Blog

Wielkości statyczne zdjęcie nr 10
29.10.2020

Poślizg struny

W artykule znajdziesz:

Poślizg struny

Wielkości statyczne zdjęcie nr 11
Poślizg struny

W rzeczywistości wzdłuż strefy zakotwienia możemy wyodrębnić kolejno odcinki odkształceń sprężystych, sprężysto-plastycznych, plastycznych oraz odcinek tarcia, podczas gdy omówione wzory opierają się na warunku tarcia, lecz wartość docisku o</ wyznaczona jest w oparciu o założenie sprężystości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zależności uwzględniające wszystkie powyższe zjawiska mają jednak charakter bardzo skomplikowany i nie nadają się do zastosowań praktycznych.
U czoła elementu sprężanego obserwujemy przy odprężeniu wsuwanie się struny w głąb betonu; zjawisko to określane jest jako poślizg struny. Występuje ono szczególnie często przy stosowaniu drutów o gładkiej powierzchni, jak również przy obciążeniach oscylujących i pulsujących. Duże wartości poślizgu z reguły budzą obawę co do niezawodności wprowadzenia do elementu siły sprężającej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wskutek przeniesienia sił z uzbrojenia na beton następuje odkształcenie (deplanacja) przekroju poprzecznego elementu sprężanego. Zjawisko to zanika dopiero w przekroju, w którym naprężenia w betonie rozkładają się w sposób równomierny.
Przez pomiar poślizgu w sposób można uzyskać dane dotyczące rozkładu naprężeń w strefie zakotwienia.

Tym niemniej obliczenie teoretyczne nie budzące większych zastrzeżeń może być dokonane tylko w tym przypadku, gdy uzbrojenie można uważać za ściśle zespolone z betonem, tzn. gdy otulający beton odkształca się w ten sam sposób co uzbrojenie i nie występują wzajemne przemieszczenia (uprawnienia budowlane). Oznaczając przez q całkowite przemieszczenie betonu i uzbrojenia, mierzone w osi uzbrojenia, i wyrażając przez przemieszczenia odkształcenia podłużne uzbrojenia, dochodzimy do zależności gdzie jak również mają znaki ujemne.

Jeżeli oprzemy i założymy, że strefa przeniesienia sił na beton mieści się w strefie zakotwienia (tzn. że w obrębie tej ostatniej następuje równomierne przeniesienie naprężeń na beton), to przemieszczenie q„ w punkcie początkowym będzie wynikiem sumowania odkształceń na odcinku strefy zakotwienia (program egzamin ustny).

Środki zaradcze

Widzimy stąd, że pomiar poślizgu q0 u czoła elementu pozwala wnioskować o długości strefy zakotwienia. Praktyczna wartość tego wzoru ogranicza się jednak do niezbyt wielkich wartości naprężeń w uzbrojeniu, ponieważ w przeciwnym razie założenia współodkształcalności uzbrojenia i betonu nie można uważać za uzasadnione.
Niekiedy pomiar przemieszczeń w uzbrojeniu odbywa się nie tylko w jego punkcie początkowym, lecz również wzdłuż struny w specjalnie w tym celu wytworzonych okienkach w betonie. W tym przypadku możemy sporządzić wykres przemieszczeń („poślizgów”) q i znaleźć spadki stycznej do krzywej w poszczególnych punktach (opinie o programie).

Dotychczasowe lozważania wskazują, że długość zakotwienia jest proporcjonalna do średnicy struny; wynika stąd, że ze względu na zakotwienie najkorzystniejsze są struny cienkie. Z drugiej strony, z uwagi na małą nośność strun o małym przekroju zachodzi konieczność stosowania w elementach sprężonych dużej ich ilości, a tym samym znacznego zagęszczania strun w przekroju. Okoliczność ta utrudnia należyte zabetonowanie elementu i narzuca konieczność stosowania drobnego kruszywa do betonu. Natomiast w takich elementach strefa przeniesienia sił na beton jest stosunkowo nieznaczna (segregator aktów prawnych).

Wszystkie badania doświadczalne wskazują, że decydujące znaczenie, jeśli chodzi o niezawodność przeniesienia sił sprężających, ma jakość i wytrzymałość betonu. Chodzi tu również o twardość betonu oraz jego wytrzymałość na rozciąganie. W betonach o miernej wytrzymałości obserwujemy z reguły znaczne wartości poślizgu strun.

Wymienione wartości wskazują, że pewność zakotwienia można znacznie zwiększyć stosując specjalne profilowane druty lub inne zabiegi wzmacniające; możemy tu wyróżnić:
a) metody chemiczno-fizyczne,
b) mechaniczne zwiększenie przyczepności struny,
c) dodatkowe pomocnicze zakotwienia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Wielkości statyczne zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Wielkości statyczne zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Wielkości statyczne zdjęcie nr 16 Wielkości statyczne zdjęcie nr 17 Wielkości statyczne zdjęcie nr 18
Wielkości statyczne zdjęcie nr 19
Wielkości statyczne zdjęcie nr 20 Wielkości statyczne zdjęcie nr 21 Wielkości statyczne zdjęcie nr 22
Wielkości statyczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wielkości statyczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wielkości statyczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wielkości statyczne zdjęcie nr 32 Wielkości statyczne zdjęcie nr 33 Wielkości statyczne zdjęcie nr 34
Wielkości statyczne zdjęcie nr 35
Wielkości statyczne zdjęcie nr 36 Wielkości statyczne zdjęcie nr 37 Wielkości statyczne zdjęcie nr 38
Wielkości statyczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wielkości statyczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wielkości statyczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami