Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego


Po zdobyciu uprawnień budowlanych można zdecydować się na różne ścieżki kariery w branży budowlanej (program na komputer). Jedną z nich jest praca na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ inspektor niejako zastępuje inwestora na placu budowy i reprezentuje jego interesy.

Oznacza to sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami czy zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza jakość wbudowanych wyrobów budowlanych oraz wykonywanych robót (program na telefon). W szczególności ma on obowiązek zapobiegania stosowania wyrobów budowlanych, które są szkodliwe bądź nie mogą być stosowane w budownictwie. Bardzo ważnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawdzanie oraz przeprowadzanie odbiorów tych robót budowlanych, które w trakcie procesu budowlanego ulegają zakryciu lub zanikają (program egzamin ustny). Musi on również uczestniczyć w odbiorach technicznych oraz próbach instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych.

Bierze on również udział w przygotowywaniu oraz czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów, które przekazuje do użytkowania (opinie o programie). W jego kompetencjach leży potwierdzanie, że roboty faktycznie zostały wykonane, a wady usunięte. Na życzenie inwestora może również kontrolować rozliczenia budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego


Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia kierownikowi robót oraz kierownikowi budowy (segregator aktów prawnych). Polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Najczęściej dotyczą one następujących kwestii:
• usuwania zagrożeń lub nieprawidłowości,
• wykonywania badań i prób, w tym również takich, które wymagają odkrycia elementów zakrytych,
• przedstawiania ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi,
• przedstawiania dowodów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych lub urządzeń technicznych do stosowania w budownictwie (promocja 3  w 1).
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać do kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego przeprowadzenie robót, które zostały wykonane wadliwie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !