z farbą wzorcową i wykonuje pas na płytce szklanej obok wyżej wymienionego. Barwy obydwu wymalować porównuje się w rozproszonym świetle dziennym, obserwując obydwa paski w poziomym położeniu (patrz PN-54/C-04201) (segregator aktów prawnych).
Zdolność barwienia pigmentów kolorowych i czarnych bada się identycznie, jak pigmentów białych, mieszając pigmenty badane i wzorcowe z bielą cynkową w stosunku ciężarowym 1 : 20.
Nierozpuszczalność w wodzie i w spoiwach.

Pigmenty nie powinny zawierać składników rozpuszczalnych w wodzie w przeciwnym razie powłoki są nietrwałe i szybko niszczejące.

Również rozpuszczalność pigmentów w spoiwach niewodnych jest szkodliwa, powodując przebijanie starego malowidła poprzez świeżo naniesioną powłokę farby (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami