Blog

11.03.2020

Poziom dna wykopu

W artykule znajdziesz:

Poziom dna wykopu

Poziom dna wykopu

Poziom dna wykopu sprawdza się niwelatorem lub poziomnicą murarską wężową (program uprawnienia budowlane na komputer).
Należy pamiętać, że w razie przekopania wykopu pod fundament poniżej projektowanego poziomu nie wolno zasypywać go ziemią, lecz powinno się ubytek wypełnić chudym betonem.
Szerokość dna wykopu wąsko-przestrzennego pod fundamenty betonowe musi być większa od szerokości podstawy fundamentu.

min. 15-75 cm w celu umożliwienia wykonania deskowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jedynie w średnich gruntach spoistych wykop wykonuje się dokładnie wg wymiaru fundamentu, gdyż deskowanie jest w tym wypadku zbędne. Do wysokości 1,25 m ścianę wykopu można w takim gruncie wykonać pionową i beton układać wprost w wykopie.
Ściany wykopów zarówno wąsko-przestrzennych, jamistych, jak szeroko-przestrzennych muszą być zabezpieczone przed obsunięciem się gruntu.

Aby uniknąć zabezpieczania ścian, wykonuje się wokół wykopu skarpę o odpowiednim spadku, jeżeli warunki na to pozwalają (uprawnienia budowlane).

Zabezpieczenie skarp wykopów otwartych polega na utrwaleniu ich powierzchni, gdyż są one narażone na rozmywanie przez wodę opadową, zwłaszcza gdy teren jest pochyły; wody opadowe spływają z wyżej położonego terenu i rozmywają skarpę. W takim wypadku w odległości około 1,5 m od brzegu skarpy wykonuje się rów, który zbiera spływającą z terenu wodę i odprowadza ją do brukowanych rynien. Rynnami tymi woda spływa do rowów w wykopie, nie uszkadzając skarpy.

Jeżeli wykop stały zagłębiony jest poniżej zwierciadła wód gruntowych lub powierzchniowych, skarpy wykopu są rozmywane przez wyciekającą z nich wodę (program egzamin ustny). Powinno się wówczas zdrenować skarpy siecią rowków napełnionych grubym tłuczniem kamiennym. Sieć tych rowków może mieć różny kształt.

Skarpy wykopów stałych

Skarpy wykopów stałych i nasypów narażone wyłącznie na działanie opadów atmosferycznych również szybko niszczą się. Najprostszym zabezpieczeniem jest obsianie skarpy trawą lub obłożenie darniną. Jeżeli grunt skarpy jest jałowy, należy na skarpach ułożyć grubą warstwę ziemi roślinnej. Silniejsze umocnienie skarp uzyskuje się przez ich całkowite lub częściowe obrukowanie kamieniami łupanymi lub płytami betonowymi (opinie o programie).
Zabezpieczanie wykopów przed wody.

Spływ wód do wykopów nie tylko stanowi dużą przeszkodę w pracy, ale może spowodować również obsuwanie się skarp wykopów. Wody powierzchniowe odprowadza się rowami o przekroju trapezowym i spadku podłużnym 2-8%. W terenach pozbawionych naturalnych spadków wodę odprowadza się rowami do studzienek zbiorczych, z których usuwa się ją pompami.

O wiele trudniejsze jest usunięcie wód gruntowych, które przedostają się przez skarpy i dno wykopu. Jeżeli napływ wód gruntowych jest mały, to można je ująć otwartymi rowkami wykonanymi w dnie wykopu i odprowadzić do wykonanej w wykopie studzienki zbiorczej, z której wodę usuwa się za pomocą pompy. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki i napływ jest duży, należy czasowo obniżyć poziom wody gruntowej metodą depresji (segregator aktów prawnych).

Polega ona na wykonaniu szeregu studni lub zapuszczeniu filtrów i odprowadzeniu z nich wody. Studnie lub filtry mogą być wykonane poza obrysem wykopu, jak i w obrębie dołu.
Wykonanie studni polega na zapuszczeniu w głąb gruntu rury wiertniczej przez jej wkręcenie z jednoczesnym wybieraniem gruntu ze środka rury. Do wybierania gruntu stosuje się różne narzędzia, w zależności od rodzaju gruntu (świdry, łyżki, szlamówki itp.). Zapuszczona rura wiertnicza służy jako zabezpieczenie otworu, zbędna jedynie w gruntach skalistych.

W dolnej części rury wiertniczej wykonuje się otwory, aby łatwiej dostawała się do niej woda. Do rury wiertniczej wprowadza się rurę ssawną, która przewodem gumowym połączona jest z pompą.

Zazwyczaj używa się narzędzi wiertniczych średnicy 200 mm, rur wiertniczych o średnicy 150 mm, a rur ssawnych o średnicy 95 mm (promocja 3 w 1). Studnię wierconą można niekiedy zastąpić przez opuszczenie w grunt studni z kręgów betonowych, której dno zasypuje się na wysokość ok. 1 m żwirem lub tłuczniem; spełnia on rolę filtru.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami