Blog

Kotwiczenie zdjęcie nr 10
25.06.2021

Postęp w produkcji profili

W artykule znajdziesz:

Postęp w produkcji profili

Kotwiczenie zdjęcie nr 11
Postęp w produkcji profili

Przy opracowywaniu systemów budownictwa zwraca się uwagę na maksymalne w> kończenie fabryczne elementów pozwalające na ograniczenie czynności na budowie d scalania i montażu. Efektem tego może być skrócenie czasu budowy i zmniejszenie je kosztów. Niedostatkiem większości systemów budowlanych jest brak możliwości wzajemnej wymienialności (substytucji) elementów między systemami, co wypływa z nieskoordynowania systemów, spowodowanego brakiem lub nieprzestrzeganiem zasad powszechne unifikacji i koordynacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosowane w budownictwie przemysłowym hale stalowe mają w dużej mierze konstrukcje szkieletowe z kształtowników walcowanych na gorąco. Wadą ich jest stosunkowo duży ciężar w porównaniu np. z ciężarem konstrukcji kratowych o analogicznych rozpiętościach, a zaletami - łatwy montaż, konstrukcja i eksploatacja (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zużycie stali można minimalizować dzięki ograniczeniu prac ręcznych na budowie przez montaż wyprodukowanych przemysłowo zunifikowanych elementów.
Postęp w produkcji profili stalowych, zwłaszcza wprowadzenie do budownictwa nowych ich asortymentów, umożliwia rozwój konstrukcji kratowych oraz zmniejszanie pracochłonności ich wykonania, ciężaru i kosztu. Przykładem nowoczesnych rozwiązań kratowych są przekrycia strukturalne.

Istnieją także systemy kombinowane, w których np. słupy są elementami pełnościen- nymi, a konstrukcję nośną przekrycia stanowią dźwigary kratowe.
Wzrost stosowania stali na konstrukcje spowodował wprowadzenie stali również d< pokryć dachowych, w postaci np. blach fałdowych. W ten sposób powstała kombinacj; odwrotna do dotychczasowej, w której konstrukcja podpór (słupów i rygli) była stalowa a pokrycie dachu - żelbetowe (płyty panwiowe) (uprawnienia budowlane).

Hale z betonu’mogą być:
- wylewane na miejscu budowy (wykonywane na mokro),
- montowane z prefabrykatów wyprodukowanych poza miejscem budowy,
- wykonane częściowo na mokro, a częściowo z prefabrykatów.
Przeważnie realizuje się obecnie hale kompletnie prefabrykowane, z wyjątkiem funda mentów i niektórych elementów wykończenia. Wyróżnić można dwa zasadnicze rodzaji systemów konstrukcyjnych hal przemysłowych z elementów prefabrykowanych, tj.:
- systemy konstrukcji szkieletowych z elementów prętowych,
- systemy konstrukcji z elementów powierzchniowych (program egzamin ustny).

Drewniane konstrukcje ciesielskie

Głównie stosowane są ustroje nośne szkieletowe, a ustroje o konstrukcji nośnej w postaci powłok - wyjątkowo. Wynika to przede wszystkim z trudności prefabrykacji powłok, wymagającej większej dokładności deskowań, betonowania i montażu.
Drewno jako materiał budowlany staje się coraz popularniejsze. Konstrukcje drewniane pod wieloma względami nie ustępują stalowym i żelbetowym, a nawet znacznie je przewyższają. Są nie do zastąpienia np. w magazynach soli i innych substancji chemicznych (opinie o programie).
Drewniane konstrukcje ciesielskie wykonywane są przeważnie z tarcicy sosnowej lub świerkowej, a drobne elementy konstrukcyjne (wkładki, kołki, klocki) - z twardego drewna dębowego lub akacjowego.

Coraz częściej używane są w budownictwie laminaty drewniane, zwłaszcza do belek i łuków przegubowych dużych rozpiętości. Przeważnie stosowane są łuki dwuprzegubowe o stałym przekroju, rzadziej jedno- i trójprzegubowe ze ściągiem (segregator aktów prawnych).
Przykładem szeroko pojętego budownictwa hal stalowych jest seria opracowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Konstrukcji Metalowych „Mostostal” w Warszawie.

Rozwiązania systemowe lekkich hal stalowych obejmują:
- hale i wiaty powtarzalne, tzw. kodowe,
- hale i wiaty zestawiane indywidualnie.
Hale zestawiane inwidualnie mogą zawierać dowolną, stosownie do potrzeb, liczbę naw i dowolną długość przy zachowaniu rozpiętości, rozstawów i wysokości wg szeregu przyjętego w rozwiązaniu systemu. Hale powtarzalne mają prosty układ funkcjonalny i określone wymiary (promocja 3 w 1).

System „Mostostal” obejmuje hale parterowe i wiaty, ocieplane i nie ocieplane, jedno- i wielonawowe, ze świetlikami lub bezświetlikowe, bez transportu lub z transportem podwieszonym albo podpartym, o kratowej konstrukcji wiązarów dachowych, o konstrukcji ramowej i dachach szedowych, z kształtowników giętych w układzie słupowo-wiązarowym itd.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Kotwiczenie zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Kotwiczenie zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Kotwiczenie zdjęcie nr 16 Kotwiczenie zdjęcie nr 17 Kotwiczenie zdjęcie nr 18
Kotwiczenie zdjęcie nr 19
Kotwiczenie zdjęcie nr 20 Kotwiczenie zdjęcie nr 21 Kotwiczenie zdjęcie nr 22
Kotwiczenie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kotwiczenie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kotwiczenie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kotwiczenie zdjęcie nr 32 Kotwiczenie zdjęcie nr 33 Kotwiczenie zdjęcie nr 34
Kotwiczenie zdjęcie nr 35
Kotwiczenie zdjęcie nr 36 Kotwiczenie zdjęcie nr 37 Kotwiczenie zdjęcie nr 38
Kotwiczenie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kotwiczenie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kotwiczenie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami