Blog

31.08.2021

Poruszenie materiału dna

W artykule znajdziesz:

Poruszenie materiału dna

Poruszenie materiału dna

Oprócz poruszenia materiału dna, także i przerzucanie jego na boki, wskutek czego dno fałduje się i następujące po sobie w odstępach równych jednej czwartej długości fali (L/4) grzbiety i doliny (program uprawnienia budowlane na komputer). Pierwszy pas najsilniejszej erozji rozciąga się wzdłuż linii pierwszego węzła fali w granicach od L/8 do 3L/8 l. O ile nie ma innych prądów, ilość materiału w grzbietach powinna pokrywać się z ilością ubytku w dolinach.
Gdy przy długotrwałym sztormie najbliższa budowli dolina w dnie zbytnio się pogłębi, budowla może zesunąć się w nią i zawalić się. Jest to tym łatwiejsze, że dno takiej doliny bywa nieraz w czasie sztormu upłynnione na znaczniejszą głębokość (t. II).

W ostatnich 20 latach zdefiniowano jeszcze jeden rodzaj prądów falowych, które powstają wskutek nierównej wysokości poszczególnych grzbietów fal, w wyniku ekspansji fali (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ruch ten występuje wszędzie tam, gdzie fala wzdłuż swego grzbietu traci na wysokości, a więc w pobliżu brzegów, wokół przeszkód, a także jak tego dowiódł Lesbordes pomiędzy rejonami, na których występuje fala stojąca, a rejonami sąsiednimi. Gdy zatem przed budowlami o ścianach pionowych tworzy się fala stojąca, towarzyszyć jej powinien prąd równoległy do lica budowli, skierowany od jej środka ku obu krańcom (rys. 3.70). Nie wszystkie doświadczenia to jednak potwierdzają (uprawnienia budowlane).

Siły działające na budowle morskie mogą pochodzić od czynników naturalnych, jak fale, prądy, lód, grunt, woda gruntowa i wiatr, oraz mogą być wynikiem obciążeń użytkowych, do których zalicza się oddziaływania statków stojących przy budowli, obciążenia wierzchu budowli pojazdami, tłumem ludzi, towarem, urządzeniami przeładunkowymi oraz budowlami nadwodnymi.
Zadaniem konstrukcyjnym budowli morskich jest przeniesienie tych sił na podłoże w sposób bezpieczny, tzn. taki, przy którym nie wystąpią ani w elementach budowli, ani też w podłożu żadne szkodliwe naprężenia lub odkształcenia (program egzamin ustny).

Siły i obciążenia podstawowe

Jeśli chodzi o obciążenia budowli morskich, to ogólnie rzecz biorąc, można rozróżnić, podobnie jak w innych dziedzinach budownictwa, następujące obciążenia: podstawowe (zasadnicze), dodatkowe i specjalne (opinie o programie).
Siły i obciążenia podstawowe są to takie siły, które działają regularnie i w warunkach normalnej pracy danej budowli. Należy do nich: ciężar własny budowli i znajdujących się na niej obiektów, ciężar towarów składanych na budowli, obciążenia pochodzące od urządzeń transportowych i od parcia wiatru na statki stojące przy budowli (przy intensywności wiatru nie przekraczającej warunków normalnych dla eksploatacji), parcie i odpór gruntu, z uwzględnieniem obciążenia naziomu, oraz parcie i wypór wody gruntowej, z uwzględnieniem położenia jej poziomu w normalnych warunkach, działanie lodu, a przy falochronach napór i uderzenie fali (segregator aktów prawnych). Przenoszenie sił i obciążeń podstawowych jest celem danej budowli, wynikającym z jej zadań eksploatacyjnych, położenia i warunków miejscowych.

Siły i obciążenia dodatkowe są to siły o działaniu przypadkowym i krótkotrwałym lub takie siły, których przenoszenie nie należy do zadań danej budowli. Można tu wymienić jako przykład napór lodu lub fali morskiej wtedy, gdy przenoszenie ich nie jest zadaniem budowli, siły pochodzące od wiatrów sztormowych, napór wody w wypadku uszkodzenia urządzeń odwadniających, siły występujące w czasie prowadzenia robót (np. od jednostek pływających, kafarów).
Siły i obciążenia specjalne występują bardzo rzadko. Są to siły sejsmiczne, siły powstające wskutek uszkodzenia części konstrukcji (ewentualnie w sąsiedztwie), napór lodu w sytuacji katastrofalnej (zator) itp.

Przy obliczaniu obciążeń należy przyjmować najmniej korzystne zestawienie wszystkich obciążeń podstawowych i dodatkowych możliwych w rozpatrywanym wypadku (promocja 3 w 1). Obciążenia specjalne bierze się pod uwagę w zależności od warunków i od prawdopodobieństwa wystąpienia danego obciążenia, łącznie z niektórymi lub wszystkimi obciążeniami podstawowymi i dodatkowymi. Niekiedy pomija się je, natomiast nie uwzględnia się z zasady równoczesności występowania dwu lub kilku obciążeń specjalnych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami