Blog

22.08.2018

Projekt budowlany – dlaczego jest ważny?

W artykule znajdziesz:

Projekt budowlany – dlaczego jest ważny?

Zanim rozpocznie się budowa należy spełnić wiele warunków, wśród których jest m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy. Jednak jedną z najważniejszych kwestii jest projekt budowlany, bez którego nie można prowadzić żadnych prac na budowie (program na komputer). Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w projekcie muszą znaleźć się następujące elementy:
• projekt zagospodarowania terenu lub działki – musi zawierać takie elementy, jak określenie granic ternu lub działki, a także układ istniejących i projektowanych obiektów,
• projekt architektoniczno-budowlany – musi określać takie elementy, jak konstrukcja, funkcja i forma obiektu oraz proponowane rozwiązania techniczne,
• wyniki przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich – tylko, jeśli jest taka potrzeba, nie jest to wymóg bezwzględny (program na telefon).

Treść oraz zakres projektu budowlanego

Projekt budowlany – dlaczego jest ważny?

Treść oraz zakres projektu budowlanego musi być dopasowany do specyfiki obiektu oraz poziomu skomplikowania prac budowlanych (program na egzamin ustny). Obowiązkiem odpowiednich organów jest sprawdzenie, czy dan projekt zagospodarowania ternu lub działki jest sporządzony na podstawie aktualnej mapy. Ten element jest niezbędny, aby dokonać efektywnej oceny dopuszczalność realizacji planowanej budowy. Zatwierdzenia projektu budowlanego dokonuje właściwy organ w wydawanej przez siebie decyzji o pozwoleniu na budowę (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy po wnikliwej kontroli organ, który bada projekt budowlany, uzna, że jest on kompletny i prawidłowy, nie może odmówić zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę (segregator). Kwestią najważniejszą w przypadku pozwolenia na budowę jest właśnie zatwierdzenie projektu, na podstawie którego wykonywane będą roboty budowlane. Projekt jest niezbędnym załącznikiem do pozwolenia, a pomiędzy im a wydawanym pozwoleniem na budowę nie mogą istnieć żadne rozbieżności (opinie). Jeśli w trakcie budowy pojawi się konieczność wprowadzenia istotnych zmian w projekcie, to konieczne jest ponowne wystąpienie o pozwolenie na budowę. Nie dotyczy to odstąpień o charakterze nieistotnym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami