Podgrzewanie gipsu półwodnego

Podgrzewanie gipsu półwodnego

Przy podgrzewaniu gipsu półwodnego powyżej 107 do 200°C następuje dalsze pozbawienie wody (dehydratacja) i tworzenie się stopniowo gipsu bezwodnego, tzw. rozpuszczalnego anhydrytu, którego jednak jest w tym okresie mniej niż gipsu półwodnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozpuszczalny anhydryt po ostudzeniu ma znacznie większą zdolność łączenia się z wodą niż gips półwodny. Gips ten odznacza się krótkim czasem wiązania (początek po ok. 3 HI koniec po ok. 12 min.), przy czym silnie się nagrzewa. Przy temperaturze wypału 210° własności gipsu ulegają ponownej zmianie.

Gips wypalany w tej temperaturze wiąże wolniej, lecz wytrzymałość jego jest nieznana, a po związaniu ma konsystencję ziarnistą (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wypalanie przy 225° daje gips bardzo wolno wiążący aniskiej wytrzymałości. W zakresie od 300 do 317° otrzymujemy tzw. „gips martwy”, który w ogóle nie posiada własności wiążących. W temperaturach 300-f-450°C powstaje produkt złożony głównie z nierozpuszczalnego anhydrytu, a przy 450-4-750°C — już tylko nierozpuszczalny anhydryt, który z wodą wiąże się pomału bądź wcale nie reaguje. Dwutlenek siarki i tlen ulatniają się w powietrze, a część gipsu zamienia się w wapno palone mieszane z gipsem. Powstały produkt nosi nazwę gipsu jastrychowego (estrychowego).

Surowcem do produkcji gipsu budowlanego są kamienie gipsowe zawierające oprócz minerału gipsu (CaS04 • 2H20) jeszcze pewną ilość domieszek (gliny, piasku, wapieni, części organicznych itp.), których ilość jest ograniczana przez normy do 15% w stosunku do całkowitego ciężaru surowca wysuszonego przy 60°C. Przy produkcji przemysłowej wypalanie odbywa się w temperaturze 150-4-190°C (uprawnienia budowlane). Produkt wypalania zawiera jako podstawowy składnik gips półwodny CaS04 • 0,5 H20, a prócz tego pewną ilość gipsu bezwodnego, rozpuszczalnego anhydrytu oraz domieszki obce. Produkt ten w postaci sproszkowanej jest gipsem budowlanym.

W zależności od składników od sposobów produkcji uzyskuje się poszczególne odmiany gipsu budowlanego, mniej lub więcej różniące się właściwościami. Wypalanie kamieni gipsowych i mielenie po wypaleniu. Do wypalania mogą służyć: stosy połowę (wykopany dół 30-4-70 m3, palenisko przykryte rusztem ze starych szyn lub belek, kamienie gipsowe naładowane do wierzchu, nie przykryte), piece połowę, piece kręgowe (jak do wypalania cegieł), piece szybowe. Po wypaleniu następuje rozdrabnianie i mielenie w różnego rodzaju kruszarkach i młynach. Wypalanie uprzednio mielonych kamieni gipsowych. Ten sposób daje możność bardziej równomiernego i dokładnego wypalenia, a co za tym idzie — otrzymania lepszego produktu niż przy sposobie podanym wyżej (program egzamin ustny).

Wilgotne kamienie gipsowe

Wilgotne kamienie gipsowe, ze względu na swą lepkość, trudno poddają się mieleniu, toteż w celu zaoszczędzenia energii wskazane jest najpierw podsuszyć je, by usunąć wilgoć, a następnie dopiero rozdrabniać i proszkować. Wypalenie odbywa się przez podgrzewanie i mieszanie w prażarkach lub w piecach obrotowych.Prażarka (rys. 4-14) składa się z walca 1 o średnicy l,6-f-2,0 m i wysokości 0,7-ł-l,5 mm, wykonanego z blachy, natomiast dno 2 jest żeliwne (opinie o programie).

W osi pionowej kotła znajduje się pionowy wał z osadzonym na nim mieszadłem 4. Kocioł ustawiony jest nad paleniskiem 6. Dno i boczna powierzchnia kotła są podgrzewane. Wypalanie kamieni gipsowych (1,5-r- 3,5 godz.) odbywa się przy stałym rilchu mieszadła napędzanego za pośrednictwem przekładni 3. Wytwarzająca się w prażarce para uchodzi. Piec obrotowy wykonany jest w postaci leżącego walca o długości ok. 30 m i średnicy l,5-f-2,8 m. Oś walca jest nachylona pod kątem 2-f-5° do poziomu. Przy obracaniu się pieca następuje przesuwanie i mieszanie rozdrobnionego kamienia gipsowego (ziarna 0,1 -j-15 mm) oraz jego wypalanie ciepłem gazów działających bezpośrednio (jak w piecu do wypalania cementu) bądź ogrzewających ściany cylindra, lub doprowadzanych rurą umieszczoną w jego osi.
Po wypaleniu następuje ostateczne zmielenie w różnego rodzaju młynach z separatorami lub bez nich. Wypalanie kamieni gipsowych w trakcie przemiału (segregator aktów prawnych).

Schemat jednego ze sposobów produkcji jest następujący. Tłucze- gipsowy (25-f-50 mm) ładuje się do kotła i początkowo podgrzewa w ciągu. V godziny gazami w temperaturze 60-f-70°C przy ciśnieniu atmosferycznym; następnie po hermetycznym zamknięciu kotła wpuszcza się do niego parę nasyconą, do czasu gdy ciśnienie w kotle wyniesie 1,3 at n, utrzymując w kotle takie ciśnienie w ciągu 5-f-7 godzin, wypuszcza się jednocześnie co 15 minut wodę tworzącą się ze skraplającej się pary. Potem przepuszcza się przez kocioł gorące gazy o temperaturze 200°C w ciągu 4-5 godzin tak długo aż z rury wylotowej nie zaczną wychodzić suche spaliny (promocja 3 w 1). Następnie zaleca się wyładowany z kotła gips umieścić jeszcze na 1-2 godzin w gorącej komorze pod kotłem; przyczynia się to do zwiększenia wytrzymałości wyrobów o około 10-f-20%. W końcu gips miele się w młynach kulowych lub innych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami