Blog

07.06.2019

Podstawowe informacje

W artykule znajdziesz:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjne – podstawowe informacje

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jej pierwsze posiedzenie zwoływane jest przez przewodniczącego w ciągu miesiąca od zakończenia Krajowego Zjazdu Izby, na którym komisja została powołana (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Podstawowe informacje

Zadaniem przewodniczącego jest ustalenie porządku obrad oraz przewodniczeniem obradom. Aby obrady komisji były ważne, musi brać w nich udział przynajmniej 2/3 powołanych członków komisji kwalifikacyjnej (program na komputer). Podczas posiedzenia komisja wybiera spośród siebie jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego, a także sekretarza i 2-3 osoby, które będą tworzyć prezydium razem z przewodniczącym. Kandydaci wybierani są na drodze głosowania, przy czym muszą otrzymać więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli nie uda się uzyskać wymaganej większości, głosowanie przeprowadzane jest jeszcze raz (program na telefon).

Komisja Kwalifikacyjne odbywa posiedzenia wtedy, gdy jest taka potrzeba, ale przynajmniej raz na kwartał. W tzw. posiedzeniach plenarnych, odbywających się przynajmniej dwa razy w roku, udział biorą także przewodniczący i upoważnienie członkowie wszystkich komisji okręgowych (opinie o programie). Posiedzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub upoważnionego przez niego zastępcę. Uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zapadają wyłącznie wtedy, gdy w posiedzeniu bierze udział przynajmniej połowa jej członów. Decyduje większość głosów, a jeśli pojawi się równość, to decyzję podejmuje przewodniczący (segregator aktów prawnych).

Po każdym posiedzeniu

Po każdym posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, który musi być podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta (promocja 3 w 1). Sprawy odwoławcze w sprawienia nadawania uprawnień budowlanych oraz wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy są rozstrzygane przez zespół orzekający Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej składającej się z przynajmniej 3 osób powołanych przez przewodniczącego komisji. Członkowie komisji mają obowiązek udziału w posiedzeniach, a każda nieobecność musi być usprawiedliwiona (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami