Blog

Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 10
30.05.2018

Projekt zagospodarowania terenu - przykład

W artykule znajdziesz:

Projekt zagospodarowania terenu - przykład


Plan zagospodarowania terenu- przykład
Plan zagospodarowania terenu- przykład

                           OPIS TECHNICZNY


1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
1.1. Dane ogólne


Projekt zagospodarowania i zabudowy terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Kamienica Królewska - Chrobrego”, obejmujacy działki nr 472/1, 472/2, 472/3, 476, 473, 487, 442 w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 38 w Gdańsku Wrzeszczu, wraz z opracowaniami towarzyszącymi stanowi komplet dokumentacji umożliwiajacej prawidłowe i wzajemnie skoordynowane rozpoczecie i prowadzenie robót budowlanych projektowanych obiektów wraz z uzbrojeniem terenu.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu, do celów projektowych, w skali 1:500, wpisanej do ewidencji RZG WG UM w Gdańsku, pod numerem SW-3524-4888/10 w 2010 03 30. 

 

Na przedmiotowym obszarze obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0709 – Wrzeszcz rejon ulic T. Kosciuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w miescie Gdansku, zatwierdzony uchwała nr XXXII/887/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 2009 01 29.

 

1.2. Zakres inwestycji


Zakres inwestycji w granicach opracowania obejmuje realizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, stacją transformatorową i pomieszczeniem na pojemniki asenizacyjne w podziemiu oraz sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu z przyłaczami, z urządzeniami i wyposażeniem, przebudowę zjazdu z ulicy Bolesława Chrobrego, dojazdów kołowych z miejscami postojowymi, ciagów pieszo-jezdnych, dojść pieszych, placu zabaw, murów oporowych, małej architektury, szaty roślinnej. Zakres inwestycji przewiduje również rozbiórkę istnięjacej parterowej zabudowy oraz demontaż pozostałych elementów kolidujących z projektowanymi.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i innej zieleni ozdobnej.

 

1.3. Granice lokalizacji


Teren inwestycji obejmuje działki Inwestora nr 472/1, 472/2, 472/3, 476 oraz pozostałe nr 473, 487, 442 położone w obrebie ulicy Bolesława Chrobrego w Gdańsku Wrzeszczu.

Teren graniczy od strony południowej z zabudowa biurowa, z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowej z dojazdami.

 

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Ukształtowanie terenu


Powierzchnia przedmiotowego terenu jest prawie płaska z lekkim spadkiem w kierunku północnym.
Rzędne w granicach opracowania wahają się od 10,80 do 11,60 m n.p.m. Średni spadek terenu wynosi około 0,8%.

 

2.2. Warunki gruntowo wodne


W podłożu gruntowym przedmiotowego terenu pod warstwa nasypów o miąższości 0,5÷2,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie gruntów rodzimych o następujących warstwach geotechnicznych:
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni w stanie luznym,
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni w stanie średnio-zagęszczonym,
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni, piaski średnie z domieszka żwirów i kamieni w stanie zagęszczonym,
− pospółki z otoczakami w stanie średnio-zageszczonym.
Stwierdza się, że w podłożu występuja korzystne warunki gruntowe.
Wode gruntowa nawiercono na głebokosci 8,0÷8,3 m p.p.t.
Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu badan wynosi 1,0 m p.p.t.
Dokumentację geotechniczna nr 3615/10 wykonało Przedsiebiorstwo FUNDAMENT we wrzesniu 2010 r.

 

2.3. Stan zainwestowania i użytkowania terenu


Aktualnie na przedmiotowym terenie zlokalizowane są dwa parterowe budynki gospodarczo-magazynowe. Teren w obrębie istniejącej zabudowy posiada nawierzchnię betonową i służy jako dojazd gospodarczy. Na pozostałej częsci obszar porosnięty trawa, drzewa ozdobne zlokalizowane są przy północnej granicy.
Do budynków doprowadzone sa istniejące podziemne przyłącza.

 

2.4. Komunikacja


Od strony wschodniej terenu inwestycji w odległosci około 40 m przebiega miejska ulica Bolesława Chrobrego, która stanowi główne połaczenie kołowe i piesze z resztą dzielnicy. Dojazd i dojście do przedmiotowego terenu zapewnione jest poprzez pieszo-jezdny sięgacz dochodzący do południowo-wschodniego narożnika.

 

2.5. Uzbrojenie terenu


Teren w rejonie przedmiotowej inwestycji uzbrojony jest w następujace sieci: wodociąg Ø100÷300, kanalizację sanitarną Ø150÷200, kanalizację deszczową Ø200÷400, gazociąg Ø150, kable energetyczne NN, SN, oświetleniowe oraz teletechniczne.

 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Komunikacja


Dojazd do granicy terenu zapewniono poprzez wykorzystanie i wyremontowanie istniejacego pieszo-jezdnego sięgacza oraz przebudowę zjazdu z wykonaniem prawoskrętu z ulicy Bolesława Chrobrego.
W skład projektowanego wewnętrznego układu komunikacyjnego wchodzą dojazdy kołowe z zatokami postojowymi oraz zjazd do garażu podziemnego. Zaprojektowano nawierzchnie pełna na dojezdzie do garażu, na drogach manewrowych i miejscach
postojowych zaprojektowano przepuszczalna utwardzona nawierzchnie trawiasta – biologicznie czynna.
Do poszczególnych wejść do budynku prowadzą ciągi piesze o szerokosci 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, umożliwiajace dojścia i dojazdy osobom niepełnosprawnym poruszającym sie na wózkach inwalidzkich.

 

3.2. Bilans miejsc postojowych


W granicach opracowania obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny z 64 mieszkaniami, zaprojektowano łacznie 77 miejsc postojowych, obejmujących 72 stanowiska postojowe w garażu podziemnym oraz 5 zewnętrznych stanowisk postojowych, w tym 3 miejsca, które są przewidziane na samochody użytkowane przez osoby niepełnosprawne poruszające sie na wózkach inwalidzkich.
Stanowiska te posiadają długość 6,0 m i szerokość 2,3 m, z zapewniona możliwoscią korzystania z przylegającego ciągu komunikacyjnego. Stanowiska dla osób niepełnosprawnych należy odpowiednio oznakować.


Ogólna całościowa liczba stanowisk postojowych przypadająca na projektowany budynek spełnia wymagany wskaźnik 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

 

3.3. Urządzenie terenu


Projektowany wolnostojący budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemnym garażem, przekryty skośnymi dachami, tworzy średniowysoka, prosta i zwarta zabudowe oraz logiczny układ urbanistyczno-przestrzenny dostosowany do geometrii granic nieruchomości, nawiazujący do skali sąsiedniej architektury i urbanistyki, dobrze wkomponowany w okoliczna istniejąca zabudowe o charakterze mieszkalnym.
Projektowany budynek charakteryzuje się wysokimi walorami architektonicznymi, plastycznymi i estetycznymi oraz ciekawymi rozwiązaniami bryłowo-funkcjonalnymi.


Wysokość zabudowy (poszczególnych częsci budynków) mierzona od najniższej rzednej rzutu pionowego obrysu ścian najniższej kondygnacji naziemnej na powierzchnie terenu (odwzorowana na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu wynosi 15,00 m oraz do najwyższego punktu attyki wynosi 13,70 m i nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej wysokości równej 15,0 m.


Zaprojektowano przekrycie budynku dachami stromymi z lukarnami, których kat nachylenia wynosi 40 stopni i miesci sie w dopuszczalnym przedziale nachylenia równego 40÷50 stopni. Powierzchnie lukarn przykryte połaciami o mniejszym nachyleniu, nie przekraczają połowy całej powierzchni przykrytej dachem.


Budynek zlokalizowano tak, by zachowac obligatoryjne normatywne odległosci od granic działek i istniejacych obiektów budowlanych.
Zapewniono naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejących sąsiadujących oraz w budynkach nowoprojektowanych, poprzez zachowanie odległości pomiędzy obiektami zgodnie z §13 ust.1a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Zachowano równie w budynkach istniejących sasiądujacych i nowoprojektowanych czas nasłonecznienia (co najmniej jednego pokoju w każdym mieszkaniu), co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 7:00 - 17:00.
Wejścia do budynku zlokalizowano od strony wschodniej. Pokoje dzienne z balkonami mają ekspozycję południowa, zachodnia i wschodnia.


W czesci południowej terenu zlokalizowano plac zabaw i rekreacji dla dzieci o nawierzchni trawiastej, w odległosciach nie mniejszych niż 7 m od miejsc postojowych do 4 stanowisk, w odległościach nie mniejszych niż 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów. Zapewniono nasłonecznienie placu zabaw 4 godziny w dniach równonocy w godzinach 10:00 - 16:00.


Miejsce na pojemniki asenizacyjne doczasowego gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano w poziomie podziemia budynku, jako wyodrębnione pomieszczenie i jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez wewnętrzny dźwig osobowy.
W podziemiu budynku w częsci południowej przy wjeździe do garażu usytuowano wewnętrzna kontenerową stację transformatorową.


Poszczególne miejsca postojowe zlokalizowano tak, by zachowac odległosci 5 m (w przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych) oraz 7 m (w przypadku do 4 stanowisk włacznie) od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych oraz od placu zabaw dla dzieci.
Zachowano równie odległosc miejsc postojowych co najmniej 3 m od granicy sasiednich działek budowlanych dla miejsc do 4 stanowisk włacznie.


Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci pokrycia działki powierzchnia biologicznie czynna, który wynosi 41,08% i jest wiekszy od minimalnego wynoszacego 40%.


Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, który wynosi 30,95% i jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 40%.

 

Plan zagospodarowania terenu - przykład
Plan zagospodarowania terenu - przykład

 

Zachowano intensywność projektowanej zabudowy na poziomie 1,49, która jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wynoszącej 1,5.


Projektuje się ogrodzenie nieruchomosci, mury oporowe, jak również szereg innych elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej zieleni ozdobnej. 

Aby dodatkowo zmaksymalizować tereny zielone biologicznie czynne, zaprojektowano utwardzona nawierzchnię trawiasta wszystkich miejsc postojowych z drogami manewrowymi.


Na terenie nieruchomości trzy drzewa (klon pospolity) przeznacza się do usunięcia, na które należy uzyskać zezwolenie, istniejące drzewa w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego pozostawione zostaną w całości.


Istniejace parterowe budynki magazynowo-gospodarcze na terenie inwestycji podlegają rozbiórce.
Istniejące podziemne sieci i przyłącza kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem przeznaczone są do likwidacji.

 

3.4. Uzbrojenie terenu
3.4.1. Wodociag


Zaprojektowano sieć i przyłącza z rur PE oraz żeliwnych, włączona w istniejący wodociąg w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z przyłączeniowymi warunkami technicznymi nr TUP/2010/WW/259/EP z 2010 06 21 wydanymi przez gestora sieci – GIWK Sp. z o.o.
Zaprojektowano na fragmentach demontaż istniejących kolidujących odcinków wodociągu.

 

3.4.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa


Zaprojektowano sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynków zostaną odprowadzone kanałami z rur PCW do istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z przyłączeniowymi warunkami technicznymi nr TUP/2010/WW/259/EP z 2010 06 21 wydanymi przez gestora sieci – GIWK Sp. z o.o.
Wody opadowe z dachów i terenu zostaną odprowadzone kanałami z rur PCW do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego, również dokonano korekty wpustów ulicznych z przyłaczami kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z przyłączeniowymi warunkami technicznymi nr NT-WT/1983/6158/2008 z 2008 09 29 wydanymi przez gestora sieci – GDANSKIE MELIORACJE Sp. z o.o.
Zaprojektowano na fragmentach demontaż istniejących kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

3.4.3. Gazociag


Zaprojektowano przełożenie istniejącego gazociągu Ø150 kolidującego z projektowaną przebudową ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z warunkami technicznymi nr EGT/473/10/p z 2010 07 13 wydanymi przez gestora sieci – POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.
Zaprojektowano na fragmentach demontaż istniejących odcinków gazociagu.

 

3.4.4. Ciepłociag


Do węzła cieplnego usytuowanego w podziemiu nowego budynku zaprojektowano przyłącze c.o. z rur preizolowanych, włączone w istniejąca sieć cieplna, zgodnie z przyłączeniowymi warunkami technicznymi nr 192/2008 z 2009 11 09 wydanymi przez gestora sieci gestora sieci – GPEC Sp. z o.o..

 

3.4.5. Sieci elektroenergetyczne


Sieci i przyłącza elektroenergetyczne zasilające poszczególne segmenty budynku wraz z wyposażeniem stacji transformatorowej zostaną zaprojektowane i wykonane przez gestora sieci – ENERGA-Operator S.A., zgodnie z przyłączeniowymi warunkami technicznymi nr 09/R1/13169 z 2009 10 16.
Zaprojektowano zewnętrzne oświetlenie terenu zasilane z rozdzielnicy administracyjnej w budynku.
Zaprojektowano przełożenie istniejących odcinków sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z warunkami technicznymi nr 00 - TRR/ED-001359-2010 z 2010 10 22 wydanymi przez gestora sieci – ENERGA-Operator S.A.
Zaprojektowano na fragmentach demontaż istniejących odcinków kabli elektroenergetycznych NN.

 

3.4.6. Sieci teletechniczne

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej na szerokości
przebudowywanego zjazdu z ulicy Bolesława Chrobrego, zgodnie z warunkami technicznymi nr TOTTNSCU/968/2010 z 2010 11 26 wydanymi przez gestora sieci – TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Zaprojektowano na fragmentach demontaż istniejących odcinków kabli telekomunikacyjnych.

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW
4.1. Program funkcjonalny


Zaprojektowano budynek dwuklatkowy, pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z wysunięciem podziemia poza obrys kondygnacji nadziemnych.
Na kondygnacjach nadziemnych budynek mieści 64 mieszkania typu M1P, M2P, M3P, M4P, przewidziane na 208 mieszkanców.
W częsci podziemnej budynku zlokalizowana jest hala garażowa przewidziana na 72 stanowiska postojowe, komórki lokatorskie, pomieszczenia wspólnego użytku (lokatorskie pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie na pojemniki asenizacyjne, pomieszczenie porządkowe) oraz pomieszczenia techniczne (pomieszczenie węzła cieplnego, stacji transformatorowej, przyłącza wody, liczników elektrycznych, separatora).

 

4.2. Konstrukcja


Metoda realizacji w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Układ konstrukcyjny mieszany, rozpiętości modularne 1,75÷8,40 m. Wysokości w świetle kondygnacji naziemnych mieszkalnych 2,55 m, podziemnych 2,65÷2,80 m.
Fundamenty monolityczne żelbetowe. Ściany kondygnacji podziemnych żelbetowe, kondygnacji naziemnych żelbetowe i murowane z pustaków silikatowych, zewnętrzne z izolacją termiczną ze styropianu w technologii BSO.
Słupy żelbetowe monolityczne. Ściany działowe murowane tradycyjne.
Stropy, balkony, tarasy żelbetowe monolityczne pełne.
Dachy strome kryte blacha powlekana we fragmentach papa termozgrzewalna,
Klatki schodowe żelbetowe monolityczne.
Nadproża, podciągi, wieńce monolityczne żelbetowe.
Wentylacja mechaniczna garaży podziemnych z kształtek metalowych oraz wentylacja grawitacyjna typu hybrydowego na kondygnacjach nadziemnych z rur metalowych.
Stolarka okienna PCW, drzwiowa drewniana, sluśarka stalowa i aluminiowa.

 

5. ANALIZA PRZECIWPOŻAROWA


Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV dla częsci nadziemnej mieszkalnej.
Pomieszczenie hali garażowej, węzła cieplnego, stacji transformatorowej zaliczono do PM o gęstosci obciażenia ogniowego do 500 MJ/m2.

 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”.
Powierzchnie wewnętrzne poszczególnych stref pożarowych budynku mieszczą się w dopuszczalnych wielkościach stref pożarowych wynoszących 5 000÷10 000 m2.
Długości dojść ewakuacyjnych w częsci ZL IV nie przekraczają dopuszczalnych długosci 60 m przy jednym dojściu, w tym nie wiecej niż 20 m na poziomej drodze.
Długości dojść ewakuacyjnych w częsci PM (hala garażowa, pomieszczenie węzła cieplnego i stacji transformatorowej w podziemiu) nie przekraczają dopuszczalnych długości 60 m przy jednym dojściu i 100 m przy wielu dojściach, w tym nie wiecej niż 20 m na poziomej drodze.
Pomiędzy ścianami zewnętrznymi projektowanego i istniejących budynków zachowano odległości wieksze niż 8 m, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, jedynie od północy brak minimalnej odległosci od istniejącego nieużytkowanego zdewastowanego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki
Do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnic zaopatrzenie wodne co najmniej z dwóch nadziemnych zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych Ø80 zlokalizowanych w obrebie ulicy (w odległosci pomiędzy soba do 150 m) oraz w odległosci 5÷75 m od budynku.
Dodatkowo zaprojektowano sieć z dwoma hydrantami nadziemnymi zlokalizowanymi na zagospodarowanej działce z przedmiotowym budynkiem.
Brak możliwosci doprowadzenia drogi pożarowej spełniającej wszystkie wymogi warunków technicznych.
Zaprojektowano droge pożarową o szerokości 4,0 m, wzdłuż dłuższego boku budynku w formie sięgacza zakończonego rozwiązaniem umożliwiającym zawrócenie pojazdu z wjazdami o głębokości 10,0 m.
Rozwiązanie techniczne umożliwiające wycofanie pojazdów pożarniczych, przewiduje zbliżenie drogi pożarowej do budynku na odległosc około 1,5 m i 3,0 m.
Odległosc dojścia od drogi pożarowej do najdalej usytuowanej klatki schodowej wynosić będzie 67 m.
Tereny utwardzone przeznaczone dla jednostek straży pożarnej należy oznakować znakami drogowymi w taki sposób, aby istniała możliwosc wykorzystania tego obszaru przez pojazdy biorące udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.
Na powyższe rozwiązanie zamienne otrzymano zgode w postanowieniu z 2010 03 22 nr WZ-5595/11-4/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Panstwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO


Rozwiązanie projektowe nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
Projektuje się kanalizację sanitarną i deszczową z separatorami produktów ropopochodnych, a więc nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
Zaprojektowano centralne ogrzewanie zdalaczynne zasilane z miejskiej sieci cieplnej niepowodujące zanieczyszczenia atmosfery.
Na okres prowadzenia robót budowlanych, drzewa rosnące w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji należy zabezpieczyć przed otarciem lub zniszczeniem, poprzez obudowanie deskami pni drzew i na wysokości 2,00 m.
W obrębie koron drzew podziemne sieci należy prowadzić w przepustach sterowanych, chroniąc istniejący układ korzeniowy.
Projektuje się intensywne nasadzenie zieleni ozdobnej, co w znacznym stopniu poprawi warunki naturalne sśrodowiska i krajobrazu.
Zachowano wymagany wskaźnik procentowy wielkości pokrycia działki powierzchnia biologicznie czynna, który wynosi 41,08% i jest większy od wymaganego minimalnego wskaźnika równego 40%.
Aby dodatkowo zmaksymalizowac tereny zielone biologicznie czynne, zaprojektowano utwardzona nawierzchnię trawiasta wszystkich miejsc postojowych z drogami manewrowymi.
Projektuje się pomieszczenie na pojemniki asenizacyjne do czasowego gromadzenia odpadów bytowo-gospodarczych stałych, które będą wywożone na wysypisko śmieci.

 

7. ANALIZA PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


− Do wejść ogólnodostępnych do budynku doprowadzono utwardzone dojścia o szerokosci nie mniejszej niż 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, bez schodów terenowych, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do mieszkań na parterze i do wewnętrznego dźwigu osobowego zatrzymującego się na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych i kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
− Drzwi wejściowe do budynku oraz do mieszkań posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,9 m.
Progi w tych drzwiach nie przekraczają 20 mm.
− Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomieszczeń kuchennych i sanitarnych posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,8 m i nie mają progów.
− Kształt i wymiary przedpokojów umożliwiają wykonanie manewrów wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.
− Wewnętrzne dźwigi osobowe będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych – gabaryty kabiny większe niż 1,1×1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej ni 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych z informacją głosowa.
− Miejsce do gromadzenia odpadów stałych znajdujące sie w poziomie podziemia jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez wewnętrzny dźwig osobowy.
 

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 15 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 16 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 17
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 18
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 19 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 20 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 21
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 31 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 32 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 33
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 34
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 35 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 36 Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 37
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transport dźwigami linowo-torowymi zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami