h1>Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Produkcja w pionowych formach bateryjnych polega na wykonywaniu elementów w specjalnych bateriach o budowie kasetowej, w których wykonuje się od razu większą liczbę prefabrykatów w położeniu pionowym. Ten sposób produkcji jest bardzo efektywny i przewyższa w większości przypadków nawet wysoko zmechanizowane sposoby produkcji w formach poziomych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metoda produkcji w bateryjnych formach pionowych jest jedną z uniwersalnych nowoczesnych metod produkcji wielkowymiarowych prefabrykatów płytowych. W formach takich produkuje się obecnie: elementy wielkopłytowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych, elementy ścian działowych, płyty stropowe, biegi schodów i inne elementy płytowe o strukturze jednowarstwowej z betonu zbrojonego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Formy bateryjne muszą jednak być odpowiednio przystosowane do poszczególnych typów elementów płytowych.

Formy bateryjne nadają się nie tylko do zastosowania w stałych, wysoko zmechanizowanych wytwórniach prefabrykatów, lecz również w wytwórnia poligonowych i przyobiektowych na placach budowy. Metoda form bateryjnych pionowych nadaje się w szczególności do produkcji cienkich płyt ściennych (uprawnienia budowlane).

Do składania poszczególnych kaset (przegród) stalowych w baterię oraz d rozformowywania stosowane są następujące urządzenia:
a) suwnice i dźwigi (żurawie wieżowe) - do zdejmowania i transportu po szczególnych przegród i elementów formy,
b) prasy hydrauliczne - do przesuwania i rozsuwania elementów przegra poruszających się na rolkach po torach stalowych,
c) sprężone powietrze - jako napęd.

Przy zastosowaniu do montażu i demontażu form wysoko zmechanizowanych pras hydraulicznych i sprężonego powietrza, niezbędne są również suw nice lub żurawie do wyjmowania i transportu gotowych płyt po uformowani: oraz do transportu i umieszczenia w formie siatek stalowych i szkieletów zbrojenia. Grubości stalowych przepon formy bateryjnej mieszczą się w szerokich granicach, od 8 do 24 mm, stąd ciężar każdej przepony wynosi kilka ton.

Formy bateryjne pionowe zawierają 6 do 16 komór formujących (na 6 d 16 elementów płytowych) (program egzamin ustny). Ponieważ niekiedy stosowane są również dodatkowe przepony grzejne, ciężar baterii w niektórych rozwiązaniach form wysoki zmechanizowanych dochodzi do 65 ton.

Odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej

Specjalnie trudnym problemem w metodzie produkcji za pomocą form bateryjnych pionowych jest właściwe przeprowadzenie zagęszczania mieszanki betonowej, podobnie zresztą jak i obróbki termicznej. Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki stosuje się metodę wibrowania. Ponieważ nie ma możliwości użycia stołów wibracyjnych, zagęszczanie mieszanki betonowej od bywa się jednym z następujących sposobów:
- za pomocą wibratorów wgłębnych,
- pośrednio za pomocą wibrowania siatek i szkieletów zbrojenia,
- za pomocą wibratorów przyczepnych (opinie o programie).

metody wibrowania są - przy dotychczasowych rozwiązaniach - niezadowalające. Wibrowanie stosunkowo cienkich płyt - zwłaszcza zbrojonych - wibratorami wgłębnymi jest bardzo utrudnione i często powoduje uszkodzenia w płytach silnie zbrojonych stropowych w płytach z otworami drzwiowymi itp. Stosowanie w niektórych rozwiązaniach wysoko zmechanizowanych baterii wibrowania betonu przez wprawienie w drgania zbrojenia jest mało efektywne, podobnie jak i wibrowanie całej baterii wibratorami przyczepnymi.

Wymienione trudności w formowaniu i zagęszczaniu zmuszają najczęściej do stosowania w formach bateryjnych mieszanek betonowych o konsystencji plastycznej i półciekłej (segregator aktów prawnych). Użycie mieszanek o konsystencji półciekłej - co ma zwykle miejsce w produkcji poligonowej i przyobiektowej - jest z kolei niekorzystne. powoduje bowiem znaczne zwiększenie zużycia cementu, obniżenie wytrzymałości betonu przy rozformowywaniu i występowanie dużej ilości porów na powierzchni elementów. Dlatego też wibrowanie służy tu raczej do ułatwienia spływu mieszanki i uformowania elementu niż do zagęszczania betonu.
Również i obróbka termiczna uformowanych w formie bateryjnej elementów nie znalazła dotychczas zadowalającego rozwiązania. Wydawałoby się, że metoda produkcji w pionowych formach bateryjnych nadaje się specjalnie do zastosowania skróconej obróbki termicznej elementów w zamkniętych formach.

Dotychczas nie dało się jednak zastosować w pełni tego rodzaju obróbki termicznej, wymaga ona bowiem przedzielania komorami grzejnymi komór wypełnionych betonem, przez co zmniejsza się czasem nawet o połowę liczba formowanych płyt w baterii, a tym samym występuje zwiększenie nakładu robocizny i podwyższenie kosztów produkcji (promocja 3 w 1). Ponadto skrócona obróbka termiczna daje należyte efekty w przypadku wysokiej szczelności betonu, taki zaś beton może być uzyskany w zasadzie tylko przy zastosowaniu mieszanki o konstystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami