Blog

30.05.2018

Wentylacja oddymiająca garażu - przykład

W artykule znajdziesz:

Wentylacja oddymiająca garażu - przykład


Wentylacja oddymiająca garażu - projekt
Wentylacja oddymiająca garażu - projekt

DANE DO PROJEKTOWANIA


1. Projekt budowlany uzgodniony ze zleceniodawcą
2. Projekt architektoniczny
3. Warunki techniczne, obowiązujące normy i przepisy.
4. Koordynacja międzybranżowa.

1. ZAKRES OPRACOWANIA


Niniejszy projekt obejmuje zakresem rozwiązanie instalacji wentylacji oddymiającej i
przewietrzającej garażu podziemnego.
Na opracowanie składają się:
• opis techniczny,
• obliczenia,
• rysunki.
Zaprojektowany system wentylacji zapewni :
• usuwanie dymu podczas pozaru,
• odpowiednią wymianę powietrza oraz warunki sanitarno-higieniczne

 

2. OPIS SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH
2.1. Opis projektowanych systemów


Garaż podziemny


Dla garażu podziemnego zaprojektowano 2 układy wyciągowe OD1 oraz OD2. Układy te oparte są na wentylatorach oddymiających montowanych na dachu budynku do których doprowadzone są przewody wspólnego zładu wyrzutowego wentylacji garażu i jego oddymiania. Wentylatory te są przewidziane dla układu oddymiania garażu jednak w trybie normalnej pracy wentylatory te służą do wentylacji garażu osiągając 0,3 zaprojektowanej dla oddymiania wydajności. W przypadku awarii jednego z wentylatorów drugi wentylator jest w stanie zapewnić 100% wyciągu wymaganego dla maksymalnego stężenia tlenku węgla w garażu.
Napływ powietrza świeżego dla garażu zaprojektowano poprzez czerpnie ścienne oraz w czasie oddymiania otwiera się brama. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy obudowanej PROMATECT-L g=50mm o odporności EIS 120.
Układy wyciągowe dla garażu podziemnego zapewniają wyciąg powietrza znad posadzki 40% oraz z przestrzeni podstropowej 60%. Zapewnią to elementy wyciągowe na pionach prowadzonych przy słupach w pobliżu rur wydechowych zaparkowanych samochodów oraz kraty wyciągowe montowane na boku kanałów wentylacyjnych lub Icg zakończeniach w przypadku odgałęzień.
System automatyki zapewni ciągły monitoring stężenia tlenku węgla w najniekorzystniejszych strefach garażu za pomocą czujników stężenia tlenku węgla.

 

Dodatkowo system automatyki zapewni następujące 3 tryby pracy układów wyciągowych: praca 1 wentylatora wyciągowego, praca 2 wentylatora wyciągowegoc lub praca 2 wentylatorów wyciągowych razem w przypadku wykrycia przekroczonej wartości przez czujnik stężenia CO w danej strefie.
Przewiduje się także sygnalizację świetlną oznajmiającą o konieczności opuszczenia garażu podziemnego przez ludzi w przypadku wykrycia przez czujniki CO stężenia niedopuszczalnego.
Powietrze usuwane przez wentylator układu wyciągu garażowego będzie wyrzucane ponad powierzchnię dachu budynku.
Do sterowania układem wentylatorów wyciągu garażowego zastosowana będzie oddzielna aplikacja automatyki podlegająca niezależnemu projektowi.
Do garażu nie mogą wjeżdżać samochody zasilane gazem LPG.

 

3. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE I TERMICZNE


W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń przewiduje się tłumiki przepływowe absorpcyjne z kulisami tłumiącymi.


4. POSADOWIENIE URZĄDZEŃ

 

Wszystkie urządzenia objęte niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy uwzględnieniu ich wymiarów całkowitych i ciężarów. Podczas projektowania podano wszystkie przewidywane otworowania w dachu oraz obciążenia od wszystkich urządzeń i elementów systemu wentylacji.
Dla urządzeń powinny zostać przygotowane właściwe elementy nośne / cokoły, fundamenty, konstrukcje itp. / . Również dla kanałów wentylacyjnych powinny zostać przygotowane odpowiednie konstrukcje nośne. Do wszystkich urządzeń powinien zostać zapewniony dostęp serwisowy.
Dla wszystkich kanałów powinny zostać wykonane otwory w elementach budowlanych /dach, ściany, stropy /.
Lokalizacja urządzeń powinna zostać skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchową.
Wszelkie dodatkowe nie wykazane w dokumentacji architektonicznej przekucia w
konstrukcyjnych przegrodach budowlanych należy uzgodnić z konstruktorem / ekspertyza /.
Należy także przewidzieć odpowiednie uszczelnienie po zakończonym montażu.

 

5. WYTYCZNE DLA BRANŻ


Wentylatory wyciągowe garażu, czujniki CO.
Wentylatory posadowione są dachu. Dla wentylatorów przewiduje się rozdzielnicę zasilającosterującą w wyznaczonym pomieszczeniu.
Rozdzielnicę tą powinien dostarczyć wykonawca instalacji wentylacyjnej. Szafa zasilającosterująca i elementy automatyki powinny zostać dostarczone jako kompletny system.
Wykonawca systemu wentylacji powinien zamówić u producenta wentylatorów lub na osobne zlecenie do firm specjalizujących się układach automatyki HAVAC ( np. Johnson Controls lub Siemens ) kompletny układ automatyki i sterowania. Koszty wykonania wymaganej dokumentacji, uzgodnień i wykonania oraz zamówienia kompletnego systemu wykonawca systemów wentylacji przewidzieć powinien w wycenie za prace w zakresie objętym niniejszym projektem.

 

Szafa zasilająco-sterująca powinna zapewniać:


→ załączanie i wyłączanie poszczególnych wentylatorów oraz niezależny wyłącznik główny na obudowie

→ możliwość ręcznej zmiany biegu danego wentylatora.
→ informacja o stanach alarmowych, należy zapewnić styk dla sygnału z centrali SAP po którym nastąpi sekwencja wyłączania wentylatorów,
→ status wyjść cyfrowych i analogowych,
→ zabezpieczenie układu napędowego danego wentylatora przed przeciążeniem,
→ sygnał sterowania pracą wentylatora OD1 oraz OD2 poprzez scenariusz:
- praca wentylatora OD1 i OD2 na pierwszym biegu ( 30% wydajności - falownik ) – tryb normalny
- praca wentylatora OD1 i OD2 w przypadku sygnału pożarowego z centrali ppoż – 100% wydajności dla oddymiania

→ możliwość ręcznego zresetowania stanu awaryjnej pracy układu wentylacji wyciągowej z garażu do stanu pracy normalnej,
→ automatyczny rozruch centrali automatyki w przypadku zaniku napięcia,
→ możliwość wyprowadzenia sygnału alarmowego o awaryjnej pracy dowolnego z wentylatorów wentylacji garażu do pomieszczenia z nadzorem,
→ sygnalizację stanów pracy wentylatorów i przepustnic oraz sygnału z czujników CO na drzwiach inspekcyjnych szafy za pomocą wskaźników diodowych,

 

Kompletny system automatyki powinien być wyposażony we wszelkie czujniki, siłowniki, okablowanie i sterowniki mikroprocesorowe dostarczane przez producenta centrali lub w uzgodnieniu z nim przez wykonawcę instalacji.

 

Garaże


Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:


1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,
2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.


Przewiduje się zastosowanie instalacji oddymiania kanałowego:

 

2. Przewody wentylacji oddymiającej, obsługujące:

1) wyłącznie jedna strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniowa i dymoszczelność – E600 S, co najmniej taka, jak klasa odporności ogniowej stropu (tj. EI 120), przy czym dopuszcza się
stosowanie klasy E300 S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu
powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300 C,
2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S 120,

 

Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej, obsługujące:


1) wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność -
E600 S AA, co najmniej taka, jak klasa odporności ogniowej stropu (tj EI 120), przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300C,
2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S 120 AA.


Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:


1) F600 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 C,
2) F400 120 w pozostałych przypadkach, przy czym dopuszcza się inne klasy, jeżeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka możliwość.

 

6. OBLICZENIA


Ilość powietrza wentylacyjnego dla garażu podziemnego obliczono wg następujących zależności i założeń.
Zakłada się że największa intensywność ruchu wystąpi - ze względu na charakter budynku w którym największą powierzchnię zajmują powierzchnie mieszkalne– dwukrotnie w ciągu dnia a konkretnie przed rozpoczęciem pracy lub po zakończeniu pracy. Do obliczeń zakłada się że 100% samochodów wjedzie lub wyjedzie w ciągu 20 minut przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy. Założenie to jest słuszne dla faktu przypisania stanowisk użytkownikom budynku. Dla gości służy parking obok budynku.

 

Dopuszczalna wartość stężenia tlenku węgla : 100×10-6CO/m3
Wydzielono 2 strefy na każdej kondygnacji garażu do których będą dojeżdżać pojazdy ze względu na różną drogę L pojazdu w obrębie parkingu.
Czas na rozruch silnika : dla sterfy 1,2 : T1=20s
Ilość k1 wydzielanego CO w spalinach przy prędkości v =10 km/h : 0,6m3/h
Ilość k2 wydzielanego CO w spalinach przy rozruchu : 0,55m3/h

 

Ponieważ obliczenie emisji CO dla jednego samochodu dla określonej trasy i prędkości przeprowadzono dla okresu 1 godziny oraz przy uwzględnieniu tylko czasu rozruchu należało skorygować wartość mając na uwadze że przyjmowany czas wyjazdu wszystkich samochodów będzie trwał 15 minut od godziny zakończenia pracy. Dlatego zakłada się, że średnio co 29s wyjedzie jeden samochód, a nie co 116s jak to jest przy założeniu godzinowym. Wynika stąd 4 - krotna większa jednostkowa intensywność ruchu w garażu, a więc i 4-krotnie większa emisja w przeliczeniu na czas wyjazdu.
Obliczenia i wyniki zawiera tabela zawarta na końcu opracowania w części obliczeniowej.
Obliczona ilość powietrza jest większa od ilości powietrza, które będzie dostarczane z układu wyrzutowego systemu wentylacji ogólnej. Pozostała ilość powietrza zostanie dostarczona poprzez ażurową część bramy wjazdowej w trakcie gdy będzie ona zamknięta.

 

Zwraca się dodatkowo szczególną uwagę na konieczność zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń : sygnał świetlny, dźwiękowy i wpływ na wydatek pracy wentylatorów wyciągowych ,które powinny być sterowane czujnikami stężenia CO.
Mogą bowiem wystąpić niekontrolowane sytuacje nie mogące mieć odzwierciedlenia w obliczeniach jak np. uszkodzenie układu spalinowego czy katalizatora jednego lub kilku pojazdów biorących udział w ruchu strefy garażu podziemnego.
 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami