Połączenia monolityczne

Połączenia monolityczne
Połączenia monolityczne

W żelbetowych halach przemysłowych o jednej kondygnacji (jedno- lub wielonawowych) o wymiarach zbliżonych do hal o konstrukcji stalowej, lecz o nieco mniejszych rozpiętościach (do 30 m) i mniejszych wysokościach (do 15 m) występują znaczne ciężary poszczególnych elementów, konstrukcja odznacza się prostotą, lecz równocześnie wykonanie połączeń między tymi elementami napotyka znaczne trudności. Połączenia monolityczne (tzw. mokre) wymagają stosunkowo długiej przerwy technologicznej, co utrudnia montaż w okresie zimowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

W budownictwie miejskim roboty montażowe w przeważającej mierze dotyczą obiektów mieszkalnych, których konstrukcja całkowicie lub częściowo składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych, względnie betonowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Istota metody montażu dowolnego obiektu czy konstrukcji polega na ustawieniu i zamocowaniu w przewidzianym położeniu elementów i konstrukcji budowlanych wykonanych uprzednio poza miejscem ich wbudowania w specjalnych zakładach przemysłowych lub wytwórniach pomocniczych (uprawnienia budowlane).

Ogólnie biorąc roboty montażowe obejmują:

 • roboty przygotowawcze, jak: wyrównanie terenu budowy, wykonanie dróg dojazdowych, przygotowanie i wyposażenie placu składowego konstrukcji, zainstalowanie urządzeń montażowych na stanowiskach roboczych, przygotowanie uchwytów linowych, usztywnień prowizorycznych podnoszonych konstrukcji itd.,
 • roboty podstawowe, jak: scalanie elementów na placu składowym konstrukcji, dostarczanie elementów konstrukcyjnych na miejsce montażu, podnoszenie i ustawianie elementów w konstrukcji itd.,
 • roboty pomocnicze, jak: prowizoryczne wzmacnianie elementów w czasie montażu, prowizorycznie usztywnianie ustawionych elementów, zabezpieczanie przed mrozem połączeń „na mokro”, demontaż urządzeń montażowych, likwidacja dróg itp.

Roboty przygotowawcze powinny być całkowicie wykonane przed przystąpieniem do robót podstawowych; właściwe ich wykonanie decyduje o prawidłowości przebiegu całości robót montażowych (program egzamin ustny). W szczególności ważną rzeczą jest, aby zasadniczy montaż odbywał się na uprzednio wyrównanym i utwardzonym terenie, po całkowitym ukończeniu robót fundamentowych i robót przygotowawczych.

Roboty pomocnicze zasadniczo powinny być wykonywane jednocześnie z robotami podstawowymi względnie po ich ukończeniu.

Wznoszenie budowli

Przebieg procesów roboczych przy wznoszeniu budowli z elementów prefabrykowanych w ogólnym ujęciu jest następujący:

etap 1 - produkcja elementów w zakładzie wytwórczym (względnie bezpośrednio na placu budowy) (opinie o programie),

etap 2 - dostarczenie ich z zakładu wytwórczego na przyobiektowy plac składowy konstrukcji,

etap 3 - przygotowanie elementów do montażu na przyobiektowym placu składowym (sortowanie, czyszczenie, prostowanie, scalanie itp.),

etap 4 - montaż elementów (dostarczenie elementów z placu składowego na miejsce montażu oraz podniesienie, ustawienie i umocowanie ich w położeniu projektowanym) (segregator aktów prawnych).

Szczegółowy przebieg ostatniego etapu, tj. montażu poszczególnych elementów, przedstawia się następująco:

 1. tymczasowe wzmocnienie (usztywnienie) elementu, zabezpieczające go przed zniekształceniem w czasie montażu;
 2. dostarczenie montowanego elementu z placu składowego do miejsca montażu (w strefę zasięgu urządzenia montażowego);
 3. przygotowanie elementu do podnoszenia (ułożenie w sposób dogodny dla podnoszenia, przyczepienie urządzeń pomocniczych, jak klamry, jarzma, uchwyty, pomocnicze drabinki, pomosty robocze, linki kierujące itp.);
 4. założenie uchwytów linowych i przyłączenie do haka urządzenia montażowego;
 5. podniesienie próbne i kontrola prawidłowości podwieszenia elementu;
 6. podniesienie na pełną wysokość i ustawienie elementu na miejscu przewidzianym w projekcie konstrukcyjnym;
 7. sprawdzenie prawidłowości ustawienia i tymczasowe zamocowanie montowanego elementu, zapewniające jego stateczność do chwili trwałego połączenia z innymi ustawionymi już elementami;
 8. zdjęcie uchwytów linowych (odczepienie elementu od haka urządzenia montażowego);
 9. kontrola i regulacja prawidłowości usytuowania wszystkich zmontowanych elementów;
 10. wykonanie ostatecznego, trwałego zamocowania elementu w konstrukcji zmontowanej, zgodnie z projektem technicznym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !