Prawa i obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Jest on zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Ponadto do jego podstawowych obowiązków należy protokolarne przejęcie obiektu od inwestora oraz prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy łącznie ze wszystkim się się na nim znajduje. Musi on prowadzić dokumentację budowy oraz zadbać o wytyczenie geodezyjne obiektu. Kierownik odpowiada też za zorganizowane i kierowanie budową zgodnie z projektem, przepisami budowlanymi, pozwoleniem na budowę i przepisami BHP (program na telefon).

Nadzór nad realizacją zadań

Prawa i obowiązki kierownika budowy

Jednym z najważniejszych obowiązków kierownika budowy jest nadzór nad realizacją zadań mających na celu zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i higieny zdrowia, a także zapewniających przestrzeganie zasad BHP (program na egzamin ustny). Jeśli kierownik stwierdzi możliwość powstania zagrożenia, musi on niezwłocznie wstrzymać roboty budowlane oraz powiadomić o tym fakcie właściwy organ. Kierownik musi zawiadomić o wstrzymaniu robót także inwestora, w sytuacji, gdy powodem wstrzymania jest wykonywanie robót niezgodnie z projektem – dokonuje tego w formie wpisu w dzienniku budowy (promocja 3 w 1). Kierownik ma też obowiązek realizowanie zaleceń, które zostały wpisane do dziennika budowy.
Kierownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie inwestorowi odbioru robót ulegających zakryciu oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowanego obiektu (segregator). Ponadto dokonuje on zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru za pomocą wpisu do dziennika budowy. Musi on uczestniczyć w czynnościach odbioru i w razie potrzeby zapewnić usunięcie stwierdzonych wad. Kierownik budowy jest uprawniony do występowania do inwestora o wprowadzenie zmian w istniejących rozwiązaniach projektowych – dotyczy to sytuacji, gdy jest to konieczne, aby usprawnić proces budowy lub zwiększyć bezpieczeństwo realizacji prac. Kierownik może też ustosunkowywać się do zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy (opinie).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !