Potrzebne ilości środków

Potrzebne ilości środków

Tak sporządzony harmonogram kosztów budowy pozwala dodatkowo na podział tych kosztów na okresy miesięczne oraz na określenie udziału procentowego kosztów w każdym miesiącu w stosunku do całego okresu trwania robót (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oprócz harmonogramów wyżej opisanych na podstawie wyłożonych zasad, można opracować inne harmonogramy, jak np. harmonogramy finansowe budowy, harmonogramy dostarczania na budowy dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej), harmonogramy zagospodarowania placu budowy lub zagospodarowania zaplecza w rejonie budowy itp.

Zastosowanie graficznych metod planowania w realizacji dużych skomplikowanych inwestycji, a zwłaszcza zespołów przemysłowych, natrafia na duże trudności. Technikę sporządzania harmonogramu ogranicza bowiem liczba zawartych w nim pozycji dotyczących wykonania poszczególnych procesów do 40-50 pozycji. Tymczasem realizacja dużej skomplikowanej budowy wymaga objęcia planowaniem zwykle ponad 100, a nawet 300 i więcej różnych procesów roboczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powoduje to konieczność pominięcia szeregu istotnych procesów, bądź też łączenia poszczególnych robót w jedną pozycję harmonogramu. Utrudnia to określenie prawidłowych terminów rozpoczynania czy zakończenia poszczególnych robót, a nawet może doprowadzić do przerw w pracy poszczególnych maszyn czy brygad roboczych bądź w ogóle uniemożliwić wykonanie robót w zaplanowanym terminie. Ponadto technika graficzna planowania nie pozwala na znalezienie optymalnego planu realizacji budowy.

Prawidłowo sporządzony plan realizacji budowy musi spełniać trzy podstawowe warunki:
- terminy wykonania poszczególnych etapów budowy nie mogą przekraczać ustalonych terminów dyrektywnych,
- potrzebne ilości środków wykonawczych nie mogą przekraczać ilości dysponowanej przez budowę lub przedsiębiorstwo,
- kolejność wykonywania robót musi być zgodna z warunkami technologicznymi realizacji budowy (uprawnienia budowlane).

Metody graficzne

Uwzględnianie w planie realizacji budowy tylko warunków technologicznych i ograniczeń terminów przedstawia teoretyczne możliwości realizacji. Dopiero uwzględnienie posiadanych przez przedsiębiorstwo czy budowę środków wykonawczych stwarza prawidłowy realny plan wykonania budowy. Tylko nieliczne rozwiązania spełniają wszystkie trzy warunki. Poszukiwanie tych rozwiązań w metodach graficznych planowania odbywa się metodą kolejnych prób, co zarówno przedłuża czas sporządzania harmonogramu, jak i uniemożliwia znalezienie optymalnego rozwiązania (program egzamin ustny).

Nowoczesne metody zarządzania wprowadzają jako podstawowe narzędzie planowania elektroniczne przetwarzanie danych (informacji). Przy stosowaniu elektronicznych maszyn cyfrowych plan realizacji musi być zapisany w pamięci maszyny w postaci liczb. Nawet w przypadku, gdy nie istnieje konieczność zastosowania metod matematycznych planowania, lepiej jest opracować plany w taki sposób, aby uniknąć późniejszego przekształcania planu w formę wymaganą dla elektronicznego przetwarzania danych. Zmniejsza to pracochłonność planowania i możliwość błędów (opinie o programie). Dlatego też metody matematyczne planowania znalazły tak szerokie zastosowanie. Użycie tych metod wymaga jednak przedstawienia realizacji budowy w postaci tzw. sieci zależności (powiązań).

W odróżnieniu od harmonogramu ogólnego, który graficznie przedstawia czasy wykonywania robót, sieć zależności ujmuje występujące podczas realizacji budowy tzw. zdarzenia (segregator aktów prawnych).
Tymi zdarzeniami na przykład są: początek i koniec wykonywania poszczególnych czynności, dostarczenie dokumentacji, dostarczenie urządzeń eksploatacyjnych, uruchomienie produkcji elementów prefabrykowanych itp. Dalszą różnicę stanowi możliwość występowania różnych jakościowo zdarzeń, zamiast wykonywanych procesów budowlanych uwzględnianych w harmonogramie.

Poszczególne zdarzenia sieci zależności są ze sobą powiązane np. początek betonowania na danej działce musi poprzedzać ukończenie układania zbrojenia na tej działce itd. Tak więc sieć powiązań przedstawia szereg punktów (zdarzeń) połączonych liniami (strzałkami) wyrażającymi wzajemne powiązania istniejące między tymi zdarzeniami (kolejność zdarzeń) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !