Prawo budowlane – zmiany 2019

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z lutego 2019 roku wprowadziła pewne zmiany. Modyfikacji uległ zwłaszcza przepis art. 16, który zyskał nieco inne brzmienie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Prawo budowlane – zmiany 2019

Przede wszystkim zaznaczono, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowanie i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa musi wraz z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określić w drodze rozporządzenia następujące kwestie (program na komputer):
• rodzaj oraz zakres przygotowania zawodowego, jakie jest niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• kierunki studiów, które są odpowiednie bądź pokrewne dla poszczególnych specjalności,
• wykaz zawodów, które związane są z budownictwem,
• wykaz specjalizacji, które zostały wyodrębnione dla poszczególnych specjalności (program na telefon).
W dokumencie musi być także określony sposób weryfikacji oraz stwierdzania posiadania odpowiedniego przygotowania zawodowego.

Szczegółowo musi być określony sposób (segregator aktów prawnych):
• dokumentowania oraz weryfikacji wykształcenia, jakie posiada kandydat na uprawnienia budowlane łącznie z metodą kwalifikacji,
• stwierdzania oraz dokumentowania przygotowania zawodowego niezbędne do zdobycia specjalizacji techniczno-budowlanej,
• dokumentowania oraz uznawania praktyki zawodowej, wraz z kryteriami uznawania tej praktyki (opinie o programie),
• przeprowadzania egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność wykorzystywania wiedzy technicznej w praktyce.

Zmiany od stycznia 2019

Wymagane jest, aby wymienione sposoby uwzględniały konieczność zapewnienia przejrzystego oraz sprawnego przeprowadzania czynności, które są niezbędne do nadawania uprawnień budowlanych oraz uznawania praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Określone zostały również przepisy przejściowe, w tym dotyczące spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy – w takim przypadku stosowane są przepisy dotychczasowe. Jeśli inżynier uzyskał uprawnienia budowlane lub stwierdzono jego przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed wejściem w życie ustawy, to decyzje są nadal ważne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !