Blog

29.06.2019

Prawidłowe dokumentowanie praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Prawidłowe dokumentowanie praktyki zawodowej


Praktyka zawodowa to temat, który budzi najwięcej kontrowersji. Na pewno warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej (program na komputer). Osoba, która chce w przyszłości sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi mieć doświadczenie, które stanowi gwarancję odpowiedzialnego oraz świadomego wykonywania ciążących na niej obowiązków.

Prawidłowe dokumentowanie praktyki zawodowej

Czas trwania praktyk zawodowych do uprawnień budowlanych jest dokładnie wyszczególniony w ustawie Prawo budowlane (program na telefon). Praktykę zawodową można rozpocząć już po 3 roku studiów lub po zdobyciu tytułu zawodowego mistrza bądź technika. Praktyka musi być potwierdzona przez osobę, pod której kierownictwem się odbywa.

Jeśli chodzi o zakres wykonywanej praktyki zawodowej, to musi on tematycznie odpowiadać specjalności uprawnień, o którą stara się kandydat (program egzamin ustny). Praktykę studencką można zaliczyć do praktyki zawodowej tylko wtedy, gdy odbywa się na mocy umowy zawartej między organem samorządu zawodowego a uczelnią. Co więcej, aby praktyka została zaliczona przez komisję weryfikacyjną, praca kandydata musi polegać na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie” (opinie o programie). Oznacza to, że praktyka nie zostanie uznana, jeśli kandydat będzie pracować na stanowisku kosztorysanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 dni w tygodniu


W praktyce zawodowej do uprawnień budowlanych mniejsze znaczenie ma rodzaj umowy, ponieważ najważniejszy jest czas pracy. Konieczne jest odbywanie praktyk rzez przynajmniej 5 dni w tygodniu – wówczas zaliczony jest tydzień praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Do praktyki zawodowej zaliczane są przede wszystkim te prawe, w których kandydat faktycznie uczestniczył. Warto o tym pamiętać, ponieważ w trakcie egzaminu komisja może zadać pytanie sprawdzające konkretną wiedzę związaną z wpisanym w dokumentach zakresem praktyki zawodowej (promocja 3  w 1). Jeśli praktyka odbywa się przy sporządzaniu projektów, to należy mieć ze sobą dokumenty projektowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami