Blog

06.07.2019

Projektant jako niezbędny uczestnik procesu budowlanego

W artykule znajdziesz:

 

Projektant jako niezbędny uczestnik procesu budowlanego


Projektant to osoba, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, co oznacza, że musi posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Jego podstawowym obowiązkiem, przewidzianym w prawie budowlanym, jest pracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby był on zgodny z:
• ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• ustaleniami o uwarunkowaniach środowiskowych,
• wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
• zasadami wiedzy technicznej,
• przepisami (program na telefon).

Projektant jako niezbędny uczestnik procesu budowlanego

W razie potrzeby projektant powinien zapewnić udział w opracowaniu projektu osobom, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganej specjalności (program egzamin ustny). Jego obowiązkiem jest także wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez te osoby, z uwzględnieniem zasad przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfiki obiektu budowlanego (opinie o programie).
Projektant odpowiada też za sporządzenie informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, odpowiadającej specyfice projektowanego obiektu budowlanego, która to informacja będzie wykorzystana przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektant ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, jaki określają przepisy.

W razie potrzeby projektant ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z projektem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami – obowiązek ten obejmuje także sporządzenie lub uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej w zakresie wyrobów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Sprawdzenie projektu


Na żądanie właściwego organu lub inwestora projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, który obejmuje:
• stwierdzanie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem,
• uzgadnianie możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych do tych, które przewidziano w projekcie, a zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy (promocja 3  w 1).
Obowiązkiem tego uczestnika procesu budowlanego jest również zapewnienie sprawdzenie projektu pod kątem jego zgodności z przepisami.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami