Blog

26.06.2018

Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

W artykule znajdziesz:

Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

 

Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

W umowie, którą zawiera inwestor z generalnym wykonawcą, musi być ustalony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał z pomocą wykonawców lub samodzielnie. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca musi uzyskać zgodę inwestora (uprawnienia budowlane). W przypadku, gdy terminie 2 tygodni od momenty przedstawienia inwestorowi projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi on na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, oznacza to, ze wyraził on zgodę na jej zawarcie. Zarówno inwestor, jak i wykonawca, który zawarł umowę z podwykonawcą, solidarnie odpowiadają za zapłatę za roboty budowlanego, które wykonał podwykonawca. Umowy z podwykonawcami mogą dotyczyć ściśle określonych prac, które nie są robotami budowlanymi lub określonego zakresu robót budowlanych. W celu uzyskania zgody inwestora wykonawca nie musi przedstawiać mu umowy z podwykonawcą ani jej projektu, ponieważ wystarczające jest poinformowanie inwestora o osobie podwykonawcy oraz treści zawartej z nim umowy (program egzamin ustny).

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddania obiektu, który był przewidziane w umowie, ale nie obowiązku wykonywać zadań osobiście. W przypadku, gdy zleca on niektóre prace podwykonawcom, nie zwalnia go to obowiązku wykonania obiekty w całości. Zabezpieczeniem interesów inwestora jest w tym wypadku jego wiedza potrzebach realizacyjnych inwestycji. Inwestor jest zobowiązany do dbania o swoje interesy w zakresie przewidzianym dla uczestnika procesu inwestycyjnego. Inwestor, do którego wykonawca występuje o zgodę na zawarcie zindywidualizowanej podmiotowo i przedmiotowo umowy podwykonawczej, ma prawo do uzyskania wyjaśnień, uzupełnienia danych, a także do złożenia umowy, jej projektu, czy też innych dokumentów (opinie o programie). Prawo przewiduje również możliwość wyrażenia zgody o roboty budowlane z podwykonawcą w tzw. sposób dorozumiany. Oznacza to, że wykonawca toleruje obecność podwykonawcy na placu budowy oraz wykonywanie przez niego innych czynności. Inwestor w takiej sytuacji musi zachować się biernie i nie składać sprzeciwu lub zastrzeżeń w formie pisemnej w określonym terminie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami