Powstawanie struktur pierścieniowych

Powstawanie struktur pierścieniowych

Przy odwadnianiu większość krystalohydratów A1P04 • n H20 (otrzymano ich syntetycznie sześć) przechodzi w metatrwałe, zasadowe fosforany glinowe i tylko odmiany A1P04 • (> 2)H20 A1P04 • 1,2 H20 przekształcają się w temperaturze odpowiednio 110 i 250°C w odmianę trydymitową A1P04 i waryscyt (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do grupy drugiej należą uwodnione fosforany glinowe, zawierające wodę konstytucyjną. Wśród nich, w zależności od stopnia zastąpienia wodoru w kwasie ortofosforowym atomami glinu, rozróżnia się fosforany glinowe jedno- i dwupodstawione. Rozpuszczają się one w wodzie z utworzeniem lepkich, kleistych roztworów.

Jedną z charakterystycznych właściwości uwodnionych fosforanów glinowych jest ich zdolność do tworzenia polizwiązków w wyniku polikondensacji. Typ struktury polimeru zależy od rodzaju połączeń tetraedrów P04. Rozróżnia się fosforany pierścieniowe, łańcuchowe i rozgałęzione (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Powstawanie struktur pierścieniowych, o ogólnym wzorze (McP03)„, jest właściwe dla metafosforanów. Istnieje sześć odmian metafosforanów glinowych, różniących się rodzajem sieci krystalicznej. Odmiany metatrwałe przechodzą w temperaturze 900-H010°C w A1A-3PA (A).
Bezwodne związki, o ogólnym wzorze Men+2Pn03n-n, tworzą struktury łańcuchowe i rozgałęzione (uprawnienia budowlane).

Bezwodny ortofosforan glinowy A1203 • P205 = 2A1P04 jest zupełnym krystalochemicznym odpowiednikiem Si02 [8].
Temperatura topnienia A1P04 wynosi 1490ib5cC [5]. Według innych prac [6] i [7] A1P04 nie ma określonej temperatury topnienia, bowiem w temperaturze 1300°C rozpoczyna się jego rozkład z przejściem P205 do fazy gazowej i po odpędzeniu całej zawartości bezwodnika kwasu fosforowego następuje topnienie tlenku glinowego w temperaturze 2050°C.
Przy ogrzewaniu próbka z A1P04 ulega rozszerzaniu, które przyjmuje szczególnie duże wartości w zakresie temperatury 600-800°C (program egzamin ustny).

Powolna przemiana

Względne wydłużenie liniowe próbki w temperaturze 700°C wynosi ok. 10~4. Jest ono spowodowane przemianą fazy berlinitu ot w fazę /? (efekt berlinitowy) i nie zaznacza się przy powtórnym ogrzewaniu. Dla fosfokrystobalitu współczynnik rozszerzalności cieplnej jest niski, dzięki czemu wyroby ze spoiwa złożonego z fosforanów glinowych mają dobrą odporność na działanie ciepła.

Obok „klasycznych” odmian bezwodnego fosforanu glinowego, izostrukturalnych z krzemionką, np. berlinitu, fosfotrydymitu i fosfokrystobalitu, znanych jest jeszcze pięć metatrwałych odmian A1P04, które powstają przy odwadnianiu hydrofosforanów typu A1P04 • n H20 (opinie o programie). Ustalono, że te odmiany bezwodnego ortofosforanu glinowego są higroskopijne i skłonne do rehydratacji. Ponownie uwadniając się przechodzą one w uwodnione fosforany glinu. Na przykład A1P04(A) uwadnia się ponownie na powietrzu, przechodząc w metawaryscyt; w temperaturze powyżej 450°C przekształca się on w trydymitową odmianę A1P04, przy czym po ochłodzeniu daje ponownie meta- waryscyt.
A1P04(B), pochłaniając wilgoć, ponownie przechodzi w A1P04 • H20, przy czym możliwa jest także jego odwrotna przemiana w waryscyt. Przy ogrzewaniu do temperatury 400°C i wyższej przekształca się on w odmianę trydymitową z domieszką krystobalitu (segregator aktów prawnych).

A1P04(C) uwadnia się ponownie, dając związek o składzie 3A1P04 • 5H20. Odmiana C ortofosforanu glinowego ulega w temperaturze 200°C powolnej przemianie w A1P04(D).
Najtrudniej, a więc powoli zachodzą przemiany fazy A1P04(D). Dopiero w zakresie temperatury 600-f-800°C ta odmiana ortofosforanu glinowego przechodzi w mieszaninę odmian trydymitowej i krystobalitowej. Związek A1P04(D) jest bardzo higroskopijny, uwadnia się ponownie i przechodzi w 2A1P04 • 3H20.

Odmiana E ortofosforanu glinowego powstaje w temperaturze ok. 110°C i przy dalszym ogrzewaniu przekształca się w A1P04 - trydymit. Pochłaniając wilgoć, A1P04(E) przechodzi w 3A1P04 • 4H20.
Warunki syntezy i niektóre optyczne właściwości kryształów metatrwałych odmian A, B, C, D i E ortofosforanu glinowego opisano w pracy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !