Blog

Sosna nadmorska zdjęcie nr 10
30.05.2018

Projekt instalacji elektrycznych - przykład

W artykule znajdziesz:

Projekt instalacji elektrycznych - przykład


Projekt instalacji elektrycznej - przykład
Projekt instalacji elektrycznej - przykład

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych
wewnętrznych w projektowanym BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Gdańsk – Wrzeszcz ul. Chrobrego 38


1.2. Podstawa opracowania


Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie Inwestora
- projekty branżowe: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacji
- obowiązujące normy i przepisy


1.3. Opis obiektu


Projektowany budynek mieszkalny jest budynkiem 5 kondygnacyjnym z garażem
podziemnym. Zaprojektowano 64 jednostek mieszkalnych (klatka K1 i klatka K2) .
Budynek posiada garaż podziemny, wydzieloną strefę komórek lokatorskich i pom. zaplecza technicznego .
Obliczenia mocy budynku podano w tabelce obl-1.

 

1.4. Zakres opracowania


Projekt obejmuje następujące urządzenia:
· rozdzielnica główna
· przeciwpożarowy wyłącznik prądu
· rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
· wewnętrzne linie zasilające
· trasy kablowe
· instalacje oświetleniowe– wspólne części budynku
· Instalacje w mieszkaniach
· Instalacja RTV
· instalacja siłowa
· instalacja telefoniczna
· instalacja domofonowa
· oświetlenie terenu
· środki dodatkowej ochrony
· połączenia wyrównawcze
· ochrona przepięciowa


1.5. Opis instalacji elektrycznych
1.5.1. Zasilanie


Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia, zasilany będzie w energię elektryczną z miejskiej sieci energetycznej nn- 0,4kV.
Projekt linii kablowej nn-0,4kV zasilającej projektowany budynek stanowi odrębne
opracowanie.

 

1.5.2. Rozdzielnica główna R.G


Rozdzielnica główna R.G-0,4kV, zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnicy. Rozdzielnica wyposażona będzie w główny rozłącznik mocy,
wyposażony w wyzwalacz służący do wyłączenia zasilania budynku w razie pożaru (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu).

 

1.5.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


Dla budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP(zamontowany
w rozdzielnicy RG).
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie wyłączał wszystkie odpływy podłączone do pól odpływowych rozdzielnicy głównej RG. Przyciski pożarowe zlokalizowano przy wejściu głównym do budynku klatka K1 , K2 i wjazdu do garażu , są one ze sobą połączone elektrycznie i każdy odłączy cały budynek. Przyciski pożarowe należy odpowiednio oznakować.


1.5.4. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej


Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej do rozliczeń odbiorcy z Koncernem
Energetycznym ENERGA S.A., Zakład Gdańsk przewidziano na napięciu 0,4kV:
· Indywidualne liczniki dla poszczególnych mieszkań (64 szt. -3~)
· Indywidualny liczniki dla odbiorów administrac. budynku – (2 szt. -3~)
· Indywidualny liczniki dla odbiorów garażu (1 szt. -3~)
· Indywidualny liczniki dla węzła cieplnego (1 szt. -3~)

 

1.5.5. Wewnętrzne linie zasilające


Jako wewnętrzne linie zasilające część mieszkalną budynku projektuje się wlz-ty
wykonane kablami układanymi w tynku na uchwytach w wydzielonym szachcie
przeznaczonym dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Z rozdzielnic
licznikowych poprowadzone będą przewody o przekroju wynikającym z
zapotrzebowanej mocy do każdego lokalu.
Przejścia instalacji elektrycznych przez stropy należy uszczelnić.


1.5.6. Trasy kablowe


Dla wszystkich obwodów instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiekcie projektuje się odpowiednie trasy kablowe. Główne ciągi tras kablowych będą obejmowały rozprowadzenie wszystkich obwodów siły i oświetlenia.
Wprowadzenie przewodów na wyższe kondygnacje odbywać się będzie w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Przewody mocowane będą do uchwytów przytwierdzonych do ściany szachtu.
Na korytarzach poszczególnych kondygnacji przewody układać pod tynkiem.
Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą
ognioochronną w klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów przez którą przechodzi instalacja.

 

1.5.7 Instalacje oświetleniowe , ogrzewanie rurociągów i rynien części wspólne
budynku


Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w kompensacje mocy
biernej. Jako źródło światła do projektowanych opraw oświetleniowych należy
stosować świetlówki trójpasmowe.
W częściach wspólnych budynków należy zastosować osprzęt elektroinstalacyjny
prod. np ELDA seria FORUM w kolorze białym. W garażu podziemnym i
pomieszczeniach znajdujących się na poziome garażu należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.
W garażu na wodociągu należy ułożyć kabel grzewczy. Zasilanie kabli z rozdzielnicy R garażu rys. nr E/3. Do ogrzewania rynien, w klatkach schodowych k1 i k2 na IV piętrze pod stropem należy zainstalować rozdzielnice natynkowe RR1 i RR2 wyposażone zgodnie z rys. nr. E/14 i E/15. Na dachu rozprowadzić przewody 230V w rurkach. Zasilanie należy doprowadzić do przewodów grzewczych (rys. E/8 i E/9).

 

1.5.7.1 Oświetlenie podstawowe


W projektowanych pomieszczeniach przyjęto oprawy montowane do stropu,
zapewniając w poszczególnych pomieszczeniach średnie natężenie oświetlenia
zgodnie z wymogami normy. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano
oprawy świetlówkowe w wykonaniu szczelnym (min IP44).
W garażu zastosowano oprawy świetlówkowe 1x58W i 2x58W o stopniu ochrony IP 54 z kloszem z poliwęglanu. Oprawy montować do stropu. Oprawy sterowane będą czujnikami ruchu. Oświetlenie klatek schodowych i korytarzy sterowane przyciskiem podświetlanym sterowanym przekaźnikiem czasowym.


Oświetlenie awaryjne

  

W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego oświetlenia naturalnego należy stosować oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego. Oświetlenie awaryjne zastosowano w pom. garażu podziemnego.
Oświetlenie to powinno zapewniać dostateczne oświetlenie przejść i dróg
komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia wydzielone oprawy wyposażone w moduł awaryjny przełączą się na zasilanie z własnych wewnętrznych żródeł zasilania, zapewniając pracę oprawy przez 1 godziny i natężenie światła co najmniej 1,0 lx na poziomie podłogi (czas załączania < 0,5s, praca normalna i awaryjna).

Nad drzwiami wyjściowymi i w pobliżu każdej zmiany kierunku drogi ewakuacji
zaprojektowano ewakuacyjne znaki podświetlane, zasilane z wewnętrznych żródeł zasilania zapewniające pracę oprawy przez 1 godziny w trybie awaryjnym. 

W garażu zastosowano oprawy świetlówkowe, wyposażone w moduł awaryjny,
samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego.
Przed wejściem z windy na każdej kondygnacji zastosowano oprawy wyposażone w moduł awaryjny, samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania
podstawowego.

 

1.5.8 Instalacje w mieszkaniach


W każdym mieszkaniu zainstalować tablicę mieszkaniową TM. Tablica mieszkaniowa wpuszczana w ścianę instalowana w przedpokoju na wysokości 1,6 m od posadzki (dolna krawędź). Tablica TM instalowana musi być w ścianie o grubości co najmniej 10 cm. Tablica TM dla 3×12 modułów wyposażona w wyłącznik główny , sygnalizację świetlną napięcia 3faz. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych łączona w puszkach pogłębionych.
W mieszkaniach zaprojektowano:
· wypusty
-pomieszczenie poniżej 20 m2 -1 wypust (z wyjątkiem łazienki –2 wypusty sufit i
kinkiet nad umywalką )
-pomieszczenie 20 m2 i większe 2 wypusty
· gniazda
-pomieszczenie do 8 m2 -2 gniazda w pomieszczeniu
-pomieszczenie od 8 m2 do 12 m2 -3 gniazda
-pomieszczenie od 12 m2 do 20 m2 -4 gniazda
-pomieszczenie 20 m2 i większe -5 gniazd
-kuchnia 4 gniazda (w tym dla lodówki i na oddzielnym obwodzie dla zmywarki)


Obwód dla kuchni 400 V zakończony puszką bryzgoszczelną w tynku.

 

Instalację odbiorczą wykonać przewodami typu YDY o przekroju żył 1,5 i 2,5 mm2 i izolacji 500 V. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami samoczynnymi o charakterystyce „B”. Instalację w łazience zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo -prądowym o In=16A - DIn=30mA. Zabezpieczenia obwodów zainstalować w tablicy TM zatrzaskowo na szynie TH35. Osprzęt w mieszkaniach podtynkowy, tylko w łazience instalować gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne.


Osprzęt montować na niżej wymienionych wysokościach:
- gniazda 230V w pokojach i przedpokojach -15 cm
- gniazda RTV i telefoniczne -15 cm
- gniazda w łazienkach -110 cm
- gniazda w kuchni -110 cm
- gniazdo do zmywarki -15 cm
- puszka w kuchni -15 cm
- wypust na kinkiet w łazience -180 cm


Instalacja telefoniczna – gniazdo w każdym pokoju w ramce z gniazdem 230V
Instalacja RTV – gniazdo w każdym pokoju w ramce z gniazdem 230V
Instalacja domofonowa – 1pkt. przedpokój.
Instalację sygnalizacji wejściowej do mieszkań przyłączyć do najbliższego obwodu oświetleniowego.

 

Projekt instalacji elektrycznej - przykład
Projekt instalacji elektrycznej - przykład

 

1.5.9 Instalacja RTV


Na poziomie piwnicy projektuje się zamontowanie obudowy (rozdzielnicy), w której przewidziane jest miejsce dla wzmacniacza RTV wybranego operatora telewizji kablowej. W szachtach pionowych ułożone będą przewody telewizyjne transmisyjne.
Od wzmacniacza RTV należy ułożyć w rurce RVS przewody RG6 do każdego z
mieszkań (odcinki poziome układać w posadce).
W mieszkaniach w pokoju dziennym należy zainstalować w przygotowanych otworach puszkę końcową d=55mm do gniazda abonenckiego.


1.5.10 Instalacja telefoniczna


Na poziomie piwnicy projektuje się zamontowanie obudowy (rozdzielnicy), w której przewidziane jest miejsce dla centrali telefonicznej oraz głównej krosownicy budynku.
W szachtach pionowych ułożone będą kable telefoniczne dla mieszkań. Do
poszczególnych mieszkań ułożone będą przyłącza telefoniczne przewodem typu
UTP5e które zakończone będą w mieszkaniach gniazdem telefonicznym. Przewiduje się wykonanie przyłączy telefonicznych dla każdego mieszkania.


1.5.11 Instalacje siłowe


Instalacja siłowa zasilała będzie następujące urządzenia techniczne budynku :
- brama wjazdowa
- dźwigi windy
- wentylacja

 

1.5.12 Instalacja wentylacyjna


Na dachu zamontowano dwa wentylatory oddymiające. Wentylatory zasilane będą z rozdzielnicy RUPS kablem niepalnym HDGs5x10.Zasilanie rezerwowe zapewnić z UPS (serii Masterys MC 80kVA czas podtrzymania 120 minut umieszczony go pod schodami klatki K1.
Na dachu (rys. nr. E/9) zamontowano wentylatory hybrydowe (bytowe) które zasilane będą z rozdzielnic RW1 kl. K1 i RW2 kl. K2 (rozdzielnice należy zamontować pod stropem na IV piętrze. Rozdzielnice wentylacyjne z wyposażeniem dostarczy dostawca wentylacji. Zakres naszego opracowania to zasilanie przewodów do wentylacji w rurkach na dachu.


1.5.13 Instalacja domofonowa


Przewiduje się wykonanie instalacji do
mofonowej dla każdego mieszkania.

Zewnętrzny panel zlokalizowany będzie przy wejściu głównym do klatki. Panel
zewnętrzny musi być wyposażony w instrukcję użytkowania dla odwiedzających. W każdym mieszkaniu musi być zainstalowany odpowiedni unifon.


1.5.14 Oświetlenie terenu


Projektuje się oświetlenie wejścia do klatki schodowej (oprawy z modułem awaryjnym).
Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego z rozdzielnicy RAD. Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie poprzez wyłącznik zmierzchowy. Typy opraw wg. wskazania architeków.

 

1.5.15 Instalacja odgromowa


Uwzględniając wymagania normy PN-IEC 61024-1 projektuje się wykonanie instalacji odgromowej. Poziom ochrony IV. Wymiar oka sieci 20x20m.
Zwody poziome na dachu wykonane będą drutem stalowym ocynkowany typu FDf 8/Zn. Przewody odprowadzające FDf 8/Zn instalowane będą w rurkach ochronnych w ścianach zewnętrznych w elementach budowlanych i przyłączone będą za pośrednictwem zacisków kontrolnych do uziomu fundamentowego.
Wszystkie elementy metalowe na dachu należy połączyć metalicznie ze zwodami
poziomymi dachu.


1.5.16 Środki dodatkowej ochrony


Dodatkową ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączanie zasilania.
Instalacja wykonana jest w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE.
Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S.

 

1.6 Połączenia wyrównawcze


Na poziomie piwnicy w pomieszczeniu węzła cieplnego ułożony jest odcinek głównej szyny wyrównawczej o przekroju 100 mm2. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie elementy wyposażenia węzła i rurociągi.
W rozdzielnicy RG należy zamontować szynę połączeń wyrównawczych i podłączyć do niej wszystkie metalowe masy, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem:
• uziom obiektu pod poziomem gruntu
• przewód ochronno-neutralny PEN rozdzielnicy
• części przewodzące konstrukcji budynku
• dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu
• metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
• korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
W mieszkaniach należy dodatkowo wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach łazienek drutem D Cu Φ2,5.


1.7 Instalacja ochronny przepięciowej


Ochroną objęto instalację elektryczną zasilaną z projektowanej rozdzielnicy RG, poprzez zainstalowanie na przewodach fazowych i neutralnym ograniczników przepięć klasy I+II. Pozwala to na uzyskanie w obiekcie napięciowego poziomu ochrony poniżej 2,5kV.

 

1.8 Uwagi końcowe


Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. W sprawach nie
określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano
instalacyjnych
Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Sosna nadmorska zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Sosna nadmorska zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Sosna nadmorska zdjęcie nr 15 Sosna nadmorska zdjęcie nr 16 Sosna nadmorska zdjęcie nr 17
Sosna nadmorska zdjęcie nr 18
Sosna nadmorska zdjęcie nr 19 Sosna nadmorska zdjęcie nr 20 Sosna nadmorska zdjęcie nr 21
Sosna nadmorska zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sosna nadmorska zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sosna nadmorska zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sosna nadmorska zdjęcie nr 31 Sosna nadmorska zdjęcie nr 32 Sosna nadmorska zdjęcie nr 33
Sosna nadmorska zdjęcie nr 34
Sosna nadmorska zdjęcie nr 35 Sosna nadmorska zdjęcie nr 36 Sosna nadmorska zdjęcie nr 37
Sosna nadmorska zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sosna nadmorska zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sosna nadmorska zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami